Don't miss

Thursday, April 9, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 38 Jawapan Muawiyah Kepada Surat Muhammad ibn Abu Bakar


12 Imam ~ Dari Muawiyah anak kepada Sakhr kepada orang yang telah menyalahkan bapanya sendiri, Muhammad anak kepada Abu Bakar:Keamanan kepada mereka yang taat kepada Allah.Saya telah menerima surat kamu yang menyatakan apa yang Allah telah tunjukkan dari KebesaranNya, KekuasaanNya dan Ke EsaanNya, dan juga apa yang telah dianugerahkan keatas Pesuruh Allah, sebagai tambahan kepada banyaknya percakapan yang kamu telah karangkan mengikut kehendak kamu, yang telah menyalahkan diri kamu dan penentangan terhadap bapa kamu.Didalamnya kamu menyatakan kemuliaan anak Abu Talib dan keberanian serta persaudaraannya kepada pesuruh Allah, dia yang telah menyokong dan menghiburkan rasul didalam setiap dan tiap-tiap keadaan yang sulit dan merbahaya. Hujah kamu terhadap aku yang diberikan oleh kamu dengan memuji orang lain selain dari menunjukkan kemuliaan yang ada pada kamu; maka kamu hendaklah memuji tuhan yang telah menafikan kemuliaan yang sedemikian kepada kamu dan menganugerahkan kepada orang yang lain.Saya dan bapa kamu pernah, semasa hidupnya rasul kita, mengiktiraf kemuliaan anak Abu Talib, dan yang sebenarnya keberanian beliau melebihi dari kami. Apabila Allah memilih untuk pesuruhnya [saw], yang mana Dia telah jadikan dengannya, dan memenuhi janjiNya kepada baginda, telah menjadikan misi baginda mengatasi dari yang lainnya, menjadikan hujahnya yang paling tinggi [bernas], dan Allah telah mewafatkan baginda. Bapa kamu dan Farooqnya adalah manusia yang pertama untuk merampas haknya dari dirinya dan menentangnya mengenai apa yang dijadi hak bagi dirinya. Ini adalah sesuatu yang mereka telah persetujui dan yang mana mereka telah bergabung tenaga. Kemudian mereka mempelawa beliau untuk memberikan sumpah setia kepada mereka, tetapi dia berundur dan keberatan, maka mereka menyimpan niat yang jahat terhadap beliau dan berkomplot untuk membunuh beliau. Kemudian maka beliau memberikan sumpah setia kepada mereka dan mengalah. Lalu orang ketiga mereka, Uthman, berdiri untuk mengikuti petunjuk mereka dan berjalan mengikuti jejak tapak mereka, yang mana kamu dan para sahabat kamu telah menyalahkannya kerana melakukan yang sedemikian. Kamu melakukannya sehinggakan bahawa kamu telah menyebabkan mereka telah melampaui batasan didalam melakukan kemaksiatan untuk merebut jawatannya. Kamu berdua telah menyimpan perasaan dendam terhadapnya sehingga kamu mencapai kepada matlamat yang sama.Maka berhati-hatilah, wahai anak Abu Bakr, kerana kamu akan melihat sendiri kejahatan dari urusan kamu. Dan janganlah mengukur depa kamu menurut pada ukuran kamu: maka kamu tidak akan sama, mahupun selari dengan mereka yang pandangannya sama berat seperti gunung. Janganlah berhasrat untuk mengalahkannya, kerana manusia-mnusia yang berpandangan jauh sekalipun tidak dapat mengetahui batas kesabarannya.Ianya adalah bapa kamu yang telah membuatkan laluan bagi kami untuk berjalan, mendirikan kedudukan kami. Jika kedudukan kami tenteram, bapa kamu adalah orang pertama untuk menerima pujian untuknya, tetapi jika ianya kekejaman, maka bapa kamu telah melampaui didalam kekejaman, dan kami semua adalah sekutunya: Adalah petunjuknya yang kami ikut dan perkertinya yang kami contohi. Jika tidaklah dari apa yang bapa kamu lakukan, kami tidak akan berselisih dengan anak Abu Talib, dan kami akan berserah kepadanya. Tetapi kami dapati bapa kamu melakukannya sebelum kami; maka kami mengikuti contohnya dan mencontohi perbuatan yang dilakukannya. Carilah kesalahan pada diri bapa kamu, kemudian dari apa yang telah dilakukan, kesejahteraan kepada mereka yang kembali sedar, kepada petunjuk sebenar dan yang bertaubat. [271]Kami merumuskan setelah membaca jawapan ini bahawa Muawiya tidak menafikan sebarang kemuliaan dan keberanian Ali ibn Abu Talib, tetapi dia sanggup menentang beliau hanya untuk mengikuti jejak Abu Bakr dan Umar. Tanpa mereka yang terdahulu, dia tidak akan memandang rendah status kedudukan Ali, tidak juga manusia yang lain. Muawiya juga mengaku bahawa Abu Bakr adalah orangnya yang telah membuatkan laluan untuk kerajaan Banu Umayyad dan yang telah menyediakan tapak untuk penguasaannya.Kami juga faham dari surat ini bahawa Muawiya tidak mencontohi pesuruh Allah, tidak juga dia mengikuti petunjuknya, mengaku bahawa Uthman mengikuti petunjuk Abu Bakr dan Umar, dan bahawa dia mengikuti jejak-jejak mereka.Maka telah menjadi nyata kepada kami bahawa mereka semua telah meninggalkan sunnah rasul, setiap orang mengikuti bidaa mereka yang lainnya. Malahan Muawiya tidak menafikan bahawa dia adalah orang yang telah sesat yang berurusan didalam kepalsuan. Tidak juga dia menafikan yang sebenarnya dia dan bapanya telah dikutuk oleh rasul Allah……Supaya dapat diseratakan kemanfaatan untuk setiap orang, maka tidak ada salahnya untuk menyatakan surat yang dikirimkan oleh Yazid anak Muawiya kepada anak Umar [Abdullah] yang walaupun ringkas, menuju kepada kesimpulan yang sama.Didalam Tarikhnya, Al-Baladhuri menyatakan yang berikut:Apabila al-Husayn ibn Ali ibn Abu Talib telah terbunuh, Abdullah ibn Umar telah menulis surat kepada Yazid ibn Muawiyah berkata: ‘Bencana sesungguhnya telah bertambah, dan begitu juga malapetaka. Satu kejadian yang sangat penting telah berlaku didalam sejarah Islam. Tidak ada hari yang akan menyerupai hari dimana al-Husayn telah dibunuh.' Yazid telah menjawabnya dengan berkata: ‘Kamu, bodoh! Kami hanya memperbaiki kedudukan, menyediakan tempat tidur dan mengempukkan bantal, maka kami perangi mereka! Jika kebenaran dipihak kami, maka kami hanya mempertahankan hak kami. Tetapi jika kebenaran dipihak mereka, maka bapa kamu adalah orang pertama untuk memulakan tradisi tersebut, merampas untuk haknya yang kepunyaan orang lain.’

  


