Don't miss

Friday, December 19, 2014

Syi'ah_Sunnah : Bab 10 Memperkenalkan Para Imam Shiah


12 Imam ~ Shiah telah menghadkan ketaatan mereka kepada Imam yang dua belas dari ahl al-bayt [as], yang pertama dari mereka adalah Ali ibn Abu Talib diikuti oleh anaknya al-Hasan kemudian al-Husayn kemudian sembilan dari mereka yang telah disucikan dari keturunan al-Husayn, kesejahteraan diatas mereka semua.Rasul Allah telah menamakan kesemua Imam-imam ini didalam kebanyakkan dari kenyataan baginda secara terang-terangan dan juga secara kiasan dan baginda telah menyebutkan dengan nama-nama mereka menurut kepada beberapa hadith yang disampaikan oleh shia dan yang lain oleh ulama sunni.Sebahagian ahl al-sunnah akan membantah terhadap hadith ini, dan menunjukkan terperanjatnya mereka bagaimana rasul boleh mengatakan mengenai isu yang berkaitan dengan perkara ghaib dan yang belum terjadi. Quran mengatakan: ‘…Jika saya tahu perkara yang ghaib, saya tentu telah mempunyai banyak kebaikan, dan tiada kejahatan yang akan menyentuh saya…’[7:189] Untuk membalas hujah tersebut, kita katakan ayat yang suci ini tidak menafikan Rasul dari mengetahui perkara yang ghaib sama sekali; bahkan, ianya diturunkan sebagai menjawab kepada sebahagian dari mereka yang fasik yang menyuruh baginda memberitahu mereka bilakah masanya kiamat akan datang, dan pengetahuan waktu kiamat hanya bagi Allah [awj] saja, dan Dia tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Sebaliknya Quran yang suci dengan terang telah mengatakan: ‘Dia yang mengetahui perkara yang ghaib! Maka Dia tidak dedahkan rahsiaNya kepada sesiapa melainkan kepada mereka yang Dia pilih, seperti rasul’ [72:26-27] Pengecualian yang ayat ini rujuk menunjukkan bahawa Dia [awj] memberikan kepada pesuruhNya yang dipilih dengan pengetahuan yang ghaib. Sebagai contoh, bacalah apa yang nabi Yusuf [as], berkata kepada rakannya didalam penjara: ‘Tiada makanan yang akan sampai kepada kamu melainkan saya akan beritahukan kepada kamu mengenainya sebelum ianya sampai kepada kamu; tentunya ini adalah apa yang tuhanku telah ajarkan kepadaku’ [12:37]. Contoh yang lain adalah ayat ini: ‘Kemudian mereka menjumpai seorang dari hamba-hamba Kami yang mana Kami telah berikan rahmat dan yang Kami telah ajarkan pengetahuan dari Kami’ [18:65] Ini adalah rujukan kepada cerita nabi al-Khidir yang bertemu Musa dan yang dia akan ajarkan ilmu pengetahuan yang ghaib, pengetahuan yang mana dia [Musa] tidak sabar menunggu untuk mengetahui didalam waktunya.Muslim, sama ada mereka shia atau sunni, tidak mempertikaikan pada kebenaran yang Rasul Allah mengetahui perkara yang ghaib, dan banyak insiden telah dirakamkan mengenainya, seperti kenyataan baginda kepada Ammar: ‘O Ammar! Parti yang zalim akan membunuh kamu,’ dan kenyataannya kepada Ali: ‘Bencana yang paling buruk didalam generasi yang akan datang adalah seorang lelaki yang akan memukul kamu [dengan pedangnya] dikepala kamu, supaya dia akan membasahi janggut kamu [dengan darah],’ Dia juga berkata kepada Ali: ‘Anak saya al-Hasan akan menjadi seorang yang melaluinya Allah akan memberikan keamanan diantara dua parti yang besar.’ Kenyataannya yang lain kepada Abu Dharr al-Ghifari yang mana baginda memberitahunya bahawa dia akan mati keseorangan didalam pembuangan, dan banyak lagi senarai insiden yang sepertinya dan ianya akan berterusan…Diantaranya adalah hadith yang terkenal yang mana al-Bukhari dan Muslim dan kesemua mereka yang menggantikannya telah mengatakan: ‘Para Imam selepas saya adalah dua belas: kesemua mereka dari gulungan Quraysh,’ dan menurut kepada cerita yang lain: ‘kesemua mereka dari keturunan Hashim.’Didalam kedua-dua buku kami yang terdahulu ‘Bersama Mereka yang Benar’ [Ma’a al-Sadiqin] dan ‘Tanya Mereka yang Mengerti’ [Fas’aloo Ahl al-Dhikir], kami telah buktikan bahawa ulama sunni sendiri mempunyai rujukan didalam buku-buku sahih dan musnad mereka mengenai hadith yang berkaitan kepada Imam yang dua belas, dan mengaku akan kesahihannya.Sesaorang akan bertanya: ‘Mengapa mereka kemudiannya mengenepikan hadith tersebut dan mengikuti Imam dari empat mazhab jika mereka sebenarnya mengaku akan adanya hadith yang sahih itu?’ Jawapannya adalah: kesemua ‘mereka terdahulu yang baik’ adalah penyokong kepada ketiga-tiga khalifa yang menaiki tahta khalifa melalui saqeefa [penginapan Banu Sa’da], terutama Abu Bakr, Umar dan Uthman, maka telah menjadi kebiasaan bahawa mereka harus berpaling dari ahl al-bayt dan menjadi musuh kepada Ali dan keturunannya. Mereka, maka mencuba bersungguh-sungguh untuk menhapuskan sunnah rasul dan mengantikannya dengan ijtihad mereka, pandangan peribadi. Ini telah menyebabkan perpecahan umma kepada dua golongan sebaik saja wafatnya rasul Allah. Mereka yang diantara ‘yang baik terdahulu’ dan mereka-mereka yang mengikutinya dan mengikuti corak mereka mewakili ahl al-sunna wal-jamaa yang telah menjadi majoriti bagi umma Muslim. Bahagian kecil yang minoriti termasuk Ali dan shianya memulaukan [boikot] dari memberi bakti kepada Abu Bakr dan menolaknya, menjadi yang terbuang dan terhapus. Mereka dipanggil Rafidis, yang menolak.Disebabkan mereka ahl al-sunna wal-jamaa yang mengawal arah tujuan bagi umma disepanjang abad, pemerintah Banu Umayyad begitu juga mereka yang dari Banu al-Abbas adalah penyokong dan pengikut bagi fahaman khalifa yang diterajui oleh Abu Bakr, Umar, Uthman, Muawiya [55] dan Yazid.Apabila kedudukan khalifa itu gagal [musnah], kehormatan mereka terhapus, berakhirnya mereka ditangan Mamlukes dan yang bukan Arab, dan barulah terdapat mereka yang kedengaran memanggil kepada penulisan hadith-hadith rasul Allah….barulah disaat itu hadith tersebut, yang mana keturunan mereka yang terdahulu cuba bersungguh-sungguh untuk menghapuskan dan menyembuyikan tetapi tidak dapat melaksanakannya, sebagai tambahan terdapat hadith-hadith tertentu yang berterusan menjadi tanda tanya yang aneh bagi mereka: kerana telah bertentangan dengan kepercayaan mereka dikala itu.Sebahagian mereka cuba untuk menyatukan hadith-hadith tersebut dengan kepercayaan mereka, maka mereka berpura-pura mencintai ahl al-bayt; maka apabila setiap kali nama Imam Ali disebutkan mereka akan mengatakan: ‘Semoga Allah merahmatinya’ atau ‘Allah meridhainya’, semoga manusia mempunyai anggapan bahawa mereka bukanlah musuh ahli rumah rasul.Tidak terdapat dikalangan Muslim, dan tidak juga dari yang hipokrit diantara mereka, boleh menunjukkan kebencian mereka terhadap keluarga Muhammad kerana musuh kepada ahl al-bayt adalah musuh kepada rasul Allah, dan kebencian yang sedemikian akan mengeluarkan mereka dari pelukan Islam sama sekali yang mana umum telah mengetahui.Apa yang boleh kita faham dari semua ini adalah bahawa, didalam keadaan yang sebenar, mereka adalah yang sebenarnya musuh kepada keluarga Muhammad, dan dengan perkataan ‘mereka’ kami bermaksud ‘yang baik terdahulu’ yang memakai lencana, atau yang telah dilencanakan oleh penyokong mereka sebagai ahl al-sunna wal-jamaa. Bukti yang lain adalah bahawa kamu akan dapati kesemua mereka mengikuti keempat mazhab yang telah diadakan oleh pihak pemerintah [kami akan membuktikannya kemudian], dan mereka tidak mempunyai apa-apa didalam perundangan agama mereka yang boleh mereka rujuk, seperti fiqh, dari ahl al-bayt, atau dari mana-mana Imam yang dua belas.Kebenaran yang sebenarnya telah memberi mandat bahawa Imami shialah yang sebenarnya pengikut sunnah Muhammad kerana mereka menegakkan didalamnya kesemua hukum perundangan mengikuti dari pengajaran Imam-imam ahl al-bayt yang telah mewarisi sunnah yang sahih dari datuk mereka rasul Allah dengan tidak mencampurkan dengan pandangan peribadi mereka, pendapat, atau kenyataan dari khalifa.Shia tinggal disepanjang abad menegakkan teks ini dan menolak konsep [cara] ijtihad jika terdapat hadith yang nyata, mempercayai kepada khalifa Ali dan keturunannya kerana rasul Allah telah menyatakannya dengan terang. Mereka, makanya, mengelar diri mereka khalifa rasul Allah walaupun hanya Ali yang mendapat peluang untuk menjadi khalifa yang sebenar. Mereka menolak dan enggan untuk mengiktiraf pemerintah yang menduduki kedudukan khalifa dari mula hingga keakhir kerana khalifa tersebut adalah, didalam perkataan Umar ibn al-Khattab, berasaskan dari ‘kesilapan yang amat dahsyat dan dari kejahatan yang mana Allah perlu melindungi kita,’ dan kerana ia telah sampai kepada kedudukan tersebut dengan menolak dan menentang teks yang telah disampaikan oleh Allah dan rasulNya. Semua yang datang selepasnya menjadikan khalifa sebagai turun temurun; setiap khalifa hanya memerintah kerana dia telah dicalunkan oleh yang terdahulu atau dengan memenangi peperangan. [56]Disebabkan oleh semua ini, ahl al-sunna wal-jamaa telah terpaksa mengatakan bahawa ketaatan adalah wajib kepada Imam yang baik dan juga yang jahat; mereka menerima khalifa dari semua pemerintah, termasuk yang berbuat dosa diantara mereka.Imami shia adalah untuk mengenalkan para Imam dengan pengajaran yang perlu mengenai Imam-imam yang suci lagi ma’sum; maka tidak ada Imam besar ataupun ketua kepada umma boleh menjadi ‘sah’ melainkan kepada Imam yang ma’sum, dan tidak terdapat manusia yang hidup didalam umma ini yang ma’sum selain dari mereka yang Allah telah bersihkan dari segala kotoran dan yang mana Dia telah sucikan sepenuhnya [menurut dari ayat 33, surah 33 Quran].

