Don't miss

Wednesday, March 18, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 32 Tuduhan yang Di Sangkal oleh Fakta


12 Imam ~ Didalam bab ini, kami ingin menjelaskan kepada setiap orang yang mempunyai fikiran, dan yang bebas dari berpihak, yang telah meninggalkan kefanatikkan, dan yang telah menghilangkan tabir [penutup] pada kedua-dua pandangan dan mindanya, supaya dia dapat mencari kepada petunjuk yang betul dan benar. Kami ingin memberitahu kepada mereka bahawa kesemua tiang bagi ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ begitu juga imam-imam mereka, telah bertindak menentang sunnah rasul yang jelas, meninggalkannya dibelakang mereka, dengan sengaja dan rela untuk mengabaikannya.Tidak ada Muslim yang seharusnya tertipu oleh apa yang mereka dengar dari disini dan disana oleh sanjungan -sanjungan yang palsu yang tidak mengasaskan kepada keterangan yang nyata atau penghujahan yang baik. Sedang kami membentangkan fakta ini, kami tidak menuduh mereka apa-apa, tidak juga kami menambahkan apa-apa kepada apa yang mereka sendiri telah katakan didalam buku-buku Sahih, Musnad, dan Tarikh mereka. Kami telah pun menunjukkan sebahagian dari fakta ini didalam buku kami yang lalu, dan kami dengan senang hati melampauinya, dan bahkan tidak ada kesalahan didalam menyatakannya secara khusus disini supaya cahaya petunjuk dapat menyinari, dan supaya terhapusnya awan kesesatan, dan supaya cahaya dapat mengantikan kegelapan.Didalam bab yang berikutnya, kita akan bincangkan para Imam dan tunggak yang menjadi pegangan ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’, mereka-mereka yang dianggap sebagai puncak bagi pengetahuan dan perundangan. Mereka [ahl al-sunnah] telah mengutamakan mereka-mereka diatas para Imam yang suci dari keturunan Rasul, dengan sengaja mengabaikan sebilangan para sahabat yang telah dikenali oleh manusia yang elit dan juga manusia biasa_sama ada yang terpelajar ataupun yang sebaliknya_sebagai manusia yang tidak bermoral, terjauh dari diri mereka ini jiwa dan etika Islam. Diantara mereka-mereka itu adalah:Muawiyah dan anaknya Yazid [142], Ibn al-As, Ibn Marwan, Ibn Shu’bah, dan yang serupa dengan mereka. Walaupun dengan semua ini, kami tidaklah hendak membuang masa kami dengan menuliskan mengenai manusia seperti ini untuk menyingkapkan kesalahan mereka; kerana sebahagian mereka yang tidak memihak diantara ahli sejarah dan ahli fikir telah melaksanakan tugas ini untuk kami.Sebaliknya kami akan bincangkan didalam penyelidikan ini para Imam yang telah menjadi terkenal dengan kebenaran, adil, zuhud dan takutnya kepada Allah; secara ringkas, mereka yang dianggap oleh ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ sebagai tunggak; supaya kita dapat meneliti dan menjadi biasa dengan cara mereka merubah sunnah rasul. Mereka menciptakan didalam umma ini bidaa yang telah menyebabkan perselisihan dan penyelewengan, maka dengan ini telah menyebabkan runtuhnya struktur yang suci yang telah ditegakkan oleh pesuruh Allah yang telah menghabiskan seluruh hidup baginda berjuang untuk memelihara dan mengukuhkan tapak [fondisi]nya.Saya telah memilih dua belas dari tunggak ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ yang telah memainkan peranan yang utama didalam mempengaruhi kejadian ini, dan didalam merubahkan ciri-ciri didalam keimanan, dan juga didalam membahagi dan memecah-belahkan ummah.
[142] Ibn Sa’d, Al-Tabaqat al-Kubra jilid 5 muka surat 47, dimana Abdullah, yang telah dimandikah oleh malaikat, disebutkan sebagai berkata, ‘Demi Allah! Kami tidak mengingkari Yazid sehingga kami khuatir bahawa kami akan direjami batu dari langit, [kerana dia adalah seorang manusia] yang tidur bersama ibunya, anak perempuannya dan saudara perempuannya yang meminum arak dan meninggalkan solat. Demi Allah! Jika aku tidak mempunyai sesiapa untuk membantu aku, aku akan melakukan apa yang terdaya untuk melawannya, demi untuk mencari keridha Allah.’ Ya itulah Yazid, manusia yang terkenal dengan arak dan perbuatan kejinya, manusia yang telah membunuh haruman bunga pesuruh Allah dan beliau telah diiringi oleh semua keturunan rasul, membenarkan askarnya menodai kesucian kota Madina [kota rasul]. Walaupun dengan semua ini, kamu masih boleh mendapati sebuah negara Islam yang menulis buku bertajuk Fakta Mengenai Ameer al-Mukminin Yazid ibn Muawiya.