Di dalam jawapan Muawiyah kepada surat dari anak Abu Bakr, sebagaimana juga didalam kes Yazid menjawab kepada surat yang dia terima dari anak Umar, kami dapati logik yang sama dan hujah yang sama. Demi nyawaku, ini adalah kebenaran yang diperlukan oleh minda dan hendaklah disedarinya oleh setiap manusia yang rasional, dan ianya tidak memerlukan, yang sebenarnya sebarang testimoni dari Muawiya tidak juga dari anaknya Yazid.Jika tidaklah kerana rampasan oleh Abu Bakr dan Umar terhadap hak Ali, maka tidak ada trajedi yang sedemikian yang akan berlaku didalam sejarah umma Islam. Dan jika Ali telah menaikki kepada kedudukan khalifa setelah wafatnya rasul dan memerintah Muslim, kedudukan khalifanya akan berakhir pada tahun ke 40 AH / 660 AD, iaitu selama tiga puluh tahun [272] Waktu yang sedemikian telah mencukupi untuk menegakkan asas-asas Islam didalam segala akar dan cabangnya, dan dia, mungkin telah dapat menguatkuasakan perundangan yang ada didalam kitab Allah dan sunnah pesuruhNya tanpa sesiapa mengubahnya atau memberikan penghuraian pandangan peribadi.Apabila kedudukan khalifa, selepas kematian Ali, jatuh ketangan ketua remaja disyurga iaitu al-Hasan dan al-Husayn, kemudian para Imam yang ma’sum dari keturunannya, kerajaan dari khalifa yang memberi petunjuk telah bererusan untuk selama tiga abad penuh. Sesudah masa itu, yang kafir, yang hopokrit, dan yang fasik tentu tidak punya pengaruh ataupun wujud. Bumi pastinya berlaianan, dan hamba-hamba Allah berlainan juga, maka tidak ada daya dan upaya melainkan Allah juga yang maha Agung dan Berkuasa.Yang tinggal perlu diperbincangkan adalah objektif kepada hipothesisi ini yang dibangkitkan oleh sebahagian dari ahl al-sunna wal-jamaa dari dua sudut yang berlainan:Pertama: Mereka katakan apa yang berlaku adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah, dan bahawa jika Allah berkehendakkan Ali dan para Imam dari keturunannya untuk memimpin Muslim, ianya pasti akan terjadi. Dan mereka selalu mengulangi dengan berkata, 'Yang terbaik adalah apa-apa yang dikehendakki Allah.’Kedua: Mereka berhujah mengatakan bahawa jika Ali menjadi khalifa sejurus sesudah rasul dan diikuti oleh al-Hasan dan al-Husayn, kedudukan khalifa menjadi [hiraki] kepada keturunan, dengan anak mewarisi dari bapanya, sesuatu dari agama Islam, yang memberi manusia hak kepada syura, ini tidak dapat dipersetujui.Supaya dapat membalas dan menghilangkan kekeliruan, kami ingin menyatakan yang berikut:Pertama: Tidak terdapat satupun bukti bahawa apa yang berlaku adalah sesuatu yang diingini dan dipilih oleh Allah; bahkan hujah yang bertentangan telah terdapat didalam Quran yang suci dan juga sunnah rasul. Quran sebagai contoh berkata: ‘Kalau sekiranya penduduk kota itu beriman dan bertaqwa, niscaya Kami limpahkan kepada mereka rahmat dari langit dan dari bumi, tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu Kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka lakukan.’ [7:96] Quran yang suci juga berkata: ‘jika mereka berpegang kepada Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka memakan rezeki dari atas mereka dan dari bawah mereka. Sebahagian mereka ada yang pertengahan, sedangkan kebanyakkan mereka amat jahat perbuatannya.’ [5:66] Yang maha Tinggi juga berkata: ‘Allah tiada mengubah keadaan sesuatu kaum, kecuali jika mereka sendiri mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendakki sesuatu kejahatan kepada sesuatu kaum, maka tidak ada apa yang akan menolaknya… ‘ [13:11]. Semua ayat yang terang ini menyatakan maksud bahawa berpaling, sama ada orang persaorangan atau kepada kumpulan dan umma, adalah sesuatu yang datang dari diri manusia, tidak dari Allah.Terdapat bukti dari sunnah rasul juga. Pesuruh Allah telah berkata: ‘Saya telah tinggalkan diantara kamu kitab Allah dan keturunan saya: selagi kamu berpegang kepadanya seiringan, kamu tidak akan tersesat selepas saya.’ Baginda juga berkata: ‘Biarlah saya tuliskan untuk kamu buku yang mana kemudiannya kamu tidak akan menyeleweng.’ Baginda juga telah berkata: ‘Umma ku akan terbahagi kepada tujuh puluh tiga gulungan, kesemuanya melainkan satu, yang akan masuk neraka.’ Kesemuanya hadith yang suci menyatakan bahawa umma akan sesat disebabkan oleh mereka sendiri menyimpang dan enggan untuk menerima apa yang Allah telah pilihkan untuk mereka.Kedua: Katakanlah bahawa kedudukan khalifa Islam adalah dari keturunan, tetapi bukanlah seperti yang mereka maksudkan, iaitu pemerintah menindas rakyat dan sebelum matinya, telah melantik anaknya dan mengelarkannya sebagai pengganti kepada khalifa, walaupun kedua-duanya bapa dan anak orang yang bermaksiat. Sebaliknya, ianya adalah pewarisan dari ketuhanan [ilahi] yang telah dipilih oleh tuhan semesta alam yang mana pengetahuannya tidak ada yang terlindung, walaupun seberat biji sawi. Dan ianya adalah berkenaan dengan kumpulan yang terbaik yang dipilih oleh Allah yang telah memberikan pengetahuan kitab dan kebijaksanaan supaya dapat membimbing makhluk. Dia telah berkata: ‘Dan kami jadikan mereka Imam memberi petunjuk kepada manusia sebagaimana Kami memerintahkan kepada mereka, dan Kami mengilhamkan kepada mereka akan perbuatan yang baik, menegakkan solat dan pembayaran zakat, dan mereka menyembah Kami.’ [21:73] Mereka mengatakan Islam tidak membolehkan kerajaan menurut keturunan yang sedemikian, dan ia membolehkan manusia menggunakan syura, ini adalah satu pendustaan, ianya tidak disokong oleh fakta kebenaran dan juga sejarah. Yang anehnya, mereka telah mengikuti sistem keturunan yang amat keji. Tiada siapa yang memerintah umma selepas syahidnya Imam Ali melainkan yang menindas dan perampas yang memberikan kuasa kepada anaknya yang melakukan maksiat walaupun telah dibantah oleh umma.Maka parti yang mana lebih baik: adakah mereka yang bermaksiat yang mengadili menurut pandangan mereka sendiri dan yang menyerahkan kepada yang mereka ingini untuk mewarisinya, atau para Imam yang telah disucikan yang dipilih oleh Allah dan dari diri mereka telah dihapuskan segala kekotoran, telah dianugerahkan kepada mereka dengan pegetahuan kitab keatas mereka supaya mereka boleh mengadili diantara manusia dengan kebenaran dan memandu mereka kearah jalan yang lurus dan membolehkan mereka untuk memasukki taman yang abadi? Allah telah berkata: '‘Dan Sulaiman adalah mewarisi Daud.’ [27:16] Saya tidak merasa ragu bahawa mana-mana manusia rasional akan memilih apa sahaja melainkan option [pilihan] kedua, asalkan dia seorang Muslim. Oleh kerana kita membicarakan berkenaan kedudukan taraf, kita tidak akan mendapat apa-apa faedah dari menyesali kepada apa yang telah berlalu; maka marilah kita menyambung perbincangan kepada tajuk diatas untuk menyatakan yang berikut:Setelah berjaya menjauhkan Amirul Mukminin dari kedudukan khalifa dan merampas kerajaan untuk diri mereka, Abu Bakr dan Umar memperkecilkan dan menghina Ali, Fatimah dan ahl al-bayt. Maka barulah perkerjaan Muawiyah, begitu juga Yazid, Abd al-Malik ibn Marwan dan mereka-mereka yang seumpamanya, menjadi senang. Mereka berdua telah menyediakan untuk Muawiya dan memberi kuasa kepadanya dibumi sehingga dia menjadi pemerintah di Syria untuk selama dua puluh tahun. Dia tidak pernah diusir. Dia mendapat kuasa dari manusia dengan membengkokkan leher mereka kepadanya dan memaksa mereka untuk melakukan apa yang disuruh. Kemudian dia memberikan kedudukan khalifa kepada anaknya, yang mana dia sendiri telah mengaku [sebagaimana diatas] memperbaiki kediaman untuk yang lebih baik, katil terbentang, dan bantal bersusun; maka adalah lumrah baginya untuk berperang demi mempertahankan kemewahan yang sedemikian dan membunuh haruman bunga bagi rasul Allah tanpa merasai sebarang kekesalan. Dia telah minum susu dari ibunya Maysoon yang penuh dengan kebencian terhadap ahl al-bayt, dan dia membesar dipangkuan bapanya yang telah biasa dengan mengutuk dan menghina ahl al-bayt. Maka tidak hairanlah bahawa dia melakukan apa yang dia lakukan. Sebahagian penyair menerima fakta yang sama ini; seorang dari mereka berkata:Jika tidaklah kerana pedang yang telah diasah oleh khalifah. [273]Saya seharusnya telah menyatakan kenyataan yang menarik mengenai keturunan Muhammad, dan bahawa al-Husayn telah terbunuh pada hari Saqeefa….Mana-mana penyelidik yang menyiasat kerajaan Banu Umayyad akan dapati sanjungan terhadap penubuhannya pergi kepada Abu Bakr dan Umar. Begitu jugalah kesnya dengan Abbasid dan kerajaan Islam lainnya juga. Itulah makanya kita dapati Umayyad dan Abbasid melakukan sedaya upaya untuk meninggikan Abu Bakr dan Umar dan menciptakan kemuliaan dan kebajikan untuk mereka supaya dapat membuktikan bahawa merekalah yang lebih berkelayakkan kepada kedudukan khalifa. Banu Umayyad dan Abbasid telah menyedari bahawa sahnya kedudukan mereka tidak boleh dipersetujui melainkan kedudukan khalifa Abu Bakr dan Umar disahkan, dan bahkan juga jika kedua-dua mereka dikatakan sebagai adil dan saksama.Kita juga dapati kesemua mereka menindas ahl al-bayt tanpa sebarang sebab melainkan kerana mereka adalah orang yang berhak kepada kedudukan khalifa. Mereka dan hanya mereka yang mengancam kedudukan penguasaan mereka [khalifa].Ini adalah pengetahuan umum dengan manusia rasional yang mengetahui perkara sebenar. Kamu boleh melihat dizaman sekarang sebahagian kerajaan Islam yang diketuai oleh raja yang tidak mempunyai kemuliaan dan kehormatan melainkan kerana dia adalah dari keturunan raja, sultan, dan emir sebagaimana juga Yazid, dia adalah emir apabila bapanya Muawiya adalah raja yang telah menggunakan kekuasaannya terhadap umma dengan paksaan.Maka tidaklah diterima akal untuk mengharap raja dan putera-putera Saudi Arabia untuk mencintai Ahl al-bayt dan mereka yang mengikutinya. Dan tidaklah logik untuk raja Saudi dan putera-puteranya untuk membenci Muawiya dan Yazid serta perundangan yang mereka telah adakan untuk orang-orang ini menaikki tahta kerajaan dan begitu juga dengan perundangan yang lain. Adalah dari perundangan yang diadakan oleh Muawiya dan Yazid serta dari pemerintah Umayyad dan Abbasid maka raja-raja kita sekarang ini telah mengambil perundangan mereka dan ini telah membolehkan mereka berterusan.Adalah dari sini juga bahawa kebiasaan memuji dan meninggikan ketiga-tiga khalifa bermula. Mereka selalu dikatakan sebagai adil, dan mereka selalu dibela. Tidak ada siapa yang diizinkan untuk mengkritik mereka atau mencari kesalahan dengan mereka, kerana mereka adalah teras asas terhadap semua kerajaan semenjak dari hari saqeefa dan akan berterusan sehingga Allah menentukan satu pemerintah bagi dunia ini dan segala-gala yang ada didalamnya.Diatas dasar inilah kami mengerti mengapa mereka memilih untuk diri mereka gelaran ahl al-sunna wal-jamaa dan melabelkan yang lain sebagai rafizi atau atheis. Ini adalah kerana Ali dan ahl al-baytnya menolak kerajaan mereka, enggan memberikan sumpah setia kepada mereka, dan berdebat dengan mereka pada setiap keadaan. Maka pemerintah telah memperkecilkan dan membenci mereka, mengutuk dan menghina, membunuh dan mengusir mereka….Adalah dengan mencintai ahl al-bayt, menurut Quran yang suci, kita boleh menunjukkan terima kasih kita kepada Allah yang telah merahmati kita dengan pengkhabaranNya. Maka jika mereka telah dilayani dengan penghinaan dan dibunuh, tidak hairanlah bahawa shia mereka dan mereka yang menerimanya sebagai ketua dan telah dibimbing melalui mereka [ahl al-bayt] telah dilayani dengan penindasan, tuduhan, penghinaan dan disisihkan. Keputusannya: Mereka yang benar telah bertukar menjadi pariah yang dihina, sedangkan pengikut bagi yang sesat menjadi model yang dicontohi dan perlu dipatuhi, yang menjadi mandatori kepada semua manusia.Maka sesiapa yang menerima mereka sebagai ketua dan mengikuti Ali telah dilabelkan sebagai pengikut bidaa; sedangkan sesiapa yang menerima ketuanya dan mengikuti Muawiya telah dipanggil pengikut sunnah dan jamaa….!Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami penjelasan yang mana kami dapat membezakan diantara yang benar dan yang palsu, cahaya dan gelap, hitam dan putih, dan sesungguhnya Tuhan ku dijalan yang lurus.‘Yang buta dan yang melihat tidaklah sama; dan tidak juga kegelapan dan cahaya; dan tidak juga naungan [tempat teduh] dan panas; tidak juga yang hidup dengan yang mati. Sesungguhnya Allah menjadikan sesiapa saja yang dia kehendakki mendengar: kamu tidak boleh menjadikan mereka didalam kubur mendengar.’ [35:19-22]Sesungguhnya Allah telah berkata benar.