[55] Kami dengan sengaja tidak membuat rujukan kepada khalifa Ali ibn Abu Talib kerana Ahl al-sunna wal-jamaa tidak mengiktirafnya melainkan semasa Ahmad ibn Hanbal, sebagaimana kami telah tunjukan terdahulu; maka rujuklah kepada bab yang mempunyai tajuk ‘Ahl al-sunna tidak tahu dengan sunnah rasul didalam buku ini [56] Hanya pegecualian terhadap khalifa Ali ibn Abu Talib. Hanya dia tidak dilantik oleh mereka yang terdahulu, ataupun dia mendapatinya dengan memerangi yang lain dan mengalahkan mereka. Bahkan, Muslim memilihnya dengan secara suka rela sebagai khalifa mereka, dan mereka mendesaknya apabila mereka mempelawanya untuk memerintah.

Bab 9 Sikap Shiah Terhadap Ahl al-Sunnah wal-Jamaah


12 Imam ~ Jika kita ketepikan sebahagian dari Shiah yang fanatik yang menganggap semua ahl al-sunnah wal-jamaah sebagai Nasibi, majoriti dari ulama’ mereka dimasa lalu dan juga sekarang percaya bahawa saudara mereka ahl al-sunnah wal-jamaah adalah mangsa kepada komplot Umayyah yang pintar belit. Ini adalah kerana mereka beranggapan yang baik terhadap ‘orang-orang baik terdahulu’, mencontohi mereka tanpa penyelidikkan atau menilai keperibadian mereka. ‘Orang-orang baik ini’, makanya, telah menyesatkan mereka dari mengenali jalan yang lurus dan menjauhkan mereka dari al-Thaqalain i.e iaitu kitab Allah dan Keturunan yang disucikan yang memelihara mereka yang berpegang teguh kepadanya dari kesesatan dan mempastikan mereka mendapat petunjuk yang benar.Untuk sebab itu, kami dapati mereka mempertahankan diri mereka dan memberitahu yang lain mengenai kepercayaan mereka, memanggil kepada keadilan dan persamaan dan perpaduan dengan saudara mereka ahl al-sunna wal-jamaa. Beberapa ulama Shiah telah pergi kebeberapa buah negara untuk melihat bagaimana caranya untuk menubuhkan persatuan Islam dan institusi yang boleh merapatkan jurang diantara mazhab dan membawa kepada perpaduan. Yang lainnya pergi ke al-Azhar al-Shareef, rumahapi [petunjuk jalan] bagi pengetahuan dan tempat para ulama’ ahl al-sunnah, dan bertemu dengan para ulama’ mereka dan dengannya mereka berbincang dengan cara yang terbaik, cuba untuk menghapuskan segala kebencian. Seorang dari ulama’ tersebut adalah Imam Sharafud-Din Sadr ad-Din al-Musawi yang bertemu dengan Imam Saleem al-Din al-Bishri, dan kesudahan dari pertemuan dan perutusan diantara kedua mereka yang agung ini maka lahirlah sebuah buku yang sangat berharga berjudul Al-Muraja’at, sebuah buku yang memainkan peranan didalam merapatkan jurang ideologi Muslim yang berlainan. Usaha dari ulama’ tersebut telah dihadiahkan dengan jayanya di Mesir dimana Imam Mahmud Shaltut, Mufti Besar Mesir, mengeluarkan fatwanya yang berani memberikan pengesahan sepenuhnya untuk mengikuti mazhab Shiah Ja’fari, yang mana bahagian fiqhnya sekarang ini adalah diantara tajuk pengajian yang diajarkan di al-Azhar al-Shareef.Shia secara am dan para ulama’ shiah khususnya telah mencuba sedaya mungkin untuk memperkenalkan para Imam dari ahl al-bayt yang telah disucikan kepada mereka yang lainnya dan untuk membiasakan mereka dengan mazhab Ja’fari yang mewakili Islam didalam segala yang disebutkan ini, menulis berjilid-jilid buku, mengadakan pertemuan, terutama setelah kemenangan revolusi Islam di Iran, mengadakan banyak konferen di Iran dibawah panji-panji perpaduan Islam dan mahu merapatkan jurang diantara mazhab-mazhab Islam. Semua ini adalah panggilan ikhlas untuk menghapuskan kebencian dan dendam, dan untuk menanamkan semangat persaudaraan Islam, supaya Muslim dapat saling menghormati.Didalam setiap tahun, ‘Mutamar al-Wahdah al-Islamiyyah’ [Konferen Perpaduan Islam] mempelawa ulama’ shiah dan sunni dan para pemikir untuk hidup bersama selama satu minggu dibawah naungan keikhlasan persaudaraan, untuk makan dan minum bersama, bersolat, berdoa, bertukar-tukar pandangan dan buah fikiran, dan untuk memberi dan menerima.Jika pencapaian konferen ini hanya untuk menyatukan dan merapatkan jurang diantara Muslim supaya mereka dapat saling memahami diantara mereka dan menghapuskan segala dendam, kebaikkannya adalah besar, dan manfaatnya melimpah-ruah. Mereka akan, dengan izin Allah [awj] pada akhirnya menikmati hasil buahnya.Jika kamu memasuki kerumah mana-mana keluarga shiah, jangan kita kata rumah ulama’ mereka atau mereka dari golongan intelek, kamu akan dapati didalamnya librari mengandungi selain dari hasil kerja shia, banyak buku yang ditulis oleh ahl al-sunnah wal-jamaah, sebaliknya bagi ahl al-sunnah sangat kurang menyimpan buku-buku shiah. Mereka, makanya tinggal jahil didalam fakta mengenai shiah, tidak mengetahui apa-apa selain dari penipuan yang ditulis oleh musuh-musuh shia. Bahkan mana-mana individu shia kebanyakkan mereka faham dengan sejarah Islam disemua peringkat, dan mereka juga meraikan sebahagian dari peristiwanya.Dan bagi ulama sunni, kamu akan dapati mereka teramat kurang menunjukkan minat didalam sejarah yang mana mereka anggap diantara trajedi yang mereka tidak mahu mencungkilnya kembali dan supaya mereka dapat memahaminya; bahkan mereka berpandangan supaya mengabai kannya dan tidak melihat kedalamnya, ianya adalah satu kemestian kerana ia akan merosakkan tanggapan yang baik terhadap mereka-mereka yang baik terdahulu. Oleh kerana mereka telah menyakinkan, atau menyesatkan, diri mereka pada keadilan para sahabat dan kemuliaannya, mereka tidak lagi menerima apa yang sejarah telah rakamkan terhadap mereka [sahabat]. Atas alasan ini, kamu akan dapati mereka tidak dapat bertahan dengan sebarang perbahasan yang memberi makna yang diasaskan dengan pembuktian dan penghujahan. Kamu akan dapati mereka sama ada melarikan diri dari penyelidikan yang sedemikian disebabkan dari pengetahuan asal bahawa mereka akan tewas, atau dia dapat mengalahkan perasaan dan emosinya dan memaksakan dirinya kepada penyelidikkan; maka barulah ianya akan memberontak terhadap segala yang dipercayainya, menerima pada akhirnya kepercayaan ahl al-bayt rasul.Shiah lah yang sebenarnya patuh kepada Sunnah Rasul kerana Imam mereka yang pertama adalah Ali ibn Abu Talib yang hidup dan bernafas dengan Sunnah Rasul. Perhatikanlah kepada dirinya dan lihatlah bagaimana dia bertindak apabila mereka datang kepadanya untuk memberikan sumpah mereka kepadanya sebagai khalifa yang baru dengan syarat bahawa dia harus memerintah mengikuti sunnah shyakh mereka yang berdua [iaitu Abu Bakr dan Umar ibn al-Khattab], yang mana dia berkata: ‘Saya tidak akan memerintah melainkan dengan kitab Allah dan Sunnah rasulNya.’ Ali tidak memerlukan kepada kedudukan khalifa jika dengannya dia terpaksa menggadaikan Sunnah Rasul, kerana dialah orangnya yang berkata: ‘Kedudukan khalifa kamu kepada saya adalah seumpama bersin kambing jantan melainkan apabila saya menegakkan perundangan Allah.’ Anaknya, Imam al-Husayn, telah membuat kenyataan yang sangat mashur yang masih kedengaran ditelinga para ahli sejarah:‘Jika kepercayaan Muhammad akan dapat diluruskan hanya jika saya dibunuh, maka wahai pedang! Ambillah saya!’Atas sebab ini, shiah melihat kepada saudara mereka dari ahl al-sunna wal-jamaa dengan mata kecintaan dan kasih sayang, tidak menginginkan apa-apa untuk mereka melainkan petunjuk dan keselamatan. Kepada mereka, harga bagi petunjuk sebagaimana yang dirakamkan oleh hadith yang sahih, adalah terlebih baik dari hidup ini dan segala yang ada didalamnya. Pesuruh Allah telah berkata kepada Imam Ali sebelum menghantarnya untuk menawan Khaybar, ‘Perangi mereka sehingga mereka mengatakan, ‘Tidak ada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah;’ maka jika mereka mengatakannya, nyawa dan harta mereka akan terselamat dari kekuatan kamu, dan Allah yang akan mengadili mereka. Jika Allah menunjukkan melalui kamu walaupun seorang, ianya adalah terlebih baik bagi kamu dari semua yang disinari oleh matahari [atau lebih baik dari semua unta yang merah] [54]Lagi pun keutamaan bagi Imam Ali adalah memberi petunjuk kepada manusia dan untuk membawa mereka kembali kepada kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Atas sebab itu shianya hari ini lebih mengutamakan pada menangkis semua tuduhan dan penipuan yang dilongokkan terhadap mereka, dan memperkenalkan kepada saudara mereka dari ahl al-sunnah wal-jamaah perkara yang sebenar mengenai ahl al-bayt dan memandu mereka kejalan yang lurus.‘Tentunya didalam setiap cerita mengandungi pengajaran bagi mereka yang faham. Ini bukanlah suatu cerita yang boleh dipalsukan tetapi telah dipastikan oleh apa yang terdahulu dan menerangkan dengan jelas tiap-tiap sesuatu, dan petunjuk dan rahmat kepada mereka yang beriman.’ [12:111]

[54] Muslim, sahih, jilid 7 muka surat 122 ‘Buku pada Kemuliaan’, Bab pada menyatakan kemuliaan Ali ibn Abu Talib