Tuesday, March 17, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 31 Bagaimana ‘Ahl al-Sunnah wal-Jamaah’ Mengubah Selawat keatas Muhammad dan Ahlul Baytnya


12 Imam ~ Berhati-hatilah didalam meneliti bab ini, semoga Allah memelihara kamu, kerana kamu akan mengetahui apa yang disembunyikan oleh ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’, dan sejauh mana bencinya mereka terhadap keturunan rasul, mereka tidak meninggalkan sebarang kemuliaan pada ahl al-bayt tanpa diubahnya.Diantara yang diubahnya adalah cara menghantarkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keturunannya sebagaimana yang diarahkan oleh Quran yang suci. Al-Bukhari dan Muslim, begitu juga semua ulama sunni yang datang selepas mereka, menunjukkan bahawa para sahabat telah datang berjumpa dengan rasul apabila ayat yang berikut diturunkan:‘Sesungguhnya Allah dan para Malaikat mengucapkan selawat keatas rasul; Wahai orang-orang yang beriman! Ucapkan selawat keatasnya dan berilah salam dengan salam yang sempurna.’ [33:56]Mereka berkata: ‘Wahai pesuruh Allah! Kami tahu bagaimana untuk memberi salam kepada kamu, tetapi kami tidak tahu bagaimana untuk mensejahterakan kamu!’ Rasul berkata: ‘Kamu hendaklah mengatakan: ‘Wahai Allah! Sejahterakan Muhammad dan keturunan Muhammad [Aali Muhammad] sebagaimana kamu mensejahterakan Ibrahim dan keturunan Ibrahim, sesungguhnya Engkaulah maha TerPuji lagi Maha Agung.’ [136] Para ahli hadith yang lain telah menambah kepada yang diatas mengatakan bahawa Rasul berkata [sebagai tambahan] kepada mereka: ‘Janganlah mensejahterakan saya dengan yang dipendekkan.’ Mereka bertanya kepada baginda, ‘Dan apa kesejahteraan yang dipendekkan, wahai rasul Allah?’ Baginda berkata: ‘Ianya adalah kata-kata kamu: Wahai Allah! Sejahterakan Muhammad,’ kemudian kamu berhenti. Allah adalah yang sempurna dan Dia tidak menerima apa-apa melainkan yang sempurna.’ Inilah maka Imam al-Shafii telah mengatakan dengan secara terbuka dakwaan bahawa jika sesiapa tidak mensejahterakan ahl al-bayt, solatnya tidak diterima oleh Allah.Bergantung kepada keterangan Ibn Mas’ud al-Ansari, al-Dar Qutni menunjukkan yang berikut didalam musnadnya:Rasul Allah telah berkata: ‘Sesiapa solat tanpa mensejahterakan saya dan ahl al-bayt saya, solatnya tidak akan diterima. [137]Didalam bukunya Al-Sawa’iq al-Muhriqa, Ibn Hajar berkata, ‘Al-Daylami telah menyebutkan bahawa rasul Allah telah berkata bahawa doa setiap orang telah tertahan sehingga dia meminta Allah mensejahterakan Muhammad dan keturunan Muhammad.’ [138] Begitu juga, al-Tabari didalam bukunya Al-Awsat telah menyebutkan dari Ali, dengan berkata bahawa doa setiap orang adalah tertahan sehingga dia meminta kesejahteraan ilahi kepada Muhammad dan keturunannya.’ [139]Maka beginilah yang kami ketahui sebagaimana buku sahih ‘ahl al-sunna wal-jamma’ menerangkannya, cara yang betul untuk meminta kesejahteraan Allah keatas Muhammad dan keturunannya, bahawa Allah tidak menerima solat sesaorang sehingga dia mensejahterakan Muhammad dan keturunannya, dan bahawa doa setiap Muslim tertahan sehingga dia meminta Allah mensejahterakan keatas Muhammad dan keturunannya. Ianya, dengan nyawa saya, kemuliaan yang teragung dan penghargaan kemurnian khusus yang telah dianugerahkan kepada ahl al-bayt keatas kesemua makhluk; melalui mereka makanya Muslim mencari kedekatan kepada Allah.Tetapi ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ telah menjadi marah dengan penghargaan anugerah ini kepada ahl al-bayt sahaja. Mereka menyedari akan akibatnya yang dahsyat dengan melakukannya. Tidak kiralah betapa banyaknya kemuliaan yang palsu dan penghargaan yang dikaitkan kepada Abu Bakr, Umar dan Uthman, dan kepada kesemua para sahabat, kerana kemuliaan dan penghargaan yang sedemikian tidak akan sampai kepada taraf kedudukan yang