[271] Jamharat Rasaail al-Arab jilid 1 ms 477 Al-Mas’udi, Muruj al-Dhahab, jilid 2 ms 60. Ulama Mutazilite Ibn Abul-Hadid, Sharh Nahjul Balagha, jilid 1 ms 284 
[272] Abu Bakr, Umar dan Uthman mati semasa hidupnya Imam Ali. 
[273] Asal perkataan Arab yang dipinjamkan ‘khalif’

Monday, April 6, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 37 Surat Muhammad ibn Abu Bakr Kepada Muawiyah


12 Imam ~ Dari Muhammad anak lelaki Abu Bakar kepada yang bermaksiat Muawiyah anak kepada Sakhr:Kesejahteraan Allah keatas mereka yang metaatinya dari mereka yang aman dari sesiapa saja melainkan Allah sebagai ketuanya.Didalam keEsaannya, Kebesaran, Kuasa dan KekuatanNya, Allah tidak menjadikan apa yang dijadikannya sebagai sia-sia, tidak juga disebabkan oleh kelemahan yang ada padaNya, tidak juga memerlukan kepada apa yang dijadikanNya. Dia menjadikan makhlukNya supaya mereka menyembahNya. Dia membiarkan sebahagian dari mereka melakukan dosa dan memelihara yang lainnya pada jalan yang lurus. Sebahagian mereka Dia membiarkan untuk menderita, dan sebahagian Dia memberikan kebahagian. Kemudian Dia sendiri memilih Muhammad dari kalangan mereka untuk memikul pengkhabaran dariNya. Dia memilihnya untuk menerima wahyuNya dan mengamanahkan kepadanya untuk melaksanakan arahanNya. Dia menghantarnya sebagai pesuruhNya, pembawa khabar gembira, dan peringatan, untuk mengesahkan kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya, dan untuk memandu manusia kepada menegakkan perintahNya. Maka dia mengajak manusia untuk menerima misi nya melalui kebijaksanaan dan nasihat yang menawan hati. Yang pertama untuk membalas secara positif kepada panggilannya, untuk mentaatinya, untuk mempercayainya, untuk meletakkan segala-galanya kepadanya, dan untuk menjadi Muslim, adalah adiknya dan sepupunya Ali ibn Abu Talib [as] Dia mempercayainya dengan berkenaan pengetahuan yang ghaib; dia mengutamakannya keatas sesiapa saja yang dia cintai; dia melindunginya dengan nyawa dia sendiri; dia mengembirakannya didalam apa juga keadaan; dia memerangi mereka yang dia telah perangi dan berdamai dengan mereka yang dia telah berdamai. Dia tidak pernah lari walaupun kematian dilihat sebagai tidak dapat dielakkan disebabkan kecintaannya terhadap nyawa dia, dia telah menjadi seorang yang tidak boleh ditandingi; tiada siapa yang dapat melakukan apa yang dia telah lakukan.Saya lihat bagaimana kamu hendak mencapai kepada kedudukannya, walaupun kamu adalah kamu, sedangkan dia adalah orangnya yang terserlah diatas mereka yang terkemuka didalam melakukan segala yang baik dan didalam memeluk Islam. Keimanannya lebih ikhlas, keturunannya adalah yang terbaik dari semua manusia, isterinya adalah yang terbaik dari semua wanita, yang sepupunya adalah yang terbaik, yang saudaranya memperniagakan nyawanya pada hari mut’a kerana keridhaan Allah, yang bapa saudaranya adalah ketua syahid pada hari Uhud, yang bapanya mempertahankan pesuruh Allah dan misinya, sedangkan kamu adalah yang terkutuk dari anak yang terkutuk. Kamu dan bapa kamu tidak pernah berhenti dari berkomplot untuk menghapuskan agama Allah, mencuba, kedua-dua kamu, untuk memadamkan cahaya Allah, mengumpulkan yang lain dibelakang kamu, membelanjakan harta kamu untuk mencari sokongan dari suku kaum yang lain.Maka bapa kamu telah mati, dan didalam jejaknya kamu sedang mengikuti. Mereka yang mengesahkan kamu adalah mereka-mereka yang kamu cari untuk kamu berikan kesenangan, sedang mereka yang memihak kepada kamu adalah yang pariah dari sisa-sisa kumpulan, ketua-ketua bagi hipokrit, mereka yang mula-mula melepaskan diri dari rasul Allah. Mereka yang mengesahkan untuk Ali, walaupun kemuliaan telah diketahui dan kehormatannya abadi, adalah pengikutnya yang Allah [awj] telah sebutkan dan puji didalam Quran keatas semua yang lain Muhajir dan Ansar: mereka adalah bersamanya dan pengawal yang berani, menjaganya dengan perkataan mereka, sentiasa bersedia untuk bertumpah darah untuk mempertahankannya; telah menjumpai kebenaran didalam mengikutinya dan kesesatan didalam menentangnya.Malang bagi kamu! Bagaimana kamu boleh meletakkan diri kamu sebagai sama kepada Ali, sedangkan dia adalah pewaris dari pesuruh Allah, wasinya, bapa kepada keturunannya, yang pertama diantara manusia untuk mengikutinya, dan yang paling hampir kepadanya? Dia berkongsi dengannya segala rahsia; dia mendedahkan segala urusannya kepada dia, sedang kamu adalah musuhnya dan anak kepada musuhnya!Maka bergembiralah dengan kehidupan kamu selagi kamu boleh melalui cara kamu yang palsu, dan biarlah anak al-As menyokong maksiat kamu, kerana akhir kamu telah hampir; dan kemaksiatan kamu telah mula lemah; tidak lama lagi kamu akan mengetahui siapa yang akan menerima ganjaran yang banyak!Maka ketahuilah kamu sedang berkomplot menentang tuhan kamu yang KekuatanNya kamu tidak takut, dari menerima rahmatnya kamu telah keciwa, dan Dia akan mengambil kamu dengan serta merta sedang kamu masih berada didalam kesombongan. Dan kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti jalan petunjuk. [270]Surat yang disebutkan diatas telah ditulis oleh Muhammad anak khalifa pertama Abu Bakr yang mengandungi fakta yang tidak boleh ditolak dan penting bagi semua yang mencari kebenaran. Ianya menerangkan Muawiya sebagai orang yang sesat lagi menyesatkan, sebagai yang terkutuk dan anak yang terkutuk, dan bahawa dia mencuba sedaya upaya yang ada untuk memadamkan cahaya Allah, membelanjakan hartanya untuk merubah agama, berkomplot terhadap agama Allah, dan bahawa dia adalah musuh Allah dan pesuruhNya yang berurusan dengan kepalsuan dan dibantu oleh al-As.Surat ini juga mendedahkan kemuliaan dan kehormatan bagi Ali [as] yang tiada siapa yang boleh menuntutnya pada masa yang lalu tidak juga sesiapa yang boleh mendapatnya pada masa yang akan datang. Yang sebenarnya Ali ibn Abu Talib [as] mempunyai lebih banyak kemuliaan dan kehormatan dari apa yang Muhammad ibn Abu Bakr tuliskan disini, tetapi apa yang kami titik beratkan didalam bab ini adalah jawapan yang dia terima dari Muawiya ibn Abu Sufyan. Jawapan yang sebegitu telah biasa mereka yang mencari kebenaran kepada apa yang tersembunyi dan juga komplot didalam sejarah. Kita akan dapat mendedahkan, setelah kita membacanya, putaran bagi komplot yang telah menjauhkan kedudukan khalifa dari dimiliki oleh mereka yang berhak dan itu telah menyebabkan kepada umma untuk menyimpang, maka mari kami berikan kepada kamu jawapannya.

[270] Jamharat Rasaail al-Arab jilid 1 ms 475. Al-Mas’udi, Muruj al-Dhahab jilid 2 ms 59. Ibn Abul-Hadid Sharh Nahjul Balagha jilid1 ms 283.

Sunday, April 5, 2015

Syiah_Sunnah : Bab 36 Al-Hadith Rasul yang disampaikan oleh ‘Ahl al-Sunnah’ Bertentangan Satu dengan yang Lain