Syi'ah_Sunnah : Bab 8 Sikap Ahl Al-Sunnah Terhadap Shiah


12 Imam ~ Jika kita ketepikan beberapa ulama’ sekarang yang telah menulis dengan saksama mengenai shiah sebagaimana yang mereka ketahui dan dengan cara keperibadian sebagai seorang Islam, kebanyakkan yang lainnya, sama ada yang telah lalu dan juga sekarang, telah menulis mengenai shia dengan minda yang penuh dengan kebencian sama seperti Umayyah. Maka, kamu lihat mereka disetiap lembah dan dimerata tempat berpusing keliling dengan cemas menyatakan sesuatu yang mereka tidak tahu, menghina dan mengutuk, menghimpunkan tuduhan yang palsu dan fitnah terhadap pengikut ahl al-bayt yang tidak berdosa. Mereka memanggilnya kafir. Mereka jeritkan nama-nama yang hina kepadanya, mengikuti jejak langkah ‘al-salaf al-salih’ mereka yang terdahulu, yang digelar sebagai ‘ikutan yang baik’ iaitu Muawiya dan yang sama dengannya, yang mengambil kuasa khalifa Islam secara paksa, penekanan, pintar belit serta tipu helah, khianat dan hipokrit.Suatu ketika mereka mengatakan bahawa shiah adalah kumpulan yang ditubuhkan oleh Abdullah ibn Saba’, seorang Yahudi, dan diketika yang lain dikatakan sebagai turunan dari Zoroastrian asalnya, atau mereka adalah Rafidis, dan bahawa bahayanya mereka terhadap Islam adalah lebih dari Yahudi dan Nasrani. Mereka juga menulis bahawa shia adalah hipokrit, kerana mereka mengikuti prinsip taqiyya, dan mereka adalah masyarakat yang membenarkan perbuatan sumbang yang sahkan perkahwinan yang tidak sah, membenarkan perkahwinan mut’a, yang mana didalam pandangan mereka, tidak lain tetapi penzinaan…. Sebahagian mereka menulis mengatakan bahawa mereka mempunyai Quran yang berlainan dari yang mereka miliki, dan bahawa mereka menyembah Ali dan para Imam dari keturunannya dan membenci Muhammad dan Jibril…. Dan bahawa mereka melakukan ini dan itu dan seterusnya.Tidak terdapat satu tahun yang berlalu tanpa percetakkan buku atau buku-buku yang ditulis oleh ulama ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ sebagaimana mereka menggelar diri mereka, penuh dengan tuduhan kesesatan dan penghinaan terhadap shia. Mereka tidak punya sebarang sebab dan juga tujuan melainkan untuk menyenangkan ketua-ketua mereka yang telah menanamkan kepentingan mereka didalam mengoyakkan umma Islam dan menghancurkan perpaduannya – walaupun kemusnahan sepenuhnya terhadap umma. Lebih-lebih lagi mereka tidak punya bukti dan hujah melainkan kefanatikkan yang buta, penuh dengan kebencian, kejahilan yang amat keji, dan ikutan membuta tuli terhadap mereka yang terdahulu tanpa membezakan kepada fakta, atau penyelidikkan akademik, atau hujah yang punya bukti. Mereka tidak ubah seperti burung kakak tua: Mereka hanya mengulangi segala apa yang mereka dengar, meniru semua Nasibi dari pengikut setia Umayyah, dan mereka-mereka yang masih mencari rezeki dengan memuji dan meninggikan Yazid anak Muawiyah.[53] Maka janganlah terperanjat terhadap mereka yang memuji Yazid anak kepada Muawiya, apabila kamu melihat mereka mengutuk musuh-musuh bagi Yazid, memanggil mereka kafir.Tidakkah sunnah rasul ada menyatakan bahawa: ‘Setiap Muslim terhadap Muslim yang lain adalah seperti bangunan yang kukuh: Setiap satu memperkuatkan yang lain,’ dan ‘Hubungan seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain adalah umpama satu badan: jika satu bahagian sakit, setiap bahagian yang lain akan bertindak dengan berjaga [tidak dapat tidur] dan demam?’Tidakkah rasul berkata: ‘Mengutuk seorang Muslim adalah dosa, dan memeranginya adalah kufur?’ Jika penulis-penulis ini yang mengaku diri mereka diantara ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ benar-benar mengerti akan Sunnah Rasul, mereka tidak akan membenarkan diri mereka untuk membuat tuduhan kafir kepada sesiapa saja yang mengatakan: ‘Tidak ada tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah, dan yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan Ramadan, mengerjakan haji ke Rumah Haram, menyuruh kepada kebaikkan dan menegah kepada kejahatan.Tetapi sebenarnya mereka itu adalah pengikut ‘sunnah’ Umayyah dan sebahagian dari pemerintah Quraysh, mereka berkata-kata dan menulis dengan mentaliti [cara berfikir] yang sama seperti yang terdapat dizaman jahiliah, apabila kesombongan berpuak-puak dan berbangsa-bangsa menonjol. Apa saja yang datang dari puncanya tidaklah memeranjatkan, dan setiap belanga menumpah apa yang dikandunginya.Tidakkah rasul Allah telah berkata sebagaimana yang dinyatakan didalam Quran yang suci: ‘Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama diantara kita dan kamu: bahawa kita tidak akan sembah sesuatu melainkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apa pun, dan bahawa kita tidak mengambil suatu yang lain sebagai tuhan melainkan Allah.’ [3:64] Jika mereka pengikut sunnah yang sebenar, maka mereka akan mempelawa saudara mereka shia kepada apa yang mereka persetujui diantara mereka.Oleh kerana Islam memanggil kepada musuhnya diantara Yahudi dan Nasrani untuk sampai kepada satu persetujuan yang difahami bersama dan pada persaudaraan diantara mereka, maka apa pula yang akan kamu katakan kepada mereka yang menyembah tuhan yang satu, dan yang mana rasulnya adalah yang satu dan sama, dan begitu juga kitab mereka, kiblat dan juga arah tujuan?! Mengapa para ulama’ ahli sunna tidak mengajak saudara mereka ulama’ shia supaya duduk bersama di satu meja perundingan dan berhujah dengan mereka dengan cara yang terbaik supaya mereka dapat memperbaiki kepercayaan mereka yang mana dikatakan telah ‘rosak’? Mengapa mereka tidak mengadakan konferen bagi ulama’ dari kedua pihak dimana segala isu yang bertentangan dapat dibincangkan dan didengari dan dilihat oleh semua Muslim, supaya mereka dapat membezakan yang benar dari yang palsu? Kami katakan begitu kerana kami tahu bahawa ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ diwakili oleh tiga suku umma Islam didunia ini, dan mereka mempunyai keupayaan disegi keuangan dan kekuasaan politik yang boleh memudahkan lagi untuk mencapai kepada matlamat ini, kerana mereka juga memilikki sattelit….Ahl al-sunna wal-jamaa tidak mencuba langsung untuk melakukan ini semua, atau menginginkan perbahasan secara akademik sebagaimana yang telah diarahkan didalam kitab Allah yang suci dengan ayatnya yang berbunyi: ‘Katakan: Bawalah bukti kamu jika kamu berkata benar’ [2:111], dan juga didalam yang ini: ‘Katakan: Adakah kamu mempunyai pengetahuan bersama kamu supaya kamu bawakan kepada kami? Kamu hanya mengikuti sangkaan, dan kamu hanya berkata bohong’. [6:148]. Atas sebab ini mereka terpaksa menggunakan kutukan, menghina, menipu dan tuduhan palsu, sedangkan mereka benar-benar tahu bahawa penghujahan dan bukti berada dengan lawan mereka, shia! Pada fikiran saya mereka khuatir ramai yang akan memeluk shia jika segala fakta dibentangkan sebagaimana yang telah berlaku kepada beberapa pelajar Mesir yang telah tamat pengajian dari al-Azhar dan telah membuatkan diri mereka untuk mencari yang benar. Mereka sebenarnya, bahkan telah menemui kebenaran. Mereka sebenarnya telah melihat cahaya. Dan bahawa mereka sebenarnya telah meninggalkan kepercayaan yang telah disuapkan kepada mereka oleh ‘orang-orang terdahulu yang dikatakan baik’.Para ulama’ diantara ahl al-sunna wal-jamaa sedar akan bahaya ini yang mengancam kewujudan mereka dengan kehancuran. Apabila mereka kehabisan tipu helah, makanya, sebahagian dari mereka pergi sehingga ketahap melarangan pengikut dan penyokongnya dari bergaul dengan shia, atau berhujah dengan mereka, atau mengahwini anak perempuan mereka, atau memberi anak perempuan mereka kepadanya untuk dikahwini, atau untuk makan daging dari sembelihan mereka…..Pendirian yang sebegitu telah menunjukkan dengan sebenarnya dan jelas bahawa mereka telah bertambah jauh dari Sunnah Rasul dari segalanya tetapi telah mendekati kepada ‘sunnah’ Umayyad yang berusaha untuk menyesatkan umma Muhammad dengan apa cara sekali pun kerana hati mereka tidak pernah takut pada sebutan nama Allah atau pun kepada kebenaran yang Dia telah wahyukan. Bahkan mereka menerima Islam tidak dengan kerelaan hati mereka. Ini telah disahkan oleh ‘imam’ mereka Muawiyah ibn Abi Sufyan yang telah membunuh sahabat yang terbaik hanya untuk menjadi pemerintah; didalam khutbahnya yang pertama yang telah sampaikan, dia berkata: ‘Saya tidak memerangi kamu supaya kamu akan bersolat, puasa atau menunaikan haji; bahkan saya memerangi kamu supaya saya dapat memerintah kamu, dan Allah [?!] telah mengkabulkan kehendak saya sedang kamu membencinya.’ Allah sudah pastinya berkata benar apabila Dia berkata: ‘Pastinya apabila raja memasuki kota, mereka akan menghancurkannya dan menjadikan orang yang paling dihormati dari rakyat itu yang terendah, dan begitulah yang selalu mereka lakukan.’[27:34].

[53] Kementerian Pelajaran Arab Saudi telah mencetak sebuah buku bertajuk Haqaiq an Ameer al-Mukmineen Yazid ibn Muawiya [fakta mengenai Amirul Mukminin Yazid anak Muawiya] akan diajarkan sebagai karikulum buku tek disekolah-sekolah awamnya.

Syi'ah_Sunnah : Bab 7 Ahl al-Sunnah dan Penghapusan terhadap Sunnah [Hadith Rasul]


12 Imam ~ Didalam bab ini kami lebih suka untuk menerangkan sesuatu yang amat penting yang mana para penyelidik perlu menyiasat secara mendalam supaya dapat mengetahui, tanpa sebarang bayangan keraguan bahawa mereka yang mengelar diri mereka ahl al-sunna adalah mereka yang sebenarnya tidak mempunyai sebarang hubungan kait dengan sunnah rasul Allah.Begitulah ianya kerana mereka, atau sebenarnya orang-orang yang terdahulu mereka diantara para sahabat dan ‘khalifa rashidin’, yang mana telah mereka contohi dan benar-benar menyintai dan setia kepadanya dan dengannya mereka mencari keridha [kehampiran] Allah, telah mengambil pendirian negatif terhadap Sunnah Rasul sehinggakan mereka membakar sunnah-sunnah tersebut dan melarang sesiapa saja dari merakamkan atau menceritakan hadith. [29] Lebih-lebih lagi kami terpaksa membukakan suatu komplot yang zalim terhadap sunnah rasul yang suci supaya dapat mereka menghalangnya dari tersebar dan supaya ianya dapat dibunuh semasa ianya masih dipermulaan lagi dan mengantikannya dengan bidaa [pembaruan], pandangan peribadi, dan penghuraian para pemerintah dan juga sahabat. Mula-mula yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah yang seperti berikut:PERTAMA: Mereka mengubahsuai hadith [palsu] untuk menyokong pendirian mereka pada melarang untuk merakamkan sunnah rasul dan juga hadith qudsi. Imam Muslim, sebagai contoh, rakaman didalam sahihnya apa yang dinyatakan oleh Haddab ibn Khalid al-Azdi yang menyatakan Humam yang menyatakan Zayd ibn Aslam yang menyatakan Ata ibn Yasar yang menyatakan Abi Sa’id al-Khudri yang berkata bahawa rasul Allah telah berkata: ‘Jangan rakamkan apa yang saya katakan, dan barang siapa yang menyebutkan apa yang saya katakan kepada kamu selain dari Quran harus memadamklan apa yang ditulisnya, dan secara lisan sampaikan mengenai saya tanpa teragak-agak.’ [30] Tujuan memalsukan hadith ini adalah untuk membolehkan apa yang Abu Bakr dan Umar telah lakukan terhadap penulisan hadith rasul yang telah dirakamkan oleh sebilangan para sahabat rasul. Hadith ini telah dipalsukan beberapa tahun selepas berakhirnya zaman khalifah rashidin, dan para pemalsu terdiri dari mereka yang pakar pembohong, telah mengabaikan isu-isu yang berikut:1 . Jika rasul Allah sebenarnya telah mengata yang sedemikian, para sahabat tentu telah bertindak diatas arahannya [tidak menuliskan hadith], dan mereka tentu telah memadamkan semua hadith tersebut bertahun-tahun sebelum Abu Bakr dan Umar dapat membakarnya.