sebegitu tinggi bagi ahl al-bayt, tidak juga mereka boleh sampai kepuncaknya disebabkan kerana setiap solat dan doa bagi kesemua mereka yang dikaitkan dan yang dikatakan, tidak akan diterima oleh Allah selagi mereka tidak mencari kedekatan kepadaNya [Allah] dengan meminta Allah untuk mensejahterakan Ali ibn Abu Talib selepas Muhammad, oleh kerana beliau adalah ketua Itrat, sebagaimana yang diketahui oleh semua.Inilah sebabnya maka mereka berpaling kepada membuat perubahan dengan menambahkan sesuatu dari diri mereka yang rasul Allah tidak pernah mengesahkan, dengan berharap supaya dengannya dapat meninggikan status ketua-ketua mereka diantara sahabat, mereka dengan sengaja telah mengadakan bidaa ini semenjak dari abad yang pertama lagi. Lihatlah bagaimana mereka apabila menulis buku, mereka meninggalkan tanpa menyatakan kesejahteraan yang sempurna keatas Muhammad dan keturunannya, dan apabila mereka menyebut ‘Muhammad’, atau Rasul atau Pesuruh Allah mereka berkata Salla Allahu alaihi wa sallam mengeluarkan sebarang kenyataan kepada keturunan Muhammad. Dan jika kamu berkata-kata dengan seorang dari mereka dan menyuruh dia untuk mensejahterakan Muhammad, dia akan hanya berkata: Salla Allahu alaihi wa sallam, tanpa menyatakan keturunannya. Sebahagian mereka akan pergi ketahap sehingga memendekkannya lagi, berkata hanya: Salli wa sallim [kesejahteraan dan salam]. Tetapi jika kamu tanyakan kepada mana-mana shia, tidak kira Arab atau Parsi, dsb untuk mensejahterakan Muhammad, dia akan berkata: Allahomma Salli ala Muhammadin wa Aali Muhammad [Wahai Allah! Saya bermohon kepada Mu untuk mensejahterakan Muhammad dan keturunan Muhammad]Buku yang ditulis oleh ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ menyebutkan Pesuruh Allah memandatkan untuk, ’katakan: ‘Allahomma Salli ala Muhammadin wa Aali Muhammad,’ menggunakan bentuk katakerja sekarang dan akan datang [present (faal mudarik)and future tense] didalam bentuk doa, dan berseru yang ditujukan kepada yang Maha Tinggi. Miskipun telah dinyatakan semua itu mereka tetap berpuas hati dengan rangkap ‘Salla Allahu alaihi wa sallam,’ menggunakan katakerja yang telah lalu [(faal madhi)past tense] dan didalam mode bercerita tanpa sebarang rujukan kepada keturunan Muhammad.Bahkan ketua ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ iaitu Muawiya ibn Abu Sufyan mencuba untuk menghapuskan sebarang rujukan apa juga bagi Muhammad didalam azan, [140] Tidak hairanlah, maka kita menjumpai mereka yang mengikut dan mencontohinya dengan sengaja memendekkan dan merubah cara memberikan kesejahteraan kepada baginda. Jika mereka dapat menghapuskannya sama sekali, mereka pasti telah melakukannya, tetapi tidak ada cara yang mereka dapat atau boleh melakukannya. Pasti tidak!Kamu kini boleh mendengar mereka yang menaiki mimbar, terutama mimbar Wahabbi, memberi tidak lain dari doa yang telah diubah kepada Allah untuk mensejahterakan baginda dan keturunannya. Mereka gunakan sama ada doa yang telah dipendekkan atau jika mereka merasa terpaksa untuk menyempurnakannya, mereka akan menambah kepada rangkap tersebut: …dan keatas semua para sahabat,’ atau mereka akan mengatakan, ….dan keatas sahabatnya yang baik dan suci,’ maka mereka telah menukarkan ayat Quran yang merujuk kepada kesucian ahl al-bayt kepada yang berbunyi seakan-akan ianya diwahyukan sebagai penghormatan bukan kepada ahl al-bayt tetapi kepada para sahabat. Mereka melakukan ini supaya dapat memesongkan manusia awam kepada memikirkan bahawa para sahabat menikmati kemuliaan yang sama seperti ahl al-bayt.Mereka juga telah mempelajari cara-cara untuk membuat perubahan dan merekabentuk dari ahli faqih mereka yang pertama ‘pemimpin yang agung’ Abdullah ibn Umar yang kebenciannya terhadap ahl al-bayt kita telahpun mengetahuinya. Didalam bukunya Al-Muwatta, Malik