12 Imam ~ Para penyelidik akan menjumpai banyak hadith yang dikatakan dari rasul adalah yang sebenarnya tidak lain dari bidaa yang direka oleh beberapa para sahabat setelah wafatnya rasul. Ia kemudiannya telah dipaksakan keatas manusia, sehingga mereka kemudian menyangka bahawa ianya adalah yang sebenarnya, apa yang rasul telah kata dan lakukan. Untuk sebab ini kebanyakkan dari bidaa itu bertentangan sesamanya, dan ianya berbeza dari teks Quran, maka ulama sunni terpaksa menghuraikannya sebagai berkata bahawa rasul melakukan ini pada suatu ketika dan pada ketika yang lain dia melakukan sesuatu yang lain dan begitulah seterusnya. Sebagai contoh, mereka berkata bahawa baginda suatu ketika mengerjakan solat membaca basmala secara nyaring dan bersolat diketika yang lain tanpa membaca basmala, bahawa baginda suatu ketika menyapu kakinya semasa mengerjakan wudu tetapi membasuhnya diketika yang lain, bahawa baginda suatu ketika meletakkan tangan kanannya diatas tangan yang kiri dan diketika yang lain melepaskannya disisi…. Sebahagian sunni telah melampaui batas dengan mengatakan bahawa baginda dengan sengaja telah melakukannya supaya dapat meringankan beban terhadap umma supaya setiap Muslim dapat memilih apa saja bentuk tindakkan yang sesuai baginya.Ini tidak lain dari dusta yang ditolak oleh Islam yang telah didirikan atas prinsip Tawhid, satu bentuk sembahan walaupun dari segi dzahirnya: Islam tidak membenarkan sesiapa untuk memakai pakaian ihram semasa haji untuk memakai apa yang dia suka, walaupun dari segi fesyen ataupun warna. Tidak juga Islam membolehkan sesaorang yang mengikuti Imam [semasa solat] untuk berbeza dengannya didalam pergerakkan; sama ada berdiri, ruku’, sujud atau duduk.Ianya juga palsu kerana para Imam yang suci dari ahl al-bayt menolak kenyataan serupa itu dan enggan untuk menerimanya apabila mereka membolehkan manusia untuk berbeza sesama mereka dengan yang berkaitan dengan bentuk perlaksanaan dan konteknya.Jika kita kembali untuk membincang pertentangan didalam hadith yang disampaikan oleh ahl al-sunna wal-jamaa kita akan dapatinya dengan banyak, tidak terkira, dan kami akan cuba untuk mengumpulkannya didalam sebuah buku insya Allah.Sebagaimana kebiasaan kami hanya ingin menyatakan secara ringkas beberapa contoh supaya ianya menjadi nyata untuk para penyelidik kepada asas dimana ahl al-sunna wal-jamaa menubuhkan mazhab dan kepercayaan mereka.Didalam sahih Muslim, sebagaimana didalam Sharh al-Muwatta oleh Jalal ad-Din al-Suyuti, Anas ibn Malik telah disebut sebagai berkata, ‘Saya bersolat dibelakang rasul Allah, Abu Bakr, Umar dan Uthman dan saya tidak pernah mendengar mana-mana dari mereka membaca basmala.’ Didalam kenyataan yang lain, ianya telah dikatakan bahawa rasul Allah tidak suka membaca basmala dengan nyaring, kali ini hadith ini disampaikan oleh Anas ibn Qatadah, Thabit al-Banani dan yang lainnya. Setiap mereka ini dijejaki pertalian penyampainya balik sehingga kepada rasul. Tetapi kesemua hadith ini mengandungi beberapa perubahan didalam perkataannya. Sebahagian dari mereka mengatakan bahawa mereka tidak membaca basmala, sedangkan yang lain mengatakan mereka tidak nyaringkan bacaannya, sedang ada yang lain berkata bahawa mereka sebenarnya membaca basmala dengan nyaring. Malah ada yang lain yang mengatakan mereka tidak pernah meninggalkan bacaan basmala. Sebahagian dari mereka berkata bahawa mereka memulakan bacaan mereka dengan Alhamdu Lillah Rabbil Alameen. Maka yang mengumpulkan telah menambah dengan mengatakan: Ini adalah kekeliruan yang mana tidak ada hujah yang boleh didirikan pada mana-mana dasar dengan mana-mana ahli fiqh.’ [266]Kami harap dapat mengetahui sebab-sebab yang sebenar disebalik pertentangan dan kekeliruan sebagaimana yang diakui oleh penyampainya sendiri, iaitu Anas ibn Malik, yang senantiasa berada didalam kumpulan baginda rasul. Dia adalah hajib rasul. Dia menyampaikan satu ketika mengatakan rasul Allah dan ketiga-tiga khalifa tidak pernah membaca basmala, bahkan dia disebutkan sebagai berkata bahawa mereka tidak pernah meninggalkannya!Ini adalah kebenaran yang pedih dan amat dikesali yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakkan para sahabat semasa menyampaikan dan menyatakan hadith: Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh kepentingan politik, mencari untuk menyenangkan mereka yang berkuasa.Tidak ada keraguan bahawa dia ceritakan dengan berkata bahawa mereka tidak pernah membaca basmala; itu adalah semasa pemerintahan Banu Umayyad yang mencuba dengan kuat untuk mengubah sunnah rasul. Ali ibn Abu Talib walaupun berkeras didalam menegakkannya. Dia mencuba dengan bersungguh untuk menghidupkannya.Polisi mereka adalah berasaskan kepada menentang Ali didalam segala-galanya, malakukan yang sebaliknya dari apa yang dia biasa lakukan, sehinggakan beliau [as] menjadi terkenal kerana telah melampaui didalam membaca basmala walaupun ketika dia mengerjakan solat senyap. Ini bukanlah apa yang kami atau shia lain katakan, kami tidak bergantung pada mana-mana yang kami tuliskan melainkan dari buku dan kenyataan dari ahl al-sunna wal-jamaa.Imam al-Naisapuri didalam bukunya Tafsir Ghara’ibal-Quran, setelah menyebutkan kenyataan Anas ibn Malik yang bertentangan telah berkata, ‘….. dan ianya mengandungi tuduhan yang lain: bahawa Ali [as] biasanya akan melampaui batas pada menyaringkan bacaan basmala. Apabila Banu Umayyad memegang kuasa, mereka telah melampaui pada melarang pembacaan basmala dengan nyaring didalam percubaan pada menghapuskan pengaruh Ali ibn Abu Talib. Adakah mungkin Anas ibn Malik takut kepada mereka, kerana pertentangan itu adalah didalam kenyataannya. [267]Shaykh Abu Zuhra juga membuat kenyataan yang agak sama kepada yang itu: dia berkata, ‘Regim Umayyad yang bertanggong jawab diatas terhapusnya kebanyakkan pengaruh Ali [as] pada perundangan dan pada menggeluarkan keputusan disebabkan kerana tidaklah rasional untuk mereka mengutuk Ali dari mimbar sedangkan membiarkan para ulama membincangkan pengetahuannya dan menyampaikan keputusannya dan apa saja yang dia sampaikan kepada manusia, terutama dengan yang berkenaan kepada apa-apa yang berkaitan dengan asas kerajaan Islam [268] Maka segala puji tertentu bagi Allah yang mengizinkan kebenaran untuk dijelaskan oleh sebahagian dari ulama mereka yang mengaku bahawa Ali pernah melampaui pada pembacaan basmala dengan nyaring.Kita telah boleh membuat kesimpulan bahawa apa yang menyebabkan dia [as] sehingga melampaui kepada pembacaan basmala dengan nyaring adalah disebabkan bahawa para pemerintah yang terdahulu telah meninggalkannya sama ada dengan sengaja atau dengan tidak disengajakan; dan manusia telah mula mengikutinya, maka ianya telah menjadi suatu kebiasaan umum, tetapi satu-satunya, yang tidak diragukan, yang menjadikan solat tidak sah adalah apabila basmala ditinggalkan dengan sengaja, jika tidak Imam Ali [as] tentu tidak akan melakukan sehingga melampau untuk menjelaskannya walaupun didalam solat senyap.Kami juga dapat merasakan dari membaca Anas ibn Malik hadith, percubaannya untuk rapat dan menyenangkan Banu Umayyad yang sebaliknya, telah memuji dan menghujaninya dengan harta dan bahkan membinakan untuknya sebuah istana disebabkan kerana dia juga musuh Ali [as]. Dia secara umum telah menunjukkan kebenciannya terhadap Amirul Mukminin [as] apabila dia menyampaikan cerita burung panggang yang mana rasul disebutkan sebagai telah berdoa, ‘Wahai Allah! Bawalah kepada ku seorang yang Kamu paling cintai untuk berkongsi burung ini dengannya,’ yang mana Ali datang meminta izin untuk masuk, tetapi tiga kali Anas enggan memberi izin dia masuk. Apabila rasul mendapat tahu pada percubaan kali keempat, baginda bertanya kepada Anas, ‘Apa yang menyebabkan kamu melakukan apa yang kamu lakukan?’ Anas berkata, ‘Saya berharap semoga ianya adalah salah seorang dari Ansar bahkan.’ [269]Mencukupi bagi sahabat ini untuk mendengar rasul berdoa kepada tuhannya untuk membawakan kepadanya seorang yang paling Dia cintai, maka Allah membalas doanya apabila Ali [as] datang kepadanya. Tetapi kebencian yang ada pada Anas terhadapnya telah memaksakannya untuk berbohong dan menyuruh Ali pulang mengatakan rasul tidak memerlukan kepadanya. Dan dia mengulangi pembohongannya sebanyak tiga kali berturut-turut disebabkan hanya dia tidak menerima Ali sebagai yang paling Allah cintai selepas pesuruhnya. Tetapi Ali menolak pintu pada kali keempat dan masuk, dimana rasul bertanya kepadanya, ‘Wahai Ali! Apa yang telah menjauhkan kamu dari saya?’ ‘Saya datang untuk bertemu dengan mu,’ Ali menjawab, ‘Tetapi Anas menyuruh saya pulang sebanyak tiga kali.’ Rasul bertanya kepada Anas, ‘Apa yang membuatkan kamu melakukan itu, wahai Anas?’ Dia berkata, ‘Wahai pesuruh Allah! Saya terdengar doa kamu, dan saya berharap supaya ianya adalah seorang dari orang saya.’Sejarah telah memberi tahu kita bahawa selepas insiden itu Anas kekal membenci Imam Ali selagi dia hidup, dan bahawa dialah orangnya yang Imam Ali cari untuk mengesahan pada hari Rahba untuk menyatakan yang dia ada mendengar hadith Ghadeer, tetapi dia menyembunyikan pengakuannya. Maka barulah Imam berdoa kepada Allah untuk mengutuknya: Dia tidak sempat meninggalkan tempat itu sebelum dia ditimpakan dengan penyakit kusta. Maka bagaimana Anas bukan musuh bagi Ali, oleh kerana bencinya yang mendalam, dia merapatkan diri kepada musuhnya dengan menjauhkan dirinya dari dia?Adalah diatas sebab-sebab ini bahawa kenyataannya yang berkenaan dengan basmala telah menunjukkan kepada ketaatannya terhadap Muawiya ibn Abu Sufyan; dia berkata: ‘Saya bersolat dibelakang rasul, Abu Bakr, Umar dan Uthman …..,’ bererti bahawa dia tidak pernah menerima untuk bersolat dibelakang Ali. Inilah apa yang Muawiya dan Umayyadnya suka mendengar; objektif mereka untuk meninggikan nama ketiga-tiga khalifa dan menghapuskan nama Ali dan tidak menyatakan namanya didalam mana-mana hadith.Oleh kerana ianya telah dibuktikan melalui keturunan yang suci dan pengikut mereka bahawa Ali biasa membaca basmala dengan nyaring sebagai sebahagian dari surah al-Fatiha dan sebagai pengenalan kepada surah yang lain, dan oleh kerana ianya juga telah dibuktikan melalui dari ahl al-sunna wal-jamaa bahawa dia biasanya akan melampaui pada pembacaan basmala secara nyaring walaupun pada solat senyap… semua ini membuktikan bahawa ianya terjumlah didalam sunnah yang sahih: sesiapa yang meninggalkannya telah meninggalkan kewajipannya dan membatalkan solatnya. Bertindak yang menyalahi sunnah tidak ada yang lain melainkan sesat. ‘Apa saja rasul berikan kepada kamu, terimalah, dan dari apa saja dia melarang kamu, tinggalkan lah.’ [59:7]Selepas semua ini kami mempunyai kritikan yang banyak terhadap hadith yang disampaikan oleh sahabat yang bertentangan dengan sunnah rasul. Kritikan ini telah disokong oleh beberapa bukti sebahagian darinya kami telahpun nyatakan didalam penyelidikan kami yang lalu, dan kami akan nyatakan yang lain didalam hujah kami yang akan datang. Apa yang mustahak didalam semua ini adalah bahawa kita harus tahu bahawa ahl al-sunnah wal-jamaa mengikuti kenyataan dan mencontohi perbuatan para sahabat disebabkan oleh sebab yang berikut:Mereka mempercayai bahawa kenyataan dan perbuatan mereka adalah mengikuti sunnah.


Pada fikiran mereka bahawa apa saja para sahabat katakan dan lakukan tidak pernah bertentangan dengan sunnah rasul. Para sahabat pernah mengadili mengikut dari pandangan mereka kemudian mengatakan yang sama telah dilakukan oleh rasul, supaya mereka boleh mempengaruhi manusia dan menyelindungi diri mereka dari bangkangan orang-orang yang menentang mereka.