2 . Jika hadith ini sahih, tentu Abu Bakr yang pertama telah menyebutkannya, dan kemudian Umar, supaya dapat mengesahkan larangan mereka pada merakamkan hadith, dan mereka [para sahabat] akan memadamkannya, dan bagi mereka yang telah merakamkannya akan mencari alasan sebab-sebab melakukannya mungkin disebabkan oleh kejahilan [diatas adanya hadith yang tersebut] atau diatas kurangnya daya ingatan mereka.

3 . Jika hadith tersebut sahih, Abu Bakr dan Umar hanya perlu memadamkan semua hadith, tidak membakarnya.

4 . Jika hadith ini sahih, para Muslim, yang sezaman dengan Umar ibn Abd al-Aziz hinggalah sekarang telah melakukan dosa yang amat besar kerana melanggar arahan rasul, terutama ketua mereka Umar ibn Abd al-Aziz yang telah mengarah para ulama dimasanya untuk merakamkan hadith rasul, sebagai tambahan kepadanya adalah al-Bukhari dan Muslim yang telah menganggap bahawa hadith ini sebagai sahih, dan mereka tidak bertindak terhadapnya malah menulis beribu-ribu lagi hadith rasul.

5 . Akhirnya jika hadith ini sahih, ianya tentu telah diabaikan oleh pintu pengetahuan Ali ibn Abu Talib yang mengumpulkan hadith rasul didalam satu ‘saheefa’ yang panjangnya melebihi tujuh puluh ela yang dia telah memberi nama al-jami’a, yang telah memuatkan segala-galanya, dan yang mana akan kami bincangkan kemudian dengan pertolongan Allah.