menunjukkan bahawa Abdullah ibn Umar pernah berdiri dipusara rasul, mensejahterakan baginda, Abu Bakr dan Umar. [141]Jika kamu, para penyelidik terhormat, memikirkan kedudukan status yang sebenar, kamu akan dapati tambahan yang sedemikian, iaitu, mensejahterakan para sahabat sebagai tambahan kepada mensejahterakan Muhammad dan keturunannya, tambahan yang tidak punya sebarang asas, tidak juga dari Quran ataupun didalam sunnah rasul. Bahkan keduanya Quran dan sunnah telah mengarahkan kesejahteraan Muhammad dan keturunannya, dan arahan tersebut telah ditujukan kepada para sahabat sebelum manusia yang lainnya. Kamu tidak akan dapat melihat sebarang tambahan melainkan dengan ‘ahl al-sunna wal-jamaa’. Berapa banyakkah bidaa didalam agama yang mereka telah ciptakan, dan mengatakan ianya sebagai sunnah, bertujuan dengannya supaya dapat menutupkan kemuliaan sesaorang atau untuk menyembunyikan fakta sebenar?‘Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah berhajat untuk menyempurnakan cahayaNya, walaupun mereka yang kafir membencinya. [61:8]
[136] Al-Bukhari, sahih jilid 4 ms 118 
[137] Ini telah dirakamkan pada ms 136 musnad al-Dar Qutni 
[138] Ini telah dirakamkan pada ms 88 oleh Ibn Hajar al-Asqalani buku Al-sawa’iq al-Muhriqa 
[139] Fayd al-Qadeer jilid 5 ms 19. Kanz al-Ummal jilid 6 ms 173 
[140] untuk mendokumenkan tuntutan ini rujuk ms 46 pada buku saya Tanya kepada Mereka yang Mengerti 
[141] Penerangan kepada Malik, Al-Muwatta jilid 6 ms 180 didalam bab bertajuk ‘Tanweer al-Hawalik’ [Mecahayakan tempat yang gelap]

Sunday, March 15, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 30 Permusuhan ‘Ahl al-Sunnah’ Terhadap Ahl al-Bayt Menunjukkan Identiti Mereka


12 Imam ~ Setiap para penyelidik akan berdiri tidak terkata apabila dia bertembung dengan kebenaran mengenai ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ dan mengetahui bahawa mereka itu adalah musuh kepada keturunan suci dari rasul, dan telah mengikuti manusia yang memerangi Ahl al-bayt dan mengutuk mereka dan tidak meninggalkan sebarang peluang untuk membunuh mereka dan menghapuskan peringatan terhadap mereka. Itulah sebabnya kamu dapati ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ meletakkan cop ‘dipercayai’ pada semua para hadith, tidak kira sama ada mereka Khawarij atau Nasibi pengikut Uthman. Mereka dakwa dan menuduh semua para hadith yang taat kepada Ahl al-bayt sebagai ‘lemah.’Kamu tidak akan dapati perkara yang sedemikian dirakamkan secara terbuka didalam buku mereka. Tetapi apabila mereka cuba untuk mancabar kesahihan pada hadith yang tepat yang menyatakan kemuliaan Ali ibn Abu Talib, mereka melebelnya sebagai ‘lemah’ mengatakan, ‘Diantara pertalian penyampainya adalah sipolan dan sipolan dia adalah Rafidi.’ [126] Dan mereka melebelkan sebagai ‘sahih’, hadith palsu yang telah dirubah supaya dapat meninggikan status dan memuliakan khalifa yang lain walaupun jika yang menyampaikannya adalah Nasibis. Menjadi Nasibis menurut mereka adalah petunjuk bahawa cenderungnya sesaorang terhadap sunnah.Ibn Hajar, sebagai contoh, mengatakan yang berikut mengenai Abdullah ibn Idris al-Azdi, seorang Nasibi yang terkenal, ‘Dia seorang pengikut ahl al-sunna dan jamaa, seorang fanatik yang berkaitan dengan sunnah, dan pengikut Uthman.’ [127] Mengenai Abdullah ibn Awn al-Basri dia berkata, ‘Dia dianggap sebagai dipercayai, dan dia seorang yang wara’ dan yang cenderung mengenai sunnah dan keras terhadap manusia yang membuat bidaa. Ibn Sa’d telah berkata bahawa Abdullah ibn Awn al-Basri adalah pengikut Uthman.’ [128] Dan mengenai Ibrahim ibn Ya’qub al-Jawzjani, yang terkenal membenci kepada Ali, dia berkata bahawa mazhabnya adalah Hareezi i.e pengikut bagi Hareez ibn Uthman dari Damascus [Damsyik], mazhab yang dikenali sebagai Nasibisme [129] Ibn Hayyan menerangkan Ibrahim sebagai fanatik mengenai sunnah, sesaorang yang menghafal hadith.Adalah perlu dinyatakan bahawa Nasibi yang sama yang mereka sanjung dengan mengatakan bahawa dia itu fanatik mengenai sunnah dan bahawa dia menghafal hadith itu telah menggunakan kesempatan supaya para-para hadith yang lain untuk berkumpul pada pintu rumahnya [meminta keizinan untuk masuk] untuk menghantar seorang hamba wanitanya dengan ayam ditangan untuk berkeliling dipekan kemudian pulang kepada tuannya, Ibrahim ibn Ya’qub al-Jawzjani, untuk memberitahu kepadanya bahawa dia tidak menjumpai seorang pun untuk menyembelihkan untuknya; dia kemudian akan berkata dengan lantang: Subhan-Allah! Tidak ada siapa yang akan menyembelih ayam sedangkan Ali didalam cahaya terang telah menyembelih dua puluh ribu Muslim!’ Melalui pintar belit dan penipuan, Nasibi, musuh ahl al-bayt, cuba untuk memalingkan manusia dari mengikuti yang benar dan menyimpangkan mereka melalui tuduhan yang palsu supaya dapat memenuhi didalam hati para Muslim, terutama mereka para hadith [seperti mereka yang bertemu al-Jawzjani dan mempelajari hadith darinya] dengan kebencian dan permusuhan terhadap Ali ibn Abu Talib [as] dan telah membolehkan kutukan, menghina dan merendahkan beliau.Kamu boleh menjumpai kejadian yang serupa dizaman kita sekarang. Miskipun mereka sekarang ‘ahl al-sunnah wal-jamaa’ mengatakan bahawa mereka mencintai ahl al-bayt dan mencari keridhaan Allah dengan ketua kami Ali [as] sebagaimana yang mereka katakan, jika kamu sampaikan satu hadith yang mengandungi kemuliaan Ali [as] mereka memperolokkan kamu, menuduh kamu dengan shia, dengan membuat perubahan, dan dengan menjadi pelampau.Apabila kamu, bagaimana pun membincangkan khalifah Abu Bakr dan Umar dan para sahabat yang lain, mereka merasa senang berbicara dengan kamu.Inilah sebenarnya doktrin [fahaman] ‘mereka yang baik dahulu’. Para sejarah telah menyampaikan dengan berkata bahawa Imam Ahmad ibn Hanbal akan melabel sebagai ‘lemah’ mana-mana para hadith yang memperkecilkan Abu Bakr, Umar atau Uthman, sedangkan dia memandang tinggi kepada Ibrahim al-Jawzjani, Nasibi yang dinyatakan dahulu, memujinya dengan banyak. Imam Ahmad ibn Hanbal amat bersesuaian dengannya, membaca bukunya diatas mimbar, dan menggunakan kerjanya untuk menyokong hujah-hujahnya.Jika inilah kesnya [halnya] dengan Ahmad ibn Hanbal yang memaksa mereka sezaman dengannya untuk mengiktiraf khalifanya Ali, yang dia letakkan didarjah yang keempat, maka janganlah bertanya kepada saya mengenai mereka yang tidak percaya, walau satu pun kemuliaan Ali, atau mengenai mereka yang mengutuk dan menghina dia dari atas mimbar semasa jumaat dan eid.Al-Dar Qutni sebagai contoh berkata, ‘Ibn Qutaybah, jurucakap ahl al-sunna, cenderung pada menyatakan ciri-ciri manusia [sifat manusia kepada Allah] dan menyimpang dari garisan Itrat rasul.’ [130] Ini membuktikan bahawa kebanyakkan ahl al-sunna wal-jamaa telah menyimpang dari laluan keturunan rasul Allah.Al-Mutawakkil, yang mana para hadith mengelarnya sebagai muhyi al-sunnah, orang yang menghidupkan sunnah, dan yang sangat dihormati oleh Ahmad ibn Hanbal dan memandang tinggi terhadapnya dan yang mana arahannya telah digunakan didalam perlantikkan para hakim, adalah seorang Nasibi yang terkenal dengan zalimnya dan yang sangat memusuhi Ali dan ahl al-baytnya, sehinggakan kebenciannya telah membuatkan dirinya menajis dan merosakkan pusara Ali [as] dan anaknya al-Husayn [as]. Dia pernah melarang manusia dari menziarahi tempat-tempat mereka dan akan membunuh sesiapa yang diberikan dengan nama ‘Ali’. Didalam penulisannya, al-Khawarizmi telah menyebutkan darinya sebagai berkata bahawa dia akan menganugerahkan dengan wang yang banyak kepada sesiapa yang mengutuk keturunan Abu Talib [as] dan menyokong mazhab Nasibisme. [131]Tidak perlu dikatakan