Ali Ibn Abu Talib sajalah penentang mereka yang mencuba sedaya upaya semasa pemerintahannya untuk mengembalikan manusia kepada sunnah rasul dengan percakapannya, tindakkannya dan juga keputusan perundangannya. Malahan ini semuanya hampa kerana mereka mengalihkannya dengan peperangan, belum pun dia selesai dengan yang satu, mereka telah mulakan yang lain. Dia belum pun selesaikan peperangan unta mereka telah mulakan peperangan Siffen. Dan dia belumpun selesaikan peperangan siffen mereka telah mulakan dengan peperangan Nahrawan. Apabila dia baru sahaja menyelesaikannya, mereka membunuhnya, semasa dia berdiri dimasjid Kufa untuk solat.Kemudian Muawiya berkuasa dengan satu tujuan untuk memadamkan cahaya Allah, maka dia mencuba sedaya upaya untuk menghapuskan sunnah rasul yang telah dihidupkan oleh Imam Ali. Dia membawa manusia kembali kepada bidaa khalifa, terutama yang mana dia sendiri telah adakan. Dia menghina Ali dan mengutuknya supaya tiada siapa yang menyebutnya didalam apa saja melainkan kehinaan.Al-Mada’ini telah menyatakan bahawa seorang sahabat telah datang kepada Muawiya dan berkata: ‘O Amirul mukminin! Ali telah mati, dan tiada apa yang hendak kamu khuatirkan. Mengapa kamu tidak berhentikan adat pada mengutuknya?’ Muawiya berkata, ‘Tidak demi Allah, saya tidak akan memberhentikannya sehingga remaja tumbuh uban dan kanak-kanak menjadi tua melakukan yang sama.’Al-Mada’ini berkata: ‘Maka mereka [Banu Umayyad] berterusan melakukannya didalam jangka waktu yang lama, mengajar anak-anak mereka disekolah pengajian Quran, begitu juga wanita-wanita mereka, orang suruhan dan hamba, untuk melakukan yang serupa.’ Muawiya telah berjaya didalam rancangannya untuk menjauhkan umma Islam, melainkan yang sedikit, dari wali mereka dan ketua yang sebenar, mengheret mereka kepada menghinakan dia dan melepaskan diri darinya. Dia jadikan penipuan kelihatan kepada mereka benar dan meyakinkan mereka bahawa hanya mereka pengikut sunnah, dan sesiapa saja yang menerima mereka sebagai ketua dan mengikut jejak langkah Ali adalah kharijite, yang memperkenalkan bidaa.Jika Amirul Mukminin Ali, manusia teragung, pernah dikutuk dari atas mimbar, dan manusia mencari keridhaan Allah dengan mengutuk dan menghina dia, bagaimana pada fikiran kamu layanan yang diberikan kepada shia yang mengikutinya? Mereka telah tidak diberikan hak mereka dari wang awam, rumah mereka dibakar, mereka telah disalib pada batang kurma dan sebahagian mereka ditanam hidup-hidup. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah.Muawiya pada pandangan saya adalah gelang pada rantai didalam komplot yang besar dan satu dari babnya, tetapi dia telah melebihi dari setiap mereka dari pencapaiannya didalam menyembunyikan kebenaran dan memusingkan fakta dari atas kebawah, membawa balik umma kezaman jahiliah didalam bentuk [pakaian] Islam.Adakah penting untuk dinyatakan disini bahawa dia adalah lebih licik [pintar belit] dari mereka yang telah mendahuluinya dari para khalifa. Dia adalah seorang pelakon handalan yang telah memainkan peranannya dengan baik: adakala nya dia akan menangis sehingga dia dapat meyakinkan fikiran mereka yang hadir kepada berfikir bahawa dia adalah seorang yang zuhud dan hamba Allah yang ikhlas. Dan kadang kala dia akan menunjukkan kekejamannya dan kesombongannya sehinggakan mereka yang ada disekelilingnya melihat dia sebagai seorang kafir yang agung. Seorang bedouin mungkin boleh tersalah anggap dia sebagai pesuruh Allah!Supaya dapat menyempurnakan penyelidikkan kami ini, kita boleh merumus sejauh manakah kelicikkan dan pintar belitnya dari surat yang dikirimkan kepada Muawiya oleh Muhammad anak Abu Bakr, dan dari jawapannya kepada surat itu. Kita juga akan mengetahui dari kedua-dua surat itu bukti yang amat berharga bagi mereka yang mencari kebenaran.


[266] Ini adalah komen dari pengarang Tanweer al-Hawalik: Sharh ala Muwatta Malik. Kami katakan: segala puji tertentu bagi Allah apabila ‘seorang saksi dari keluarganya memberikan kenyataan’ dengan yang berkenaan kekeliruan dan pertentangan diantara hadith-hadith mereka. Sebagaimana dia telah berkata, hujah dari ahli Faqh mereka tidak ada satu yang boleh diterima. Bahkan, penghujahan berdiri dipihak para Imam petunjuk yang tidak pernah berbeza diantara mereka dengan berkenaan apa saja. 
[267] Al-Naisapuri, Tafsir Ghara]ib al-Quran jilid 1 ms 77 didalam notakaki komen kepada Tafsir al-Tabari 
[268] Shaykh Abu Zuhra membuat kenyataan ini pada ms 161 dari bukunya Al-Imam al-Sadiq 
[269] Cerita ini telah disampaikan oleh al-Hakim didalam Mustadraknya dimana dia komen dengan mengatakan, ‘Hadith ini sahih menurut kedua-dua shaykh [al-Bukhari dan Muslim] Al-Tirmidhi mengatakan pada ms 299 jilid 2 dari sahihnya. Al-Tabari menyebutnya pada ms 160 jilid 2 dari bukunya Al-Riyad al-Nadira. Ianya juga disampaikan pada ms 171 jilid 3 Tarikh Baghdad. Ianya disebut pada ms 406 jilid 6 Kanz al-Ummal. Ianya juga disebutkan oleh al-Nasa’i pada ms 5 dari bukunya Al-Khasa’is, dan ianya dinyatakan pada ms 30 jilid 4 dari buku Ibn al-Atheer Usd al-Ghabah.

Syiah_Sunnah : Bab 35 Sunnah dan Quran Menurut ‘Ahl al-Sunnah wal-Jamaah'