KEDUA: Pemerintah Umayyah tidak akan membazirkan tenaga mereka untuk menyebarkan teori bahawa rasul Allah tidak dilindungi oleh Allah dari melakukan perbuatan yang salah sebagaimana semua manusia yang lainnya, yang kadang kala betul dan kadang kala tersalah, telah memalsukan beberapa hadith untuk menyokong kenyataan mereka. Tujuan mereka memalsukan hadith tersebut adalah untuk mempastikan bahawa rasul Allah juga bertindak mengikut pandangan peribadinya sendiri; makanya, dia kadang kala membuat kesalahan sehingga sebahagian para sahabat terpaksa membetulkannya, sebagaimana yang dinyatakan didalam insiden pesenyawaan pohon kurma, wahyu yang diturunkan mengenai hijab, didalam kes menerima fidya dari tawanan selepas peperangan Badr, sebagai tambahan dari itu, banyak lagi insiden yang dikatakan oleh ahl al-sunna wal-jamaa’, dan telah disenaraikan didalam buku-buku sahih mereka didalam menyokong kenyataan keperibadian yang sedemikian terhadap rasul Allah [saw].Kami berhujah dengan ahl al-sunna wal-jamaa seperti yang berikut:Jika itulah kepercayaan kamu dan tanggapan kamu terhadap rasul Allah, bagaimana kamu boleh mengatakan bahawa kamulah penegak sunnahnya, dengan mempercayai bahawa kamu dan mereka-mereka yang terdahulu dari kamu menganggap sunnah tersebut tidak dilindunggi oleh Allah dari kesalahan, walaupun tidak diketahui dan tidak dirakamkan?! [31] Malahan kami menolak tuntutan ini dan tuduhan yang palsu dan mampu untuk membangkangnya dengan menyebutkan dari buku rujukan dan sahih kamu. [32] Contohnya:Didalam bab pada merakamkan pengetahuan didalam kitabnya al-ilm [Buku pada Pengetahuan] dari sahihnya, al-Bukhari menyebut Abu Hurayra sebagai berkata: ‘Tiada dari para sahabat rasul yang menceritakan lebih hadith dari saya melainkan Abdullah ibn Umar, kerana dia boleh menulis, sedangkan saya tidak.’[33] Ayat ini dengan nyata menunjukkan bahawa terdapat diantara para sahabat rasul yang menulis hadith. Oleh kerana Abu Hurayra menyampaikankan lebih dari enam ribu hadith secara lisan [kerana dia tidak boleh menulis], Abdullah ibn Umar boleh menyampaikan lebih banyak lagi hadith rasul kerana kebolehannya pada menulis. Tidak dinafikan, bahawa terdapat diantara para sahabat rasul yang boleh menulis hadith rasul dan yang Abu Hurayra tidak nyatakan, kerana mereka tidak terkenal kerana tidak banyak menyampaikan hadith. Ditambah kepada yang atas Imam Ali ibn Abu Talib yang telah membentangkan dari atas mimbar naskhah gulungan yang dia memberi nama al-jami’a yang mana didalamnya dia telah menggumpulkan segala yang diperlukan oleh manusia dari hadith rasul, dan yang telah diwarisi oleh Imam-imam dari ahl al-bayt yang kadang kala merujuk kepadanya. Contoh:Imam Ja’far al-Sadiq telah berkata: ‘kami mempunyai saheefa; panjangnya tujuh puluh ela: ianya adalah penyampaian dari rasul Allah yang telah dituliskan dengan tulisan tangan Ali. Tidak ada yang di izinkan atau yang ditegah pada pengetahuan yang diperlukan oleh manusia, ataupun isu-isu yang lainnya, melainkan ianya ada tertulis didalamnya, walaupun hukuman pada yang melakukan kesalahan yang kecil seperti mancalarkan walaupun yang halus pada pipi sesaorang’. [34] al-Bukhari sendiri telah menyatakan tentang saheefa ini, yang didalam simpanan Ali, didalam banyak bab didalam bukunya, tetapi dia, sebagaimana telah menjadi tabiatnya, telah menyorokkan banyak maklumat mengenai perkara ini dan kandungannya. Didalam kitabnya al-ilm, al-Bukhari merakamkan yang berikutnya:Al-Shabi telah menyebutkan Abu Juhayfa sebagai berkata: ‘Saya bertanya kepada Ali:Adakah kamu memilikki sebuah buku didalam simpanan kamu?’ Dia berkata: ‘Tidak, melainkan kitab Allah, atau sebahagian pengetahuan yang dianugerahkan keatas seorang lelaki Muslim, atau apa yang disebutkan oleh saheefa ini yang dari rasul Allah.’ Saya bertanya kepada dia: ‘Dan apa yang ada didalam saheefa itu?’ ‘Ia mengandungi penerangan,’ katanya, ‘tebusan bagi tawanan, dan bahawa tiada Muslim yang boleh membunuh Muslim yang lain.’ [35]Ditempat yang lain, al-Bukhari menyebutkan al-Taymi menyebut dari bapanya yang menyebut Ali sebagai berkata: ‘Kami tidak mempunyai apa-apa melainkan kitab Allah dan saheefa ini yang menyebut dari rasul Allah.’ [36] Ditempat yang lain lagi didalam sahih al-Bukhari, pengarangnya menyebut Ibrahim al-Taymi menyebutkan dari bapanya sebagai berkata: ‘Ali menyampaikan khutbah kepada kami yang mana dia berkata, ‘Kami tidak punya apa-apa buku melainkan kitab Allah dan apa yang dirakamkan didalam saheefa ini.’ [37] Ditempat yang lain didalam sahihnya, al-Bukhari menyatakan Ali sebagai berkata: ‘Kami tidak menuliskan dari rasul melainkan Quran dan saheefa ini.’ [38] Ditempat yang lain lagi didalam sahihnya, al-Bukhari berkata: ‘Ibrahim al-Taymi menyebut bapanya sebagai berkata: ‘Ali [as] membaca khutbah kepada kami dari atas mimbar yang diperbuat dari batu yang dimasak, dan dia membawa pedang yang dengannya saheefa digulung dan berkata: ‘Demi Allah! Kami tidak punya apa-apa buku untuk dibaca melainkan kitab Allah dan apa yang dirakamkan didalam saheefa ini.’ [39]Bagaimanapun, al-Bukhari tidak menunjukkan bahawa Imam Ja’far al-Sadiq telah berkata bahawa saheefa ini diberi nama ‘al-jami’a’ disebabkan pada faktanya ia mengandungi segala yang diizinkan dan yang dilarang, dan ia mempunyai segala yang diperlukan oleh manusia, walaupun hukuman mencalarkan pipi sesaorang, dan bahawa ianya telah disebutkan oleh rasul Allah dan dituliskan oleh Imam Ali ibn Abu Talib. Malahan dia [al-Bukhari] membuat rujukan sepintas lalu saja. Dia ada mengatakan sesuatu bahawa ianya mempunyai penerangan, tebusan pada tawanan, dan bahawa tiada seorang Muslim yang boleh dibunuh diatas sebab yang bukan Islam. Dan suatu ketika dia berkata: ‘Ali membentangkannya, dan ianya mempunyai rujukan kepada gigi unta, bahawa Madina tidak diizinkan dimasukki oleh yang bukan Islam, dan bahawa keselamatan Muslim adalah tanggong jawab mereka semua, dan bahawa jika sesaorang mengikuti sesaorang yang lain tanpa keizinan dari ketuanya…,dst’Ini tidak lain hanya pemalsuan dan perubahan pada fakta; jika tidak, adakah masuk diakal fikiran kita untuk mengatakan bahawa Ali menulis hanya empat kenyataan diatasnya dan kemudian mengulungnya pada pedang dan sehinggakan bahawa ianya dibawa bersamanya walaupun dia memberi khutbah diatas mimbar, menjadikannya yang kedua dari Quran sebagai rujukan, memberitahu manusia: ‘Kami tidak menyebutkan dari apa yang rasul telah katakan melainkan Quran dan apa yang dikandungi oleh saheefa ini?!’ Adakah minda Abu Hurayra lebih hebat dari Ali ibn Abu Talib sehinggakan dia menghafal sebanyak satu ratus ribu hadith dari rasul Allah tanpa menulis walau satupun darinya?!Aneh, demi Allah, keadaan dimana mereka menerima satu ratus ribu hadith yang diceritakan oleh Abu Hurayra yang tidak berada bersama rasul Allah melainkan selama tiga tahun, dia yang tidak tahu menulis, sedang kenyataan mengatakan bahawa Ali adalah pintu kepada kota pengetahuan yang darinya para sahabat belajar berbagai cabang ilmu pengetahuan. Malah pada mereka Ali hanya membawa naskhah gulungan [scroll] yang hanya mengandungi empat hadith, bahawasanya dia yang tinggal bersama Rasul Allah di sepanjang hidup baginda rasul, sehinggalah dia menjadi khalifa, maka dia menaikki mimbar dan ianya tergulung pada pedangnya…..! Kenyataan apa yang sungguh besar yang telah mereka buat, dan apa jenis penipuan yang mereka telah cipta…Malah apa yang al-Bukhari telah rakamkan mencukupi bagi para penyelidik dan sesiapa yang mempunyai akal fikiran, terutamanya setelah dia menyebutkan bahawa saheefa tersebut mengandungi banyak tajuk yang berkaitan dengan minda manusia dan kepada para intelek Islam. Tujuan kami bukan untuk mengesahkan [sahkan] atau menolak apa yang terkandung didalam saheefa, kerana penduduk Mekah lebih arif akan lembahnya, dan ahli keluarga lebih arif akan apa yang ada didalam rumahnya, tetapi apa yang menjadi urusan kami didalam penyelidikkan ini adalah bahawa para sahabat sebenarnya telah menuliskan hadith-hadith dari Rasul. Kenyataan Abu Hurayra bahawa Abdullah ibn Umar pernah merakamkan hadith Rasul, sebagai tambahan kepada kenyataan itu dari Ali ibn Abu Talib yang berkata, mengikut dari sahih al-Bukhari: ‘Kami tidak pernah menyebut dari apa yang dikatakan oleh Rasul Allah melainkan Quran dan apa yang dikandungi oleh saheefa,’ ini bukti yang tidak dapat dibantah bahawa Rasul Allah tidak pernah melarang sesiapa dari merakamkan hadithnya; bahkan ini membuktikan yang sebaliknya. Hadith yang dirakamkan didalam sahih al-Bukhari menyebutkan dari kata-kata Rasul yang berkata: ‘Jangan sebutkan dari saya, dan sesiapa yang menyebutkan sesuatu dari saya selain dari Quran hendaklah memadamkannya’, adalah hadith yang palsu yang diadakan oleh penyokong para khalifa supaya mereka dapat menyokong pendapatnya. Ianya telah digubal supaya dapat membolehkan apa yang Abu Bakr dan Umar dan Uthman telah lakukan: iaitu membakar hadith-hadith rasul dan menghalang sunnah rasul dari disebarkan. Apa yang lebih menyakinkan kami adalah fakta bahawa bukan saja Rasul Allah menahan dari tegahan terhadap penulisan hadithnya, tetapi malahan baginda mengarahkan mereka untuk merakamkannya. Imam Ali adalah manusia yang paling rapat kepadanya, berkata: ‘‘Kami tidak pernah menyebut dari apa yang dikatakan oleh Rasul Allah melainkan Quran dan apa yang dikandungi oleh saheefa,’ Kenyataan ini disebutkan oleh al-Bukhari didalam sahihnya.Jika kami tambahkan kepada yang diatas dari apa yang Imam Ja’far telah dikatakan, iaitu, bahawa al-saheefa al-jami’a adalah sebutan Rasul Allah didalam tulisan tangan Ali, kami akan rumuskan dengan berkata bahawa Rasul mengarahkan Ali untuk menyampaikan darinya.Untuk menghapuskan segala keraguan yang masih berlegar didalam minda para pembaca, saya suka untuk lebih menerangkan dengan menyatakan yang berikut:Al-Hakim didalam bukunya Al-Mustadrak, Abu Dawood didalam sahihnya, Imam Ahmad didalam Musnad, dan al-Darimi didalam sunannya, semuanya telah menyebutkan hadith yang penting ini mengenai Abdullah ibn Umar yang telah dirujuk oleh Abu Hurayra dan telah dinyatakan sebagai yang telah menulis lebih banyak hadith rasul dari yang dia sediri telah sebutkan; hadith itu adalah yang berikut:Abdullah ibn Umar telah berkata: ‘Saya biasanya akan menulis apa saja yang saya dengar dari rasul Allah, maka Quraysh menghalang saya dari melakukannya dengan berkata: ‘Adakah kamu menulis apa saja yang kamu dengar dari rasul Allah yang hanya seorang manusia yang berkata-kata didalam marah dan apabila suka?' Maka saya berhenti dari menulis, kemudian saya memberitahu Rasul Allah mengenainya, yang mana baginda menunjukkan kepada mulutnya dan berkata: ‘Teruskan menulis, Demi Dia yang memegang nyawaku maka aku bersumpah tiada yang keluar darinya melainkan yang benar.’[40]Hadith ini dengan terang memberitahu kita bahawa Abdullah ibn Umar pernah menulis apa saja yang didengarnya dari rasul Allah, dan baginda tidak melarangnya dari melakukan itu; bahkan larangan tersebut datangnya dari Quraysh. Abdullah tidak mahu menyatakan siapa yang melarang dia dari menuliskan apa yang ditulisnya, kerana larangan Quraysh ini bertentangan dengan apa yang rasul Allah katakan kepadanya. Ia juga boleh dikatakan secara am perkataan ‘Quraysh’ membawa maksud ketua-ketua Quraysh yang berada di Madinah pada ketika itu, mereka adalah Muhajirin Mekah, penghijrah yang dipandu oleh Abu Bakr, Umar, Uthman, Abdul-Rahman ibn Awf, Abu Ubaydah, Talhah, al-Zubayr, dan mereka yang mengikuti alirannya. Kami juga dapati bahawa mereka melarang Abdullah ketika rasul Allah masih hidup: Ini dengan sendirinya telah menunjukkan kepada kita betapa dalam dan dahsyatnya komplot mereka; jika tidak, mengapa orang-orang ini melarang Abdullah dari menulis hadith dengan tidak merundingkan dengan rasul Allah sendiri mengenainya? Ini juga boleh difahamkan dari kenyataan mereka bahawa rasul Allah adalah manusia biasa yang berkata-kata ketika marah dan juga ketika gembira. Ini menunjukkan betapa lemahnya kepercayaan mereka terhadap rasul Allah sehingga mereka mengharapkan baginda untuk mengatakan sesuatu yang salah, atau menjatuhkan hukuman yang tidak setimpal, terutama didalam keadaan marah. Sebaliknya rasul katakan yang berikutnya apabila Abdullah ibn Umar menyatakan kepada baginda larangan Quraysh dan apa yang mereka katakan mengenai baginda, beliau menunjukkan kearah mulutnya dan berkata: ‘Demi Dia yang memegang nyawaku maka aku bersumpah tiada yang keluar darinya melainkan yang benar’ ini adalah suatu bukti lagi mengenai pengetahuan rasul terhadap mereka yang meragui keadilannya, dan mereka yang mengharapkan untuk baginda melakukan kesalahan dan menyatakan kedustaan; kami meminta ampun dari Allah; makanya baginda bersumpah dengan Allah bahawa baginda tidak mengatakan apa-apa melainkan kebenaran. Ini adalah penghuraian yang tepat dari ayat Allah yang berbunyi: ‘Pastinya dia tidak menyatakan apa-apa dari kehendaknya; ianya adalah wahyu yang diturunkan’ [53:3-4], dan bahawasanya beliau terpelihara dari melakukan sebarang kesalahan atau menyatakan kedustaan.Dari semua keterangan yang diatas, dengan tegas kami nyatakan bahawa semua hadith semasa pemerintahan Umayyad yang mengatakan bahawa baginda tidak dipelihara oleh ilahi terhadap kesalahan tidak sahih sama sekali. Hadith yang dinyatakan diatas juga memberi kita membuat tanggapan bahawa pengaruh mereka pada Abdullah ibn Umar adalah besar sehingga dia berhenti dari menuliskan hadith sebagaimana dia sendiri mengesahkannya apabila dia berkata: ‘…….maka saya berhenti menulis….’ Dia tinggal sedemikian sehingga suatu ketika dimana rasul Allah mencampuri secara peribadi untuk menghapuskan keraguan yang disebarkan terhadap ma’sumnya [tidak membuat kesalahan] dan keadilannya, keraguan yang kerap mereka persoalkan walaupun dihadapannya seperti mereka bertanya kepadanya:‘Adakah kamu benar-benar rasul?!’ [41] atau ‘Adakah kamu orangnya yang mengatakan menjadi rasul?!’ [42] atau: ‘Demi Allah, dia tidak mencari dengan pembahagian ini akan keridhaan Allah!’ [43] atau kenyataan Aisha kepada rasul: ‘Tuhan kamu pastinya dengan cepat memenuhi kehendak kamu!’ [44] atau dia meminta rasul Allah supaya berlaku adil….., sehingga keakhir kandungan pada kenyataan yang sungguh kurang sopan, ini telah menunjukkan dengan terang bahawa mereka meragui akan ma’sumnya baginda, mempercayai bahawa baginda mungkin berlaku tidak adil, menindas, membuat kesalahan, berdusta….; kami berlindung dengan Allah.Baginda sebenarnya mempunyai keperibadian yang mulia; baginda seorang pemurah dan penyayang sebagaimana baginda mencuba untuk menghapuskan keraguan yang sedemikian dengan mengatakan pada suatu ketika, sebagai contoh: ‘Saya hanya seorang suruhan yang menerima arahan dari Tuannya,’ dan diketika yang lain: ‘Demi Allah! Saya adalah pemurah dan hanya kerana untuk mencari keridhaan Allah yang saya takuti,’ dan diketika yang lain lagi baginda berkata: ‘Demi Dia yang mengawal nyawa saya! Ini tidak menyatakan apa-apa melainkan yang benar.’ Baginda juga kerap mengatakan: ‘Semoga Allah merahmati saudaraku Musa! Dia telah menghadapi lebih penderitaan dari ini, malahan dia bersabar.’Kenyataan-kenyataan yang tidak bersopan ini yang telah menyatakan keraguan terhadap ma’sumnya rasul dan terhadap kerasulannya tidak dicipta oleh mereka yang asing atau yang hipokrit; tetapi malangnya ianya telah disebutkan oleh para sahabat yang terkenal dan Umm Mukminin, dan juga oleh mereka-mereka yang kini masih dianggap oleh ahl al-sunna wal-jamaa sebagai model contoh, maka tiada daya dan upaya melainkan Allah jua.Apa yang menguatkan keyakinan kami bahawa hadith yang menyatakan larangan pada merakamkan hadith adalah palsu dan tidak berasas, dan bahawa rasul tidak pernah menyatakannya sama sekali, kerana Abu Bakr sendiri pernah menulis hadith semasa hidupnya rasul Allah. Dan apabila dia naik kepada kedudukan khalifa, dia membuat keputusan untuk membakarnya diatas sebab yang telah diketahui oleh para penyelidik. Disini adalah apa yang dikatakan oleh anaknya Aisha: ‘Ayah saya mengumpulkan hadith rasul Allah, dan ianya berjumlah lima ratus, kemudian dia menghabiskan malamnya gelisah tidak dapat tidur hanya berguling disisinya. Saya fikir bahawa dia susah hati diatas aduan sesaorang atau disebabkan oleh suatu berita yang telah didengarinya. Pada esok pagi, dia berkata kepada saya: ‘Anakku! Bawakan kepadaku hadith yang didalam simpanan kamu,’ maka saya bawakan hadith-hadith itu kepadanya, dan dia lalu membakarnya.’ [45] Dan disini pula Umar ibn al-Khattab, juga setelah menjadi khalifa, memberi khutbah kepada manusia pada satu hari yang mana dia berkata: ‘Sesiapa yang mempunyai didalam simpanan mereka buku bawalah kepada ku supaya saya dapat memberitahukan apa yang saya fikir mengenainya.’ Manusia berfikir bahawa dia hanya mahu mengesahkan isi kandungannya dan untuk menghapuskan darinya sebarang perbezaan, maka mereka bawakan buku-buku mereka yang mana kemudian Umar membakarnya. [46] Kemudian itu dia mengeluarkan arahan kepada semua tanah Islam mengarahkan semua manusia, makanya: Sesiapa yang mempunyai al-hadith yang telah dituliskan hendaklah memadamkannya. [47] Ini adalah petunjuk yang paling besar kepada kebenaran bahawa semua para sahabat, sama ada mereka yang tinggal di Madinah, atau dimana-mana bumi Islam, mempunyai didalam simpanan mereka buku yang mana didalamnya telah dikumpulkan hadith-hadith suci dari rasul Allah yang telah mereka rakamkan semasa hidupnya rasul Allah. Semuanya telah dibakar menurut pada arahan pemerintah yang pertama Abu Bakr kemudian oleh Umar. Semua buku lainnya yang didapati ditanah Islam yang lain telah dipadamkan semasa pemerintahan Umar sebagaimana arahannya. [48]Mengasaskan kepada yang diatas, kita tidak boleh, begitu juga mana-mana manusia yang berfikiran, percaya bahawa rasul Allah telah melarang manusia dari menuliskan hadith, setelah mengetahui bahawa kebanyakkan para sahabat mempunyai buku mengandungi hadith terutama saheefa yang mana Imam Ali tidak pernah berpisah dengannya, dan panjangnya mencapai tujuh puluh ela dan yang dia panggil al-jami’a [maksud secara lisan: universiti] kerana ianya mengandungi bermacam-macam pengetahuan.Oleh kerana kepentingan parti yang memerintah dan keturunan mereka yang telah menguasai politik mereka telah mengarahkan pada penghapusan dan pembakaran terhadap sunnah dan halangan pada menyebutnya, para sahabat yang menyokong khalifa yang begini telah patuh arahan tersebut dan membakar sunnah dan berhenti dari menyebutnya. Maka, mereka jadikan diri mereka dan juga pengikut-pengikut mereka tidak mempunyai pilihan, melainkan mengalih kepada pandangan peribadi yang dinamakan sebagai ijtihad, atau mengikuti sunnah Abu Bakr, Umar, Uthman, Muawiya, Yazid, Marwan ibn al-Hakam, al-Waleed ibn Abd al-Malik, Sulayman ibn Abd al-Malik…. Ini berterusan sehingga Umar ibn Abd al-Aziz datang berkuasa dan menyuruh Abu Bakr al-Hazmi untuk menulis apa yang dia ingat dari hadith rasul Allah atau sunnah Umar ibn al-Khattab. [49]Makanya telah menjadi nyata kepada kami bahawa walaupun semasa keadaan yang mengizinkan kepada merakamkan sunnah rasul, seratus tahun setelah penghapusan dan larangan terhadapnya, kita dapat melihat khalifa Umayyad yang sederhana yang mana namanya telah ditambah oleh ahl al-sunna wal-jamaa kedalam senarai ‘khalifa rashidin’ mengarahkan pengumpulan pada sunnah rasul Allah dan sebagai tambahan ‘sunnah’ Umar ibn al-Khattab, seakan-akan Umar ibn al-Khattab adalah rakan Muhammad didalam misi kerasulan dan juga rasul…! Dan kenapa Umar ibn Abd al-Aziz tidak bertanyakan kepada Imam ahl al-bayt, yang sezaman dengannya, untuk memberikan kepadanya salinan saheefa al-jami’a? Dan mengapa dia tidak meletakkan mereka sebagai yang berkuasa didalam mengumpulkan al-hadith terutama merekalah yang lebih mengetahui apa yang datuk mereka telah katakan? Tetapi mereka, orang yang memeriksa dan menyelidik tahu akan rahsianya.Bolehkah hadith-hadith yang telah dikumpulkan oleh ahl al-sunna wal-jamaa dianggap sebagai betul terutama mereka yang mengumpulkannya tergulung dari Banu Umayyad dan penyokong mereka yang mewakili khalifa Quraysh? Bolehkah kita bergantung kepadanya, setelah kita mengetahui yang sebenar mengenai Quraysh dan tanggapan mereka terhadap rasul Allah dan sunnahnya yang suci? Ianya telah menjadi lumrah, setelah mengetahui semua itu, bahawa pihak berkuasa disepanjang abad bertindak diatas prinsip ijtihad, kias, dan syura bersama….Oleh kerana pihak yang dikatakan berkuasa telah mengeluarkan Imam Ali dari pentas kehidupan manusia awam dan telah mengenepikan beliau, ia tidak mempunyai apa-apa terhadapnya untuk memerlukan dia pada membakar apa yang dia telah rakamkan dimasa Pengkhabaran Rasul mengikut pada apa yang telah rasul sebutkannya sendiri. Ali tinggal memilikki saheefa tersebut yang mana dia telah kumpulkan semua yang diperlukan oleh manusia padanya, walaupun hukuman pada mencalarkan sedikit pada pipi sesaorang. Apabila dia menjadi khalifa, dia masih membiarkan ianya bergulung pada pedangnya ketika dia menaiki mimbar untuk memberi khutbah kepada manusia untuk membiasakan [menunjukkan] kepada mereka betapa mustahaknya sahifah .Penyampaian yang berturutan yang dikatakan oleh para Imam ahl al-bayt terus menunjukkan bahawa anak-anak mereka mewarisi saheefa tersebut dari bapa mereka, mengikut susunan dari seorang kepada yang berikutnya, dan bahawa mereka akan merujuk kepadanya didalam mengeluarkan fatwa agama kepada perkara yang berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan kepada mereka dari orang yang sezaman dengannya dari mereka-mereka yang telah mendapat petunjuk dari cahaya petunjuk mereka. Untuk sebab itu, Imam Ja’far al-Sadiq, Imam al-Rida, dan Imam-imam yang lain biasanya akan mengulangi kenyataan yang sama kerananya. Mereka selalu berkata: ‘Kami tidak mengeluarkan hukuman kepada manusia mengikut dari pandangan kami; jika kami telah mengeluarkan perundangan mengikut dari pandangan kami dan mengikut kepada keinginan kami, kami tentunya berada bersama mereka-mereka yang rugi. Bahkan ianya adalah perundangan rasul Allah yang mana pengetahuannya diwarisi oleh anak dari bapanya, dan yang mana kami amat menghargainya sebagaimana manusia menghargai emas dan perak.’ [50] Imam Ja’far al-Sadiq pernah berkata: ‘Hadith saya adalah kepunyaan bapa saya, sedangkan hadithnya kepunyaan datuk saya, dan hadith kepunyaan datuk saya adalah kepunyaan al-Husayn; al-Husayn hadith adalah dari al-Hasan; al-Hasan hadith adalah dari Amirul Mukminin; hadith Amirul Mukminin adalah hadith rasul Allah’ dan hadith rasul Allah adalah kata-kata Allah [awj] [51]Berdasarkan dari kedudukan ini, hadith pada Dua Perkara Berat [al-Thaqalain] menjadi sampaian yang secara berturutan [mutawatir] dan teksnya ada seperti berikut:‘Saya telah tinggalkan diantara kamu Dua Perkara Berat: Kitab Allah dan keturunan saya; selagi kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat selepas saya. [52]