bahawa Nasibi adalah satu dari mazhab ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ maka yang mengembangkan Nasibisme (faham nasibi - pembenci Ahlul Bayt as) -, ialah al-Mutawakkil, iaitu orang yang sama yang diberikan label sebagai muhyi al-sunnah, orang yang menghidupkan sunnah; maka, fikirkanlah.Ibn Kathir, didalam bukunya Al-Bidaya wal Nihaya, memberitahu kita bahawa apabila ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ mendengar al-A’mash menceritakan hadith mengenai burung panggang, yang mengandungi sanjungan terhadap Ali ibn Abu Talib [as], mereka telah mengeluarkan dia dari dalam masjid dan kemudian membasuh tempat dimana beliau duduk. [132]Mereka juga menentang pengkebumian terhadap Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari, pengarang buku Al-Tafsir al-Kabir dan juga seorang ahli sejarah yang agung, tanpa sebarang sebab selain dari penerimaannya sebagai sahih hadith al-Ghadeer yang mana rasul Allah disebutkan sebagai berkata, ‘Sesiapa yang menganggap saya sebagai mawlanya [pemimpin], maka ini Ali adalah mawlanya.’ Dia mengumpulkan punca hadith ini dari semua tempat. Punca-puncanya amat banyak, maka ianya menjadi rujukan yang mutawatir, dilaporkan secara berturutan.Ibn Kathir telah berkata, ‘Saya telah melihat sebuah dari bukunya yang mana dia mengumpulkan hadith yang berkaitan dengan insiden Ghadeer, dan ianya didalam dua jilid yang tebal, sebagai tambahan kepada sebuah buku yang lain, didalamnya dia mengumpulkan insiden yang berkaitan dengan hadith burung panggang. [133] Ibn Hajar juga telah membincangkan mengenainya didalam bukunya Lisan al-Mizan, berkata, ‘Dia adalah seorang Imam yang agung dan yang sangat dihormati bagi penterjemahannya pada Quran; dia sangat dipercayai, benar, dan terdapat banyak shia didalam dirinya dan menyokong [ahl al-bayt] yang tidak merosakkan [kepada boleh percaya kepadanya] [134]Apabila Imam al-Nasa’i, ahli hadith yang agung dan salah seorang pengarang Al-Sihah al-Sittah [enam buku hadith yang dianggap oleh sunni sebagai sahih] menulis sebuah buku mengenai kemuliaan Amirul Mukminin Ali, dia ditanya mengenai ‘kemuliaan’ Muawiya, yang mana dia menjawab, ‘Saya tidak tahu apa-apa melainkan bahawa rasul Allah ada berkata sekali: Semoga Allah tidak pernah memuaskan perut kamu.’ Maka dia telah dipukul pada kemaluannya sehingga pengsan. Badannya telah dibawa kesuatu kawasan untuk mati dari pukulan tersebut.Ibn Kathir memberitahu kita yang berikutnya didalam buku Tarikh dimana dia menerangkan pertentangan yang dahsyat yang telah berlaku di Baghdad didalam tahun 363 AH / 954 AD diantara shia dengan ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ pada sambutan Ashura:Satu kumpulan dari ‘ahl al-sunnah’ telah mendudukan seorang wanita pada se ekor binatang dan memainkan peranan sebagai Aisha dan membawa beberapa orang lelaki untuk memainkan peranan Talha dan al-Zubayr. Mereka hendak menyatakan tujuan [objektif] mereka iaitu: Kami ingin memerangi pengikut Ali. Jumlah yang besar manusia yang terbunuh. [135]Inilah apa yang berlaku dewasa ini: ‘Ahl al-sunnah wal-jamaah’ menyerang shiah pada hari Ashura supaya dapat menghalang mereka dari mengambil bahagian didalam pearakan memperingati syuhada, telah membunuh banyak Muslim yang tidak berdosa.Setelah menunjukkan pendedahan yang sedemikian, ia telah menjadi nyata kepada kami bahawa Nasibi yang memusuhi Ali dan yang memerangi ahl al-bayt adalah yang melabelkan diri mereka sebagai ‘ahl al-sunnah’ dan kita telah pun mengetahui apa ‘sunnah’ yang mereka maksudkan dan kepada ‘jamaa’ apa yang mereka rujuk.Ianya adalah bukti dengan sendirinya bahawa sesiapa yang memusuhi Keturunan rasul Allah adalah musuh kepada datuk mereka, iaitu rasul Allah, dan sesiapa yang memusuhi dengan rasul Allah adalah musuh Allah.Begitu juga ianya adalah bukti dengan sendirinya bahawa sesiapa yang menentang Allah, PesuruhNya dan ahl al-bayt bukanlah dari hamba-hambaNya [Allah] yang sebenar, tidak juga mereka diantara pengikut sunnah melainkan jika sunnah tersebut dimaksudkan dengan sunnah syaitan. Dan bagi sunnah yang pengasih, ianya adalah mencintai Allah dan pesuruhNya dan ahl al-bayt, mengikuti mereka dan mengikuti jejak mereka. Allah [awj] telah berkata: ‘Katakan: Saya tidak meminta dari kamu sebarang hadiah untuknya melainkan untuk mencintai kerabat saya yang hampir’ [42:23] [Shakir]Bagaimana sesaorang membandingkan Muawiya dengan Ali, atau para imam yang sesat dengan para Imam petunjuk?‘Ini adalah ayat yang terang untuk manusia, dan petunjuk, dan peringatan, kepada mereka yang takut kepada tuhannya.’ [3:138]
[126] Apa yang mereka maksud dengan ‘Rafidi’ [penolak] jika sesaorang yang mengikut Ali dan menolak khalifa yang mendahului beliau didalam memerintah keatas Muslim 
[127] Ibn Hajar, Tahdhib al-Tahdhib jilid 5 ms 145 dan jilid 1 ms 82 
[128] Ini telah diketahui umum bahawa pengikut Uthman adalah Nasibi yang menuduh Ali sebagai Kafir, murtad, dan mereka menuduhnya sebagai membunuh Uthman ibn Affan. Mereka diketuai oleh Muawiya ibn Abu Sufyan, sepupu Uthman; maka dia adalah ketua dan peminpinnya. 
[129] Nasibi adalah musuh Ali dan musuh ahl al-bayt dari diantara Kharijites, Qasitis, dan penghianat yang memusuhi dan menentang beliau. Selepas syahidnya beliau, mereka mengutuk dan menghina beliau. 
[130] Al-Dhahabi, Lisan al-Mizan jilid 3 ms 357 
[131] rujuk ms 135 pada al-Khawarizmi Rasaail [surat] 
[132] [Sebagai satu perbuatan bagi mensucikan dari najis, kotoran dsb] Insiden ini diceritakan pada ms 147, jilid 11, oleh Ibn Kathir dari buku Al Bidaya wal Nihaya 
[133] Ibid 

Syiah_Sunnah : Bab 29 Susulan yang Perlu


12 Imam ~ Apabila kami membincangkan ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ didalam bab yang akan datang, kami maksudkan adalah mereka yang sezaman dengan kami. Kami telah tunjukkan didalam bab-bab yang lalu bahawa mereka ini adalah manusia yang tidak bersalah yang tidak mempunyai apa-apa peranan didalam apa yang telah dilakukan oleh mereka yang terdahulu, atau sebarang dosa atau menderhaka. Kami telah pun menunjukkan bahawa mereka adalah mangsa komplot dan dari sejarah yang telah disalah tafsirkan yang Umaiyyah dan Abbasiyyah dan orang-orang utama mereka, supaya mereka dapat menghapuskan sunnah rasul dan membawa semua perkara balik kepada asalnya seperti dimasa zaman sebelum Islam.Kami adalah dari diantara golongan mereka [125] yang telah mengikuti jejak langkah orang-orang ini, mendapat petunjuk dari mereka, kemudian Allah telah merahmati kami, dan memandu kami kepada bahtera keselamatan. Kami bermohon kepadaNya [awj], untuk melakukan yang sama juga, memandu kesemua umma Muslim supaya tidak ada yang tinggal melainkan yang benar.Sesaorang mungkin akan bertanya yang berikut: ‘Maka dengan mengkritik dan merendahkan martabat sahabat telah melukai perasaan kebanyakkan Muslim, yang percaya bahawa mereka adalah adil dan saksama; mereka menganggap bahawa para sahabat adalah manusia yang terbaik selepas rasul: Kami katakan:Muslim dikehendaki untuk percaya kepada Allah dan pesuruhNya dan untuk melaksanakan kehendak kedua-duanya [Allah dan rasul] dan mematuhi batasan yang telah mereka gariskan. Keselamatan bagi semua Muslim termasuk para sahabat, bergantung kepadanya, kerana kesudahan bagi sesiapa yang menyimpang dari garis ini adalah neraka walaupun jika dia adalah bapa saudara atau anak kepada rasul. Kritikan kami terhadap sebahagian sahabat adalah apa yang disebutkan oleh peristiwa sejarah yang mana mereka bersangkutan didalamnya, oleh perbalahan diantara mereka, dan mereka yang telah menyebabkan perpecahan kepada umma, dan telah mengakibatkan bencana yang besar.
[125] Pengarang pernah mengikut mazhab Maliki sebelum memeluk kepercayaan shia. Pent.

Tuesday, March 10, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 28 Rasul Menolak Syariah Ahl al-Sunnah wal-Jamaah


12 Imam ~ Kita telah pun mengetahui bahawa shiah, mengikuti jejak langkah para Imam diantara ahl al-bayt [as], yang tidak pernah mengikuti pandangan peribadi mereka dan tidak juga qias, mereka tidak juga melarang sesiapa dari melakukannya. Ini disebabkan kerana pada hakikatnya kenyataan rasul adalah perkataan yang terakhir dan fatwa yang muktamad inilah yang mereka putuskan; mereka telah mempusakai kenyataan yang bertulis anak dari bapa, dan kami telah menyatakannya sebagai al-saheefah al-jami’ah, panjangnya adalah tujuh puluh hasta, dan menggandungi semua yang diperlukan oleh Muslim sehingga waktu yang ditentukan.Kita juga telah mengetahui bahawa ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ merasakan terpaksa untuk mengikuti pandangan mereka dan begitu juga pada mengikuti prinsip kias disebabkan oleh ketiadaan teks rasul Allah bersama mereka, sedangkan keinginan mereka adalah sama, malangnya kerana orang-orang kenamaan mereka dan juga ketua mereka telah menolaknya, membakarnya dan melarang sesiapa saja dari merakamkannya.Penyokong ijtihad beralih kepada pandangan bahawa mereka memerlukan pada mencipta hadith didalam perkataan rasul Allah supaya dapat menyokong mazhab mereka dan menjadikan yang salah itu kelihatan betul. Mereka kemudian mengatakan bahawa rasul Allah menghantar Ma’ath ibn Jabal ke Yaman dan bertanya kepadanya: ‘Bagaimana jika kamu tidak menjumpai [jawapan bagi sesuatu masalah] didalam kitab Allah?’ Dia berkata: ‘Maka saya akan menghukum menurut kepada sunnah rasul Allah.’ Baginda kemudian bertanya kepadanya lagi: ‘Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya didalam sunnah rasul? Ma’ath ibn Jabal, mereka mengatakan, telah berkata: ‘Jika saya tidak menjumpainya, saya akan kemudiannya mengikuti ijtihad saya.’ Rasul, ceritanya berterusan, kemudian berkata: ‘Segala puji tertentu bagi Allah yang telah membolehkan pesuruh bagi pesuruh bagi Allah untuk menyenangkan Allah dan pesuruhNya.’‘Hadith’ ini adalah palsu, dan ianya tidak boleh dikatakan dari rasul Allah, kerana bagaimana boleh rasul berkata kepada Ma’ath: ‘Bagaimana jika kamu tidak menjumpainya didalam kitab Allah dan sunnah RasulNya?’ sedangkah Allah sendiri mengatakan yang berikutnya kepada rasulNya: ‘Dan Kami wahyukan kepada kamu kitab yang menerangkan segalanya’ [16:89] dan juga: ‘Kami tidak mengabaikan apa-apa didalam kitab’ [6:38], dan juga: ‘Apa saja rasul berikan, ambillah, dan dari apa saja dia menegah kamu, jauhilah darinya’ [59:7]