12 Imam ~ Setelah mengetahui bahawa Imami shiah (Shiah Imamiyyah) telah memberikan keutamaan kepada Quran keatas sunnah, menjadikannya sebagai keputusan terakhir dan penguasa yang memerintah. Ahl al-sunna wal-jamaa adalah yang bertentangan dengannya: mereka mendahulukan sunnah keatas Quran, menjadikannya keputusan yang terakhir, penguasa muktamad. Kami sampai kepada kesimpulan ini apabila kami melihat bagaimana mereka mengelar diri mereka ahl al-sunna pengikut kepada sunnah, disebabkan kepada cara mereka berfikir yang mereka gunakan; jika tidak mengapa mereka tidak mengatakan bahawa mereka adalah pengikut Quran dan sunnah terutamanya mereka telah menyatakan didalam buku mereka bahawa rasul telah berkata, ‘Saya telah tinggalkan bersama kamu kitab Allah dan sunnahku?’Sebab-sebab ahl-sunnah mengabaikan Quran dan memberinya kedudukan yang dibelakang, menegakkan apa yang dikatakan sunnah dan memberinya kedudukan dihadapan, kami memahami sebab yang utama mengapa mereka sekarang mengatakan bahawa sunnah membatalkan Quran, inilah yang amat pelik. Saya fikir mereka mendapati diri mereka terpaksa melakukannya apabila mereka mendapati bahawa mereka telah melakukan perkara yang bertentangan dengan Quran, perkara yang mereka telah adakan setelah pemerintah yang mereka taati telah memaksakan kepada mereka untuk melakukannya. Supaya dapat membolehkan mereka melakukan itu semua, mereka mengubah hadith yang diciptakan dengan dustanya mengakatakan dari rasul. Dan oleh kerana hadith itu bertentangan dengan arahan Quran, mereka katakan bahawa sunnah telah membatalkan Quran, dan bahawa ianya menghapuskan arahan Quran.Biar kami berikan kepada kamu contoh yang nyata kepada apa yang setiap Muslim lakukan banyak kali dalam sehari: wudu yang mendahului sebelum solat:Quran yang suci menyatakan yang berikutnya: ‘Wahai kamu yang beriman Apabila kamu berdiri untuk solat, basuhlah muka dan tangan kamu hingga kesiku dan sapulah kepala dan kaki kamu hingga kebuku lali.’ [5:6]Tidak kira berapa banyak yang diperkatakan, dan tidak kira dimana tanda bunyi itu diletakkan apabila sesaorang membaca [teks Arab yang asal] dari ayat ini, al-Fakhr al-Razi, salah seorang ulama yang terkenal diantara ahl al-sunna wal-jamaa telah berkata bahawa kaki hendaklah disapu. [246] Ibn Hazm telah juga berkata, ‘Sama ada tanda bunyi diletakkan dibawah atau diatas laam, ianya walau bagaimana pun adalah arahan yang bersambung pada kepala didalam perlaksaan perbuatannya yang sama, dan tidak ada perbuatan lain yang sah.’ [247] Bahkan walaupun dia mengaku bahawa Quran memberikan mandat sapu dilakukan kepada kaki didalam mana-mana keadaan, tetapi al-Fakhr al-Razi didapati begitu fanatik menyokong mazhab sunna nya dan berkata, ‘…. Tetapi sunnah telah datang untuk memberi mandat kepada membasuh kaki, maka telah memansuhkan Quran.’ [248]Begitulah contoh yang dikatakan sunnah yang membatalkan atau memansuhkan Quran ada banyak contoh yang sama yang boleh didapati dengan ahl al-sunna wal-jamaa. Ada beberapa hadith yang telah diubah menyentuh arahan Allah berdasarkan pada tuntutan palsu bahawa rasul Allah sendiri telah memansuhkannya.Jika kita selidiki ayat yang merujuk kepada wudu didalam surah al-Maaidah dan mempertimbangkan ijmaak Muslim bahawa surah ini adalah yang terakhir diturunkan dari Quran yang suci - ianya dikatakan telah diturunkan hanya dua bulan sebelum rasul wafat [249] , lalu bagaimana dan bila rasul membatalkan arahan yang merujuk kepada wudu?! Rasul telah menghabiskan selama dua puluh tiga tahun melakukan wudu, menyapu [tidak membasuh] kakinya, malakukannya beberapa kali dalam satu hari; adakah boleh diterima bahawa hanya dua bulan sebelum baginda wafat, dan setelah dia menerima ayat yang mengatakan, ‘… dan sapu kepala dan kaki,’ dia dengan sengaja membasuh kaki bertentangan kepada arahan yang diwahyukan didalam kitab Allah?! Ini tidak boleh dipercayai…Bagaimana manusia boleh mempercayai bahawa rasul mengajak mereka untuk menegakkan kitab Allah dan untuk bertindak mengikutinya, memberitahu mereka, ‘Kitab ini memandu kepada apa yang baik,’ yang sebenarnya telah melakukan yang bertentangan dengan apa yang Quran suruh?! Tentu musuhnya yang fasik, dan hipokrti akan berkata kepadanya, ‘Oleh kerana kamu sendiri melakukan yang bertentangan dari apa yang Quran suruh, bagaimana kamu boleh mengarahkan kami untuk mengikutinya?! Rasul tentu mendapati dirinya didalam keadaan yang memalukan, tidak tahu bagaimana hendak mematahkan hujah mereka, maka kami tidak percaya terhadap kenyataan itu, kenyataan yang ditolak oleh alasan dan hadith dan ditolak oleh sesiapa saja yang mengetahui kitab Allah dan sunnah pesuruhNya.Tetapi ahl al-sunnah wal-jamaah yang kami telah kenali  dari penyelidikkan yang lalu, adalah sebenarnya pemerintah Umayyah dan manusia telah mengikuti jejak mereka, dengan sengaja memalsukan banyak hadith yang mereka katakan dari rasul supaya dapat membolehkan pandangan dan ijtihad dari para imam yang sesat, dan untuk memberikan keatas mereka keselamatan pada agama. Mereka lakukan yang tersebut supaya dapat membolehkan ijtihad orang yang berkenaan dilaksanakan terhadap firman yang ada, mengatakan bahawa rasul sendiri telah menggunakan ijtihad [mengikut pada pandangan sendiri] bertentangan dengan firman Quran; maka baginda telah membatalkan apa yang disukainya dari firman-firman tersebut. Mereka yang menyokong bidaah telah mendapatkan syariah yang bertentangan dengan firman Quran. Mereka mengatakan bahawa mereka hanya mengikuti rasul, sesuatu yang tidak benar, suatu pendustaan.Didalam penyelidikkan yang lalu, kami telah berikan bukti dan hujah yang kuat bahawa pesuruh Allah tidak sekali-kali, walaupun satu hari, ikut pandangan peribadinya, tidak juga dia menerima prinsip qias, atau menukarnya. Katakan: Tidaklah bagi saya untuk menukarkannya dari kehendak saya; saya hanya mengikuti apa yang telah diturunkan kepada saya. Saya takut jika saya tidak mentaati Tuhanku akan siksa pada hari yang besar.’ [10:15] Tidakkah tuhannya telah mengancam dia dengan ancaman yang amat keras terhadapnya jika dia hendak mengadakan walaupun satu perkataan bagi Allah? Dia yang maha suci [awj] berkata, ‘Dan jika dia mengadakan sesuatu bagi kami sebarang kenyataan, Kami pasti merentapnya dari tangan kanannya, kemudian kami putuskan pembuluh jantungnya, dan tiada siapa dari kamu dapat menghalang Kami dari dirinya,’ [69:44 – 47]Begitulah Quran yang suci, dan begitulah pula rasul yang pekertinya telah disemadikan kepada mematuhi arahan Quran yang suci. Tetapi ahl al-sunnah wal-jamaah [250] disebabkan oleh dalamnya kebencian mereka terhadap Ali ibn Abu Talib dan ahl al-bayt, dengan sengaja menentang mereka didalam apa saja, sehinggakan motto [cogan kata] mereka adalah untuk menentang Ali dan pengikutnya didalam segala aspek walaupun sehingga menentang sunnah yang mereka sendiri mengatakan sahih. [251]Oleh kerana Imam Ali sangat terkenal kepada membaca basmala dengan nyaring walaupun ketika didalam solat perlahan bertujuan supaya dapat menghidupkan sunnah rasul semula, sebilangan para sahabat menyatakan pandangan mereka bahawa ianya adalah makruh untuk membacanya didalam solat. Begitu jugalah kesnya dengan memegang tangan dan melepaskannya kesisi, doa ketika qunut, sebagai tambahan kepada isu-isu berkenaan yang lain terhadap solat seharian.Maka Anas ibn Malik pernah menangis dan mengadu bahawa, ‘Demi Allah! Saya tidak menjumpai apa-apa lagi yang pernah dilakukan oleh pesuruh Allah.’ Dia telah ditanya, ‘bagaimana dengan solat.’ Dia berkata, ‘Kamu telah mengubahnya juga.’ [252]Apa yang aneh adalah bahawa ahl al-sunna wal-jamaa tinggal berdiam mengenai perbezaan yang sedemikian: Mazhab mereka yang empat berbeza-beza diantara mereka, bahkan mereka tidak mendapati apa-apa kesalahan kepadanya, mengatakan perbezaan mereka adalah rahmat. Bahkan mereka persalahkan shia apa saja yang mereka berbeza dengannya didalam segala isu; maka dengannya rahmat telah bertukar menjadi bencana. Mereka tidak menguatkuasakan, melainkan pandangan dari imam mereka, walaupun imam mereka bukan bandingannya kepada Imam dari keturun rasul yang suci didalam pengetahuan mereka, perbuatan, kemuliaan dan juga kehormatan.Sebagaimana yang kami telah nyatakan berkenaan membasuh kaki dengan menyapunya dan walaupun buku mereka mengesahkan bahawa menyapu adalah apa yang Quran suruh, dan ianya adalah juga sunnah dari rasul [253] mereka membenci shia melakukan semua itu, menuduh mereka menghuraikan Quran dan menentang agama.Contoh kedua yang mana telah disebut adalah perkahwinan mut’a yang telah dirujuk oleh Quran yang suci dan telah disokong oleh sunnah rasul. Supaya dapat membolehkan Umar untuk mengikut ijtihadnya sendiri didalam keadaan ini dan larangan terhadapnya, mereka mencipta hadith palsu yang dikatakan dari rasul. Tujuan mereka dengannya untuk menyalahkan shia kerana mengizinkan perkahwinan yang sedemikian bergantung kepada hadith yang disampaikan oleh Imam Ali ibn Abu Talib [as] Ditambahkan kepadanya fakta bahawa buku sahih mereka mengesahkan bahawa para sahabat melakukannya semasa hidup pesuruh Allah dan semasa pemerintahan Abu Bakr dan sebahagian dari pemerintahan Umar sebelum dia kemudian melarangnya. Mereka juga mengesahkan bahawa para sahabat berbeza diantara mereka: sabahagian mengizinkan sedang yang lain melarang.Penghujahan didalam perkara ini sangatlah banyak. Mereka membuktikan bahawa sunni membatalkan firman Quran dengan melalui hadith yang dipalsukan. Kami telah nyatakan beberapa contoh darinya, dan objektif kami adalah untuk menghapuskan penutup dari mazhab yang diikuti oleh ahl al-sunna wal-jamaa dan menerangkan kepada pembaca kepada fakta bahawa sunni mengutamakan hadith keatas Quran dan dengan secara terbuka mengatakan sunnah membatalkan Quran.Imam perundangan Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah, ahli hadith dan perundangan bagi ahl al-sunna wal-jamaa yang mati pada tahun 276 AH / 889 AD secara terbuka berkata: ‘Sunnah membatalkan Quran; kitab tidak membatalkan sunnah.’ [254]Pengarang buku yang bertajuk Maqalat al-Islamiyyeen menyatakan Imam al-Ash’ari, ketua Imam ahl al-sunna wal-jamaa yang berkenaan dengan usul berkata, ‘Sunnah membatalkan Quran dan menghapuskan arahannya, sedangkan Quran tidak membatal sunnah tidak juga menghapuskannya.’ [255]Ibn Abd al-Birr berkata bahawa imam al-Awza’i, adalah seorang imam yang terkemuka dari ahl al-sunnah wal-jamaa telah berkata, ‘Quran lebih memerlukan kepada sunnah dari sunnah memerlukan kepada Quran.’ [256]Oleh kerana kenyataan seperti ini mengesahkan keimanan mereka, adalah lumrah bahawa manusia ini menentang apa yang dikatakan oleh ahl al-bayt sejauh mana perbezaan diantara hadith dengan kitab Allah dan menimbangkannya. Quranlah yang menentukan sunnah. Adalah lumrah juga untuk mereka menolak hadith ini dan enggan menerimanya, walaupun ianya telah disampaikan oleh Imam dari ahl al-bayt, hanya kerana ianya telah merendahkan mazhab mereka sepenuhnya.Al-Bayhaqi, didalam bukunya Dala’il al-Nubuwwah, menyampaikan berkata bahawa hadith yang mana rasul berkata, ‘Jika kamu mendapati satu hadith melaporkan mengenai saya, bandingkannya dengan kitab Allah,’ mengatakan, ‘Hadith itu palsu dan tidak tepat dan ianya bertentangan dengan dirinya sendiri, kerana tidak ada bukti didalam Quran mencadangkan membuat perbandingan diantara hadith dan Quran.’Ibn Abd al-Birr menyebutkan Abd al-Rahman ibn Mahdi berkata bahawa hadith yang mana rasul berkata, ‘Apabila saya menyebut kepada kamu, bandingkannya kepada kitab Allah; jika ianya bersetuju dengan kitab Allah, maka saya telah mengatakannya, tetapi jika ianya bertentangan dengan kitab Allah, maka saya tidak pernah mengatakannya,’ tidak boleh diterima oleh manusia yang berpengetahuan sebagai sahih. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahawa atheis dan kharijite yang telah mengubahnya. [257]Lihatlah betapa buta fanatiknya yang tidak meninggalkan sebarang ruang secara sains untuk mengesahkan sesuatu dan menurut saja kepada apa yang dijumpai: mereka melabelkan penyampai kepada hadith ini, iaitu Imam petunjuk dari keturunan rasul yang suci, sebagai atheis dan kharijite, menuduh mereka memalsukan hadith!Bolehkah kita bertanya kepada mereka, ‘Apakah tujuan matlamat atheis dan kharijite disebalik memalsukan hadith ini yang menjadikan kitab Allah, yang mana kepalsuan tidak boleh masuk dari depan dan dari belakang, menjadi rujukan untuk semua?!’Orang yang berfikiran dan waras tentu akan bersimpati dengan mereka yang dikatakan atheis dan kharijite yang telah memuliakan kitab Allah dan memberikannya kedudukan yang tinggi yang darinya mereka mendapatkan perundangan selain dari mereka ahl al-sunnah wal-jamaa yang telah mematikan kitab Allah melalui cara hadith palsu dan menghapuskan arahannya melalui yang dikatakan sebagai bidaah.‘Perkataan yang amat keji, sebenarnya, keluar dari mulut mereka; sesungguhnya apa yang mereka katakan adalah dusta….’ [18:5]Mereka yang dilabelkan sebagai atheis dan kharijite adalah tidak lain dari Imam dari keturunan rasul, Imam bagi petunjuk, cahaya yang menerangi kegelapan, mereka yang diterangkan oleh datuknya pesuruh Allah sebagai keselamatan bagi umma dari perselisihan: jika satu kaum berbeza dari mereka, ianya akan menjadi parti syaitan. Dosa mereka adalah untuk menegakkan sunnah datuk mereka dan menolak yang selain darinya bidaa yang telah diperkenalkan oleh Abu Bakr, Umar, Uthman, Muawiya, Yazid, Marwan dan Banu Umayyad. Oleh kerana kuasa pemerintah adalah ditangan individu-individu yang disebutkan tadi, dan telah menjadi kebiasaan bahawa mereka menghina penentang mereka, melabel mereka sebagai atheis dan kharijite memerangi dan menolak mereka. Tidakkah Ali dan ahl al-bayt telah dikutuk dari atas mimbar untuk selama lapan puluh tahun? Tidakkah mereka telah meracun Imam al-Hasan? Tidakkah mereka yang telah membunuh Imam al-Husayn dan keturunannya?Biarlah kita tidak berpatah balik pada membincangkan trajedi ahl al-bayt, ketidakadilan yang masih berterusan dan biarlah kita kembali kepada mereka yang bergelar ahl al-sunna wal-jamaah dan yang telah menolak hadith yang menyuruh membandingkan sunnah dengan Quran. Mengapa mereka tidak melabel Abu Bakr al-Sideeq sebagai khawarij oleh kerana dia yang telah membakar hadith kemudian memberikan syarahan yang mana dia berkata, ‘Kamu menyebut hadith mengenai rasul Allah berkenaan dengan apa yang kamu berbeza padanya diantara kamu, dan manusia selepas kamu akan berlebihan lagi didalam perbezaan mereka, maka jangan menyebutkan apa-apa mengenai rasul Allah. Jika sesiapa bertanya kepada kamu, katakan: Diantara kita dan kamu adalah kitab Allah; maka ikutilah apa yang disuruh dan jauhilah dari apa yang dihalang.’ [258]Adakah Abu Bakr meletakkan sunnah dihadapan Quran? Bahkan dia menganggapnya sebagai satu-satunya rujukan, menolak sunah sama sekali, mengatakan alasannya untuk bertindak sedemikian adalah disebabkan manusia berbeza diantara mereka mengenainya.Mengapa mereka tidak memanggil Umar ibn al-Khattab sebagai kharijite, oleh kerana dia adalah orangnya yang menolak hadith semenjak dari hari pertama dengan berkata, ‘Kitab Allah mencukupi bagi kami?’ Dia juga telah membakar kesemua apa yang para sahabat telah kumpulkan dari hadith dan sunan semasa pemerintahannya [259], sehingga kepada melarang para sahabat dari menyatakan hadith secara umum. [260]Mengapa mereka tidak memanggil umm Mukminin Aisha, yang mana darinya mereka mengambil setengah dari agama mereka, sebagai kharijite, oleh kerana dialah orangnya yang amat terkenal kepada membandingkan hadith dengan Quran yang suci? Setiap kali dia mendengar satu hadith yang dia tidak biasa dengannya, dia akan membandingkannya dengan kitab Allah dan menolaknya jika ianya bertentangan dengan Quran. Dia sebagai contoh telah membantah apabila Umar ibn al-Khattab menyebutkan satu hadith berkata, ‘Seorang yang mati tersiksa didalam kuburnya disebabkan oleh keluarganya yang menangisinya.’ Aisha berkata kepadanya, ‘Mencukupi bagi kamu untuk merujuk kepada Quran dimana ia berkata, ‘Tidak ada jiwa yang akan menanggung dosa jiwa yang lain.’ [261] Dia juga menolak satu hadith yang disampaikan oleh Abdullah ibn Umar yang berkata bahawa rasul telah pergi keperkuburan dimana sebahagian atheis telah ditanamkan setelah mereka terbunuh dipeperangan Badr dan berhubung dengan mereka, kemudian berpaling kepada para sahabat dan berkata, ‘Mereka pasti mendengar apa yang saya kata.’ Aisha menafikan bahawa orang yang mati boleh mendengar. Dia berkata,’bahkan, rasul Allah berkata, ‘Mereka sekarang mengetahui bahawa apa yang saya pernah katakan kepada mereka adalah benar,’ kemudian dia menyatakan ayat yang berikutnya untuk mengesahkan kepada palsunya hadith tersebut: Dan sesungguhnya kamu tidak boleh membuat mereka yang didalam kuburan untuk mendengar kepada kamu.’ [35:22] [262]Dia telah menolak banyak hadith yang lain. Pada setiap kali, dia akan membandingkan setiap hadith dengan kitab Allah. Suatu ketika sesaorang memberitahunya bahawa Muhammad telah melihat tuhannya, maka dia berkata kepadanya: ‘Bulu roma saya berdiri dengan apa yang kamu baru katakan…. Dimanakan pendirian kamu dengan yang berkenaan tiga perkara yang mengenai sesiapa yang menyampaikan hadith, berdusta: sesiapa yang memberitahu kamu bahawa Muhammad melihat tuhannya adalah pendusta,’ kemudian dia menyebutkan ayat yang berbunyi, ‘Tidak ada pandangan yang dapat melihat Dia sedangkan Dia melihat segala sesuatu, dan Dia maha mengetahui dan melihat [6:103] dan juga ayat yang berbunyi, ‘Dan tidaklah untuk manusia berkata-kata kepada Allah melainkan dengan wahyu atau dari belakang dinding [42:51] ‘Dan sesiapa yang menberitahu kamu,’ dia meneruskan, ‘bahawa dia mengetahui apa esok akan adakan baginya adalah pendusta’ [31:34], ‘Dan sesiapa yang memberitahu kamu,’ dia meneruskan, ‘bahawa dia menyimpan mana-mana wahyu untuk dirinya [tanpa memberitahu kepada orang lain] adalah pendusta,’ kemudian dia menyebutkan ayat yang berbunyi, ‘Wahai rasul! Terangkan apa yang telah diturunkan kepada kamu dari tuhan mu,’ [5:67]Begitu juga Abu Hurayrah, pencerita ahl al-sunnah, lumrah baginya untuk menyampaikan satu hadith, kemudian dia akan berkata: Bacalah apa yang kamu suka dari apa yang Maha tinggi katakan,’ kemudian dia membandingkan hadithnya dengan teks kitab Allah supaya para pendengar akan mempercayainya.Maka mengapa ahl al-sunna wal-jamaa tidak memanggil mereka semua kharijite atau atheis oleh kerana mereka semua membandingkan hadith yang mereka dengar dengan Quran dan mendustakan yang mana bertentangan dengan Quran?! Sesungguhnya mereka tidak berani untuk melakukannya. Tetapi jika perkara ini melibatkan Para Imam ahl al-bayt, mereka tidak akan teragak-agak untuk mengutuk mereka dan memberikan bermacam kekurangan kepada mereka tanpa para Imam ini melakukan sebarang kesalahan selain dari membandingkan hadith dengan kitab Allah supaya dapat mendedahkan mereka yang mengubah dan memalsukan, mereka yang ingin merubah perintah Allah melalui cara memalsukan hadith. Mereka melakukannya kerana mereka sedar bahawa jika hadith mereka akan dibandingkan dengan kitab Allah, sembilan dari sepuluh hadith mereka akan didapati bertentangan dengan kitab Allah, dan yang tinggal kesepuluh, akan bersetuju dengan kitab Allah kerana ianya yang sebenarnya adalah kata-kata rasul, mereka menghuraikan dengan cara yang tidak seperti yang dimaksudkan oleh rasul . Contohnya termasuk hadith yang berkata, ‘Khalifa sesudah saya adalah dua belas; kesemua mereka dari Quraysh,’ dan yang mengatakan, ‘Berpeganglah kepada sunnah khalifatul rashidin selepas saya,’ dan yang mengatakan, ‘Perbezaan diantara umma saya adalah rahmat,’ selain dari banyak lagi hadith yang mana rasul maksudkan untuk merujuk kepada para Imam keturunan yang disucikan. Tetapi mereka mengatakan mereka merujuk kepada khalifa mereka yang telah merampas kuasa, dan kepada sebahagian para sahabat yang berpaling tadah.Bahkan gelaran yang diberikan kepada para sahabat, seperti yang mereka panggil Abu Bakr al-Sideeq, Umar al-Farooq, Uthman Dhul-Noorayn, dan Khalid Sayf-Allah, semua gelaran ini telah diberikan oleh rasul Allah kepada Ali; sebagai contoh, baginda telah berkata, ‘Yang Sideeq adalah tiga: 1) Habib al-Najar, orang yang beriman yang dirujuk didalam surah Yasin, 2) Ezekiel, yang beriman didalam keluarga Firaun, dan 3) Ali ibn Abu Talib, adalah yang terbaik.’ [263]Ali sendiri pernah berkata, ‘Saya adalah sideeq yang teragung; tiada siapa yang boleh mengatakannya selain dari penipu.’ Dan dia juga adalah farooq yang agung, melaluinya Allah membezakan yang benar dari yang palsu [264] Tidakkah rasul Allah telah berkata bahawa mencintai Ali adalah tanda penyerahan, dan yang membencinya adalah tanda hipokrit, bahawa kebenaran berputar disekelilingnya kemana saja dia pergi?Dan untuk Dzul-Noorayn [265] Ali [as] adalah bapa kepada al-Hasan dan al-Husayn, ketua bagi remaja disyurga, dua cahaya yang turun dari keturunan rasul. Dan kepada sayf-Allah Ali adalah orangnya yang diterangkan oleh Jibril [as] semasa peperangan Uhud iaitu: ‘Tidak ada remaja seperti Ali, dan tidak ada pedang seperti Dhul-Fiqar.’Dan Ali adalah sebanarnya pedang Allah yang telah dikirimkan kepada orang-orang kafir untuk membunuh wira-wira mereka, menawan wira mereka yang berani, dan menghancurkan keangkuhan mereka sehingga mereka patuh kepada kebenaran walaupun bertentangan dengan kehendak mereka. Dia adalah pedang Allah yang tidak pernah lari dari medan peperangan, tidak juga menolak sebarang pertarungan. Dialah orangnya yang membuka kota Khayber, suatu tugas yang telah mengecewakan kebanyakkan dari para sahabat yang terkemuka yang terpaksa lari didalam kekalahan.Kedudukan khalifah semenjak dari permulaan lagi, telah didasarkan dengan menjauhkan Ali dan tidak diberikan kepadanya dengan sebarang kemuliaan dan kehormatan. Apabila Muawiya menaiki kepada kedudukan kerajaan, dia telah melampaui dengan mengutuk dan memperkecilkan Ali, meninggikan status lawannya, memberikan kepada setiap mereka dengan setiap kehormatan yang ada pada Ali, termasuk gelarannya, dari perbuatannya yang khianat dan fitnahnya. Dan siapa yang boleh menentang Muawiya pada ketika itu, atau mengatakan bahawa dia pendusta terutamanya mereka telah setuju dengan dia untuk mengutuk dan menghina Ali, menjauhkan diri mereka dari Ali? Pengikut Muawiya dari ahl al-sunna wal-jamaa telah memusingkan segala fakta dari atas kebawah, sehingga apa yang benar kelihatan kepada mereka sebagai salah dan begitulah sebaliknya, sehinggakan Ali dan shianya dilabelkan sebagai kharijite, dan Rafizi dan mengutuk serta membunuh mereka adalah diperbolehkan, sedangkan musuh Allah, musuh rasulNya dan juga ahl al-bayt telah dikenali sebagai mereka yang mengikuti sunnah……, maka baca dan bayangkanlah, dan jika kamu merasa was-was didalam perkara ini, siasat dan selidikilah.Perumpamaan bagi kedua parti adalah seperti yang buta lagi pekak, yang melihat dan mendengar: adakah mereka sama? Tidakkah dapat kamu fikirkan? [11:24]Sesungguhnya Allah berkata yang benar.

[246] Begitulah yang dia kata didalam bukunya Al-Tafsir al-Kabir jilid 11 ms 161 
[247] Ibn Hazm Al-Muhalla jilid 3 ms 54 
[248] AL-fakhr al-Razi Al-Tafsir al-Kabir jilid 11 ms 161 
[249] Al-Bukhari sahih jilid 8 ms 148 
[250] Maksud kami mereka yang awal yang telah membuat perjanjian dengan Ali dan keturunannya selepas beliau dan yang telah menubuhkan mazhab ahl al-sunna wal-jamaah 
[251] Kami telah bincangkan isu ini dengan khusus dan menyebutkan kenyataan mereka yang mereka telah terbitkan didalam buku mereka dan begitu juga kenyataan dari imam mereka didalam buku kami namakan Ma’a al-Sadiqeen, maka rujuklah kepadanya. 
[252] Al-Bikhari sahih jilid 1 ms 74 
[253] Ibn Sa’d al-Tabaqat al-Kubra jilid 6 ms 191 
[254] Al-Dirimi sunan jilid 1 ms 145 Ibn Qutaybah ms 199 didalam bahagian yang berkenaan dengan penghuraian hadith yang diperselisihkan 
[255] Maqalat al-Islamiyyen jilid 2 ms 251 
[256] Jami’ Bayan al-ilm jilid 2 ms 234 
[257] Jami’ Bayan al-ilm jilid 2 ms 233 
[258] Al-Dhahabi Tadhkirat al-Huffaz jilid 1 ms 3 
[259] Ibn Kathir Kanz al-Ummal jilid 5 ms 237 Al-Dhahabi Tadhkirat al-Huffaz jilid 1 ms 5 
[260] Al-Dhahabi Tadhkirat al-Huffaz jilid 1 ms 5 
[261] Ini telah disebutkan didalam al-Bukhari sahih didalam buku pada keranda didalam bab mengenai dengan hadith rasul: ‘Orang yang mati akan tersiksa walaupun dengan sedikit tangisan dari keluarganya keatas jasadnya.’ Ianya juga dirakamkan didalam sahih Muslim didalam buku pada keranda didalam bab mengenai dengan seorang yang mati disiksa oleh tangisan keluarga keatasnya. 
[262] Ini telah dirakamkan oleh keduanya al-Bukhari dan Muslim didalam buku sahihnya didalam buku pada keranda ditulis oleh setiap mereka didalam bab yang dirujuk diatas. 
[263] Hadith ini adalah disebutkan pada ms 223 jilid 2 dari buku al-Hasakani Shawahid al-Tanzil, pada ms 417 Ghayat al-Maram, Al-Riyad al-nadira jilid2 ms 202 
[264] Ini ditunjukan didalam al-Tabari didalam bab mengenai keimanan Ali. Ibn Majah, sunan jilid 6 ms 44, Al-Nasa’i Khasa’is. Al-Hakim Mustadrak jilid 3 ms 112 
[265] Ahl al-sunna wal-jamaa mengelar Uthman Dhul-Noorayn membenarkannya dengan mengatakan bahawa dia telah mengahwini Ruqayya dan Ummu Kulthoom yang menurut mereka adalah anak perempuan rasul. Ini adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah mereka adalah anak tiri. Walaupun jika kamu katakan mereka adalah anak-anaknya, bagaimana mereka boleh kata noorayn, dua cahaya, oleh kerana rasul tidak pernah menyebutkan kemuliaan mereka? Mengapa tidak memberikan gelaran ini kepada Fatima yang mana baginda mengatakan sebagai ketua dan cahaya kepada semua wanita didunia? Mengapa mereka tidak memanggil Ali Dhul-Noorayn berasaskan dari cerita yang diatas?

Syiah_Sunnah : Bab 34 Menurut Shiah, Sunnah Rasul Tidak Bertentangan dengan al-Qur'an


12 Imam ~ Setelah menyelidikki kepercayaan kedua-dua parti, i.e iaitu shia dan juga ahl al-sunna wal-jamaa, kami dapati bahawa shia mendapatkan kesemua perintah perundangan mereka hanya dari Quran yang suci dan sunnah rasul. Kemudian mereka meletakkan Quran yang suci pertama dan sunnah rasul kedua. Maksud kami dengan mengatakan yang sedemikian adalah bahawa mereka akan memberikan pemeriksaan kepada sunnah, membandingkannya kepada kitab Allah [awj]. Mereka menerimanya apabila ia bersetuju dengan kitab Allah dan mereka bertindak mengikuti peraturannya, menolak dan mengenepikan apabila ia bertentangan dengannya.Dengan melakukan itu, shia telah merujuk kepada apa yang Imam dari ahl al-bayt [as] telah benarkan untuk mereka. Imam-imam ini melakukannya dengan menurut pada hadith yang mereka sampaikan dari datuk mereka pesuruh Allah yang mana baginda berkata, ‘Jika sesaorang menyebutkan satu dari hadithku kepada kamu, bandingkanlah dengan kitab Allah, jika ia bersetuju dengan kitab Allah, lakukanlah mengikutinya, dan jika ianya bertentangan dengan kitab Allah, buanglah. [245]Imam Ja’far al-Sadiq [as] telah kerap kali berkata, ‘Mana-mana hadith yang tidak bersetuju dengan Quran tidak mempunyai erti melainkan meremehkan sahaja.’ Usul al-Kafi menunjukkan bahawa rasul memberikan syarahan di Mina yang mana dia berkata, ‘Wahai umma! Apa saja yang kamu dengar mengenai saya yang bersetuju dengan kitab Allah adalah sesuatu yang saya katakan, dan apa saja yang kamu dengar mengenai saya yang bertentangan dengan kitab Allah adalah sesuatu yang saya tidak pernah katakan.’Diatas dasar inilah shia telah dirikan asas agama dan perundangan mereka. Tidak kira betapa tepat sekali pun isnad sesuatu hadith itu, mereka tetap mempertimbangkan, membandingkannya dengan kitab Allah yang mana kepalsuan tidak dapat memasukinya dari depan dan juga belakang. Dan hanya Imami shia sahaja diantara pengikuti mazhab Islam yang berkeras terhadap pemeriksaan itu terutama didalam bidang-bidang yang mana penyampaian dan ceritanya bertentangan diantara satu dengan yang lain.Didalam bukunya Tasheeh al-I’tiqad, Shaykh al-Mufeed berkata, ‘Kitab Allah [awj] adalah diuatamakan keatas hadith dan cerita yang disampaikan. Ianya adalah hakim yang terakhir didalam kesahihan sesuatu cerita, atau yang berkenaan apa yang kurang padanya. Hanya keputusannya sahaja yang betul. Menurut kepada syarat ini, iaitu, membandingkan hadith dengan kitab Allah [awj] shia berbeza dengan ahl al-sunna wal-jamaa dengan banyaknya pada perkara yang berkaitan perundangan fiqh dan begitu juga dengan kepercayaan.Mana-mana penyelidik akan dapati bahawa ahkam dan kepercayaan shia adalah sama dengan kitab Allah, tidaklah sama kesnya dengan ahl al-sunnah wal-jamaa. Sesiapa yang menyelidikki secara terpeinchi isu ini akan mendapati kepercayaan dan perundangan yang terkemudian dengan nyata bertentangan dengan Quran yang suci. Kamu akan mengetahui yang sebenar mengenainya, dan kami akan memberikan kepada kamu bukti kami sendiri insya Allah.Para penyelidik juga akan memahami bahawa shia tidak melabelkan mana-mana buku hadith mereka sebagai sahih atau memberikannya kedudukan yang mereka telah berikan kepada Quran yang suci yang sebagaimana telah dilakukan oleh ahl al-sunna wal-jamaa, yang mengatakan sahih kesemua hadith yang disampaikan oleh al-Bukhari dan Muslim walaupun mereka mempunyai diantaranya ratusan hadith yang bertentangan dengan kitab Allah.Mencukupi bagi kamu untuk mengetahui bahawa buku bertajuk Al-Kafi, walaupun ditulis oleh pengarang yang agung, iaitu Muhammad ibn Ya’qoob al-Kulayni, yang mengkaji dengan mendalam didalam sains hadith, ulama shia tidak pernah mengatakan bahawa semua yang terkumpul didalamnya adalah sahih. Bahkan, sebahagian dari ulama mereka telah menolak dan melabelkan sebagai tidak sahih separuh dari kandungannya. Bahkan pengarang Al-Kafi sendiri tidak mengatakan bahawa kesemua hadith yang dia kumpulkan didalam bukunya adalah sahih. Semua ini mungkin hasil dari polisi khalifa mengenai dengan setiap dari kumpulan ini. Ahl al-sunna wal-jamaa pada sebelah pihak mengikuti jejak ketua agama yang jahil pada sunnah dan perundangan Quran yang suci, atau mereka mengetahuinya tetapi suka mengikuti ijtihad mereka sendiri, maka telah bertentangan dengan ayat yang ada untuk sebab-sebab yang tertentu, sebahagian darinya kami telah terangkan diatas. Shia dipihak yang lain, mencontohi keturunan rasul yang suci yang mahir didalam Quran yang suci dan menerangkannya juga. Shia tidak bertentangan dengan Imam-imam ini, tidak juga mereka berbeza-beza diantara mereka didalam hal ini.

‘Bolehkan mereka [semua] menjadi [sama], mereka yang menerima petunjuk yang nyata dari tuhan mereka, dan yang diajari oleh saksi dari Dirinya, sebagaimana kitab Musa sebelum ini, [dia] yang menjadi petunjuk dan rahmat? [11:17] Sesungguhnya Allah telah berkata yang benar.

[245] Perkataan rasul yang tepat adalah: .. balingkan kedinding,’ kenyataan yang digunakan oleh Arab untuk mengenepikan atau mengabaikan.