[29] Baca berkenaan dengannya dari muka surat 200 dan selebihnya didalam buku saya Tanya Mereka yang Mengerti
[30] Muslim, Sahih, jilid 8, muka surat 229, ‘Kitab al-Zuhud’ didalam bab mengenai pengesahan hadith dan arahan pada merakamkan ilmu pengetahuan
[31] Ini disebabkan pada kenyataannya, bahawa merakamkan sunnah telah ditangguhkan sehingga kemasa khalifa Umar ibn Abd al-Aziz ataupun terkemudian sedikit. Sedangkan khalifa yang terdahulu darinya, telah membakar dan melarang sesiapa saja dari menulis atau menyampaikannya
[32] Apa yang aneh ialah ‘ahl al-sunna’ kerap menceritakan satu hadith dan ianya bertentangan didalam buku yang sama. Bahkan yang lebih aneh lagi mereka kerap mengikuti hadith yang palsu dan mengabaikan yang sahih
[33] Bukhari, sahih, jilid 1, muka surat 36, ‘Kitab al-ilm’ [Buku pada Pengetahuan]
[34] Usul al-Kafi jilid 1 muka surat 239 dan juga pada muka surat 143 pada Basair al-Darajat
[35] Al-Bukhari, sahih, jilid 1 muka surat 36 [teks Arab yang asal]
[36] Al-Bukhari, sahih, jilid 2 muka surat 221
[37] Al-Bukhari, sahih, jilid 4 muka surat 67, dan Muslim, sahih, jilid 4 muka surat 115
[38] Al-Bukhari, sahih, jilid 4 muka surat 69
[39] Al-Bukhari, sahih, jilid 8 muka surat 144
[40] Al-Hakim, Mustadrak, jilid 1 muka surat 105. Dan juga Abu Dawud, Sunan jilid 2 muka surat 126. Juga al-Darimi, Sunan pada muka surat 122, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, jilid 2 muka surat 162
[41] Kenyataan ini telah dibuat oleh Umar ibn al-Khattab semasa Perjanjian Hudaybiya, dan ianya telah dirakamkan pada muka surat 122, jilid 2 al-Bukhari, sahih
[42] Kenyataan ini telah dibuat oleh Aisha anak perempuan Abu Bakr; lihat muka surat 29, jilid 2 buku al-Ghazali ihya al-Ulum
[43] Kenyataan ini telah dibuat kepada rasul Allah oleh sahabat dari Ansar sebagaimana telah dirakamkan pada muka surat 47, jilid 4, dari sahih al-Bukhari
[44] Al-Bukhari, sahih, jilid 6 muka surat 24, dan juga jilid 6 muka surat 128 pada rujukan yang sama
[45] Lihat muka surat 237, jilid 5, dari Kanz al-Ummal. Rujuk juga kepada buku Ibn Kathir bertajuk Al-Bidaya wal-Nihaya begitu juga pada muka surat 5 jilid 1 dari buku al-Dhahabi Tadhkirat al-Huffaz
[46] Ibn Sa’ad, Al-Tabaqat al-Kubra jilid 5, muka surat 188. Ianya juga dirakamkan didalam Taqyeed al-‘ilm oleh al-Khateeb al-Baghdadi
[47] Rujuk kepada Ibn abd al-Birr’s buku bertajuk Jama’ Bayan al-‘ilm
[48] Lihat, semoga Allah melindungi kamu, betapa buruknya tindakkan yang telah dilakukan oleh khalifa Abu Bakr dan Umar terhadap Sunnah rasul Allah! Bayangkanlah kerugian yang teramat besar yang telah menimpa keatas ummah Islam yang sangat-sangat memerlukan terhadap hadith tersebut supaya dapat memahami Quran dan perintah-perintah dari Allah [awj]. Ianya adalah, demi nyawa saya, hadith yang sahih kerana ianya didapati terus dari sebutan rasul dan dirakamkan tanpa penyampai yang kedua. Dan bagi hadith yang telah dikumpulkan selepas zaman itu, ini kebanyakkannya adalah palsu disebabkan perpecahan telah berlaku, dan Muslim telah membunuh diantara satu dengan yang lain, dan ianya telah dihasilkan menurut kepada ketentuan [spesifikasi] yang diberikan oleh pemerintah yang zalim…
[49] Malik, al-Muwatta jilid 1 muka surat 5
[50] ‘Allama al-Askari, Ma’alim al-Madrasatayn, jilid 2 muka surat 302
[51] Al-Kulayni, al-Kafi jilid 1 muka surat 53
[52] Muslim, sahih, jilid 5 muka surat 122, dan juga al-Tirmidhi, sahih jilid 5 muka surat 637

Tuesday, December 16, 2014

Syi'ah_Sunnah : Bab 6 ‘Ahl al-Sunnah’ Tidak Mengetahui Sunnah Rasul Allah


12 Imam ~ Jangan biarkan tajuk ini menakutkan kamu, wahai pembaca, kerana kamu, dengan rahmat Allah, sedang berjalan diatas jalan yang lurus supaya kamu akhirnya akan sampai kepada apa yang di ridhai Allah [awj]. Jangan biarkan syaitan membisikkan, ataupun kesombongan kamu, ataupun sebarang kefanatikan yang tercela menguasai kamu atau mengalihkan kamu dari sampai kepada tujuan yang di idamkan, hak kamu yang hilang, didalam ‘Tanam yang tiada kesudahan.’Sebagaimana yang telah kami nyatakan, mereka yang mengelarkan diri mereka ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ adalah mereka yang percaya didalam sahnya khalifa rashidin yang empat, umumnya Abu Bakr, Umar, Uthman dan Ali. Ini telah diketahui oleh semua orang dizaman kita ini. Tetapi fakta yang menyedihkan adalah bahawa Ali ibn Abu Talib pada asalnya tidak disenaraikan oleh ahl al-sunna wal-jamaa diantara khalifa rashidin; mereka langsung tidak mengiktiraf akan sahnya kedudukan beliau sebagai khalifa; bahkan namanya telah ditambah kepada senarai setelah sebegitu lama terlewat didalam sejarah: didalam tahun 230 AH bersamaan 844 M, semasa hidupnya Imam Ahmad ibn Hanbal.Dan bagi para sahabat yang bukan shia, begitu juga para-para khalifa, raja-raja, dan putera-putera yang memerintah Muslim semenjak dari masa Abu Bakr dan sehingga pemerintahan khalifa Abbasid Muhammad ibn al-Rasheed al-Mu’tasim, mereka tidak pernah mengiktiraf Ali ibn Abu Talib sebagai khalifa langsung. Lebih-lebih lagi, sebahagian dari mereka mengutuk dan menganggap dia sebagai bukan Muslim; jika tidak bagaimana mereka membolehkan mengutuknya dari mimbar mereka?! Kita telah ketahui bagaimana Abu Bakr dan Umar melayani dia dengan mengenepikan dan mengasingnya dari kerajaan mereka, kemudian Uthman datang selepas mereka untuk bertindak lebih jauh lagi didalam menunjukkan kebenciannya [Uthman] terhadap Ali, melebihi dari kedua sahabatnya yang terdahulu, merendahkannya sehingga suatu ketika dia mengancam untuk mengusir beliau sebagaimana dia mengusir Abu Dharr al-Ghifari. Apabila Muawiya menjadi pemerintah, dia telah melampaui batas didalam mengutuk beliau dan memerintah manusia untuk melakukannya juga. Pemerintah Umayyad, semuanya sama tekun di setiap bandar dan juga dikampong-kampong didalam melaksanakannya [mengutuk Imam Ali] pada jangka waktu yang lama iaitu lapan puluh tahun.[20] Sebenarnya, kutukan, tuduhan dan penyisihan dari beliau dan pengikutnya, tidak terhenti setakat itu, malah lebih lagi. Khalifa Abbasid al-Mutawakkil, sebagai contoh, oleh kerana amat bencinya terhadap Ali, telah menajiskan dan merosakkan pusara beliau dan juga pusara anak beliau Imam Husayn ibn Ali pada tahun 240 H / 854 AD.Al-Waleed ibn Abd al-Malik, adalah Amirul Mukminin pada ketika itu, memberi khutbah Jumaat yang mana dia berkata: ‘Bahawa hadith yang mengatakan bahawa rasul Allah pernah berkata kepada Ali sebagai: ‘Kedudukan kamu kepada saya adalah umpama Aaron kepada Musa’ telah ditukar kepada: ‘Kedudukan kamu kepada saya adalah umpama Qarun kepada Musa’ kerana itu para pendengar telah menjadi keliru.’ [21] Begitulah dendam pemerintah terhadap adik rasul Allah.Semasa pemerintahan al-Mu’tasim, apabila terdapat banyaknya pertambahan didalam jumlah mereka yang menjadi atheis, murtad dan pemalsu hadith, yang mendudukki kepada kedudukan khalifa ‘yang adil’, dan apabila manusia telah dialihkan pandangan mereka semasa al-Mu’tasim oleh masalah sampingan, dan sebagai tambahan kepada dilemma [permasalahan] yang disebabkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan Quran itu kudus didalam keadaan sebelum kejadian…, manusia secara membuta tuli mengikut kepercayaan raja mereka, percaya bahawa Quran itu ‘dijadikan’. Tetapi apabila Ahmad ibn Hanbal menarik semula teorinya mengenai Quran, kerana bimbang kepada al-Mu’tasim, dia telah menjadi selepas itu diantara ulama’ hadith yang terkenal [22] ulung, seumpama bintang yang bercahaya. Pada ketika itulah diputuskan untuk menambah nama Ali ibn Abu Talib kepada senarai khalifa yang adil.Besar kemungkinan bahawa Ahmad ibn Hanbal telah kagum dengan hadith-hadith yang sahih yang telah meninggikan kemuliaan Ali dan telah timbul pertentangan dengan kehendak pemerintah diketika itu, terutama sekali kerana dialah orangnya yang telah berkata: ‘Tiada siapa diantara semua orang yang telah menerima hadith yang sebegitu banyak yang menyanjunginya sebagaimana Ali ibn Abu Talib.’ Dikala itulah maka jumlah ‘khalifa yang adil ditambah kepada empat, dan kedudukan Ali sebagai khalifa dianggap sebagai sah setelah ditolak sebagai tidak sah.Buktinya:Didalam Tabaqat, yang dianggap oleh ulama’ Hanbali sebagai rujukan utama mereka, Ibn Abu Ya’li menyatakan Wadeezah al-Himsi sebagai berkata:‘Saya menziarahi Ahmad ibn Hanbal, setelah ditambah nama Ali [as] [23] kedalam senarai nama khalifa yang tiga [khalifa yang adil]. Saya berkata kepadanya: ‘Wahai Abu Abdullah! Apa yang telah kamu lakukan adalah memburukkan kedua mereka Talhah dan al-Zubayr!’ Dia berkata: ‘Janganlah membuat kenyataan yang jahil! Apa yang ada kena mengena dengan kita mengenai peperangan mereka, dan kenapa kamu menyebutnya sekarang?’ Saya berkata: ‘Semoga Allah memandu kamu kepada kebenaran, kami menyatakannya setelah kamu menambah nama Ali dan memberi mandat kepadanya [dengan sanjungan] sebagai khalifa sebagaimana yang telah dimandatkan kepada Imam-imam sebelumnya!’ Dia berkata: ‘Dan apa yang akan menahan saya dari melakukannya?’ Saya berkata: ‘Satu hadith yang disampaikan oleh ibn Umar.’ Dia berkata kepada saya: ‘Umar ibn al-Khattab adalah terlebih baik dari anaknya, kerana dia menerima [i.e mengesyor] Ali sebagai khalifa diatas Muslim dan menyenaraikan beliau diantara mereka-mereka ahli syura, dan Ali merujuk dirinya sebagai Amirul Mukminin; adakah saya yang akan mengatakan bahawa mereka yang beriman tidak mempunyai ketua?!’ Maka saya pun pergi.[24]Insiden ini menerangkan kepada kami faktanya bahawa penyampai tersebut adalah ketua ‘ahl al-sunna wal-jamaa’ dan juga jurucakap mereka, dan bahawa mereka menolak khalifanya Ali disebabkan oleh apa yang Abdullah ibn Umar, ahli faqih sunni, telah katakan yang al-Bukhari telah rakamkan didalam sahihnya. Oleh kerana mereka mengatakan bahawa sahih al-Bukhari adalah buku yang paling benar selepas kitab Allah, adalah perlu bagi mereka untuk menolak khalifanya Ali dan tidak mengiktirafnya.Kita telah bincangkan hadith tersebut didalam buku kami ‘Tanya Mereka Yang Mengerti’, dan tidak ada apa salahnya didalam menggulangi disini supaya semua dapat manfaatnya.Didalam sahihnya, al-Bukhari menyatakan dari Abdullah ibn Umar berkata: ‘Semasa hidup rasul Allah, kami menganggap Abu Bakr paling utama, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, semoga Allah merasa senang dengan mereka’.[25]Al-Bukhari menyatakan satu hadith lain yang disampaikan oleh ibn Umar yang lebih terang dari yang sebelumnya. Didalamnya Abdullah ibn Umar berkata:‘Semasa hidup rasul Allah, kami tidak menganggap sesiapa yang melebihi dari Abu Bakr, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami tinggalkan selebihnya dari para sahabat rasul tanpa membuat sebarang keutamaan diantara mereka.[26]Untuk menyatakan asas dari ‘hadith’ ini, yang mana rasul Allah tidak pernah memberi mandat ataupun mengesahkannya, tetapi ianya tidak lain adalah satu daripada buah fikiran Abdullah ibn Umar dan dari pandangannya yang berpihak disebabkan kebencian dan dendamnya terhadap Ali yang telah diketahui umum, dengan inilah ‘ahl al-sunna wal jamaa’ telah mendirikan [mendasarkan] mazhab mereka untuk membenarkan [membolehkan] tindakkan mereka tidak mengiktiraf khalifanya Ali.Adalah melalui ‘hadith’ yang seperti ini, Banu Umayyad telah membolehkan mengutuk, menghina, mencela dan memperkecilkan Ali. Pemerintahan mereka semenjak dari Muawiya dan sehinggalah kepada Marwan ibn Muhammad ibn Marwan didalam tahun 132 AH telah mengarahkan untuk mengutuk Ali dari atas mimbar. Semua penyokong beliau [Imam Ali] atau yang tidak melaksanakan perbuatan yang keji itu akan di bunuh. [27]Kemudian kerajaan Abbasid bermula didalam tahun 132 AH / 750 AD dengan pemerintahan Abul-Abbas al-Saffah [yang mengalirkan darah]; maka dari sinilah pemisahan didalam berbagai cara dengan Ali dan dari mereka yeng terus menyokongnya berterusan, dan cara-cara untuk memisahkan mereka berubah-ubah bergantung kepada keadaan keperluan dan juga situasinya kerana dinasti Abbasid telah didirikan diatas kehancuran ahl al-bayt dan mereka yang mengikuti talinya. Beberapa pemerintah Abbasid, jika kepentingan kerajaan mereka memerlukannya, tidak secara terang-terangan mengutuk Ali tetapi dengan secara rahsia telah melakukan lebih dari apa yang Umayyad telah lakukan. Mereka belajar dari pengalaman sejarah yang telah mendedahkan penindasan yang telah dilakukan terhadap ahl al-bayt dan pengikut mereka: Penindasan yang sedemikian itu telah membuat manusia simpati terhadap mereka; makanya pemerintah Abbasid dengan bijaknya cuba untuk memesongkan keadaan supaya memihak kepada mereka. Mereka cuba mendampingi para Imam dari ahl al-bayt bukanlah kerana cinta kepada mereka, ataupun mangakui telah merampas hak mereka, tetapi hanya untuk membendung manusia dari memberontak yang mana telah bermula didaerah sempadan dan telah mengancam kerajaan mereka. Inilah yang telah dilakukan oleh al-Ma’mun anak kepada Haroun al-Rasheed kepada Imam Ali Ibn Musa al-Rida. Tetapi apabila kerajaan mereka telah menguasai semuanya, dan kekecuhan dalaman telah dapat dibendung, mereka telah melampaui batas didalam mengutuk Imam-imam ini dan pengikut mereka sebagaimana khalifa Abbasid al-Mutawakkil telah lakukan. Dia telah menjadi mashor dengan kebenciannya terhadap Ali dan kutukannya dan bahkan menajis dan merosakkan pusara beliau dan anaknya al-Husayn.Disebabkan oleh fakta inilah maka kami katakan bahawa ‘ahl al-sunnah wal-jamaah’ enggan untuk mengiktiraf sahnya kedudukan Ali sebagai khalifah sehingga banyak tahun selepas Ahmad ibn Hanbal.Adalah benar bahawa Ahmad ibn Hanbal adalah orang yang pertama untuk mengutarakan perkara ini, tetapi dia tidak dapat menyakinkan para-para ulama hadith, sebagaimana yang telah kami tunjukkan dengan menggunapakai pandangan terhadap mereka yang mengikuti jejak langkah Abdullah ibn Umar. Masa yang panjang diperlukan untuk menyakinkan manusia kepadanya dan untuk mereka menerima pandangan Ahmad ibn Hanbal, suatu pandangan yang mungkin membawa orang-orang Hanbali kepada mencari keadilan dan mendampingi ahl al-bayt. Ini membezakan mereka dari mazhab sunni yang lain seperti Maliki, Hanafi dan Shafii yang berbeza-beza untuk mendapatkan sokongan. Mereka makanya tidak mempunyai pilihan melainkan untuk menerimapakai pendapat itu.Dengan berlalunya masa ahl al-sunnah wal-jamaah menjadi sebulat suara melaksanakan pandangan Ahmad ibn Hanbal dan mereka bersetuju untuk menjadikan Ali khalifa rashidin yang keempat, diperlukan bagi mereka yang beriman untuk menghormati beliau sebagaimana mereka menghormati yang bertiga itu.Tidakkah ini satu bukti yang besar bahawa ahl al-sunnah wal-jamaah adalah Nasibi yang membenci Ali dan cuba sedaya upaya untuk memperkecilkan dan tidak menghormatinya?Kita harus menayakan soalan ini: ‘Adakah semuanya ini benar, sedangkan kita sekarang ini melihat ahl al-sunna wal-jamaa mencintai Imam Ali dan memohon kepada Allah untuk meridhai beliau?’Kami katakan: ‘Ya, selepas berlalunya waktu, dan wafatnya Imam-imam dari ahl al-bayt, pemerintah sudah tidak bimbang lagi, atau pun berhadapan dengan ancaman terhadap kerajaan mereka, dan apabila lesapnya kemuliaan Kerajaan Islam dan Mamlukes, Moguls dan Tartar mengambil kuasa keatasnya, dan apabila keimanan makin berkurangan dan ramai Muslim telah dialihkan kepada seni, nyanyian, hiburan, pencabulan, arak dan gundek…. dan apabila satu generasi digantikan dengan yang lain yang telah hilang solatnya, mengikuti kehendak mereka yang rendah…. Apabila yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar, apabila kerosakan berleluasa didarat dan dilautan….maka barulah dikala itu, hanya dikala itu saja Muslim memuji turunan mereka, menyanyikan pujian sanjungan mereka. Maka dikala itu mereka menginginkan warisan sejarah mereka yang silam, memanggilnya ‘zaman keemasan’. Zaman yang terbaik dari sudut pandangan mereka, zaman para sahabat yang mana telah menakluki tanah jajahan yang luas, mengembangkan kerajaan Islam di Timur dan di Barat, mengalahkan Kaiser dan Ceaser. Maka dikala itulah mereka mula berdoa kepada Allah supaya meridhai kesemuanya, termasuk Ali ibn Abu Talib, menjadi khalifa yang diterima. Kerana ahl al-sunna wal-jamaa percaya didalam keadilan mereka-mereka yang terdahulu, kesemua mereka, maka mereka tidak boleh mengabaikan Ali didalam senarai untuk para sahabat.Jika mereka telah mengenepikan beliau, komplot mereka akan menjadi bukti kepada semua orang yang bijak dan yang menyelidik, lalu mereka mengalihkan orang awam kepada mempercayai bahawa khalifa yang keempat adalah pintu kepada kota ilmu pengetahuan Ali ibn Abu Talib [as]. Kami bertanya kepada mereka: ‘Kenapa kamu kemudian menolak untuk mengikuti beliau dengan segala yang ada kaitan dengan ugama dan juga perkara-perkara sekular, jika kamu benar-benar percaya bahawa beliau adalah pintu kepada pengetahuan? Kenapa kamu dengan sengaja meninggalkan pintu itu dan mengikuti Abu Hanifa, Malik, al-Shafii dan ibn Hanbal, begitu juga dengan ibn Taymiyyah, mereka-mereka ini yang tidak setanding, yang amat jauh dari kemuliaan yang ada pada Ali, kebaktian dan keturunan yang suci, yang mana perbezaannya adalah umpama bumi dengan langit atau bagaimanakan sesaorang boleh membandingkan pedang dengan sabit atau bagaimana sesaorang membandingkan Muawiya dengan Ali jika kamu mengikuti akal fikiran?’Semua ini boleh diperkatakan jika kita ketepikan semua hadith yang menceritakan mengenai Pesuruh Allah mewajibkan keatas Muslim untuk mengikuti Imam Ali selepas rasul dan mencontohinya. Seorang diantara ahl al-sunna akan berkata: ‘Kemuliaan Ali, dialah orang yang pertama untuk memeluki Islam, jihadnya adalah untuk Islam, pengetahuannya amat mendalam, kehormatannya yang besar dan zuhudnya telah diketahui oleh semua; bahkan ahl al-sunna mengetahui dan mencintai Ali lebih dari mereka yang shia.’ Begitulah yang diperkatakan oleh kebanyakkan mereka dewasa ini. Kepadanya kami katakan: ‘Dimanakah kamu [28], dan dimanakah turunan dan ulama kamu apabila Ali dikutuk dari atas mimbar untuk ratusan tahun? Kami tidak pernah dengar, ataupun ada dirakamkan didalam sejarah sebarang fakta, bahawa terdapat seorang diantara mereka yang membencinya atau menghalangnya atau yang terbunuh kerana ketaatan dan cintanya kepada Ali. Tidak! Kami tidak akan terjumpa walaupun satu nama diantara semua ulama’ ahl al-sunna yang ada melakukannya. Melainkan kesemuanya ulama mereka hampir kepada kedudukan pemerintah, raja dan juga gabenor kerana sumpah kesetiaan yang mereka telah berikan kepadanya, dan kerana merasa senang dengannya dan kerana mereka mengeluarkan perundangan yang membolehkan pembunuhan terhadap orang-orang yang ‘menolak’ iaitu mereka yang setia kepada Ali dan keturunannya, dan manusia serupa ini masih ada terdapat dizaman kita.Kristian untuk selama beberapa abad telah memendam kebencian terhadap Yahudi yang mereka anggap sebagai penjenayah. Mereka menuduhnya sebagai yang bertanggong jawab diatas pembunuhan Isa anak Mariam. Tetapai kristian ini telah menjadi lemah dan dasar kepercayaan mereka telah lenyap, dan kebanyakkan mereka menjadi kafir. Pihak gereja telah diarahkan pergi kepada bakul sampah disebabkan oleh pendirian mereka yang menentang sains dan para saintis. Sebaliknya, Yahudi bertambah kuat, dan kekuasaan yang sedemikian mendapat lajakkan [lebih cepat] apabila mereka menawan Arab dan tanah-tanah Islam dengan paksaan. Pengaruh mereka tersebar ke Timur dan Barat dan mereka telah mendirikan sebuah negara Israel…. Barulah kemudiannya Pope John Paul II bertemu Pengetua [rabbis] Yahudi dan membersihkan mereka dari jenayah pembunuhan Isa, kerana itu adalah sebahagian manusia, dan ini adalah zaman kita.

[20] Mereka semua melakukannya dengan pengecualian Umar ibn Abd al-Aziz
[21] Tarikh Baghdad, jilid 8, ms 266
[22] Adalah dikatakan, ulama’ begitu terjumlah kepada ahl al-sunna wal-jamaah
[23] Lihatlah bagaimana orang yang bercakap mengatakan: ‘Semoga Allah merasa senang dengannya,’ bahkan kemudiannya dia menolak untuk menerima nama beliau untuk ditambah didalam senarai ‘khalifa rashidin’ dan membantah kepada Ahmad ibn Hanbal kerana telah melakukannya. Lihatlah juga bagaimana dia berkata: ‘Kami telah menyatakannya, dst…,’ menunjukkan bahawa dia berkata bagi pihak ahl al-sunna yang telah menghantarnya untuk bertemu Ahmad ibn Hanbal untuk menyatakan bantahan mereka.
[24] Tabaqat al-Hanabila, jilid 1 ms 292
[25] Al-Bukhari, sahih jilid 4 ms 191, jilid 4 didalam buku pada mula kejadian didalam bab mengenai kemuliaan Abu Bakr yang hampir sama dengan kemuliaan para rasul
[26] Al-Bukhari sahih jilid 4 ms 203, didalam bab mengenai kemuliaan Uthman ibn Affan didalam buku pada permulaan kejadian
[27] Pengecualiannya hanya pada beberapa tahun semasa pemerintahan Umar ibn Abd al-Aziz. Dia menghentikan kebiasaan pada hina dan mengutuk, tetapi selepas kematiannya mereka memulakan semula, malah lebih dari itu dengan menajiskan dan merosakkan kuburannya. Mereka telah sampai sehingga menghalang untuk menamakan sesaorang dengan namanya…
[28] Saya dengan sengaja mengatakan: ‘Dimanakah kamu?’ untuk mengatakan kepada Muslim yang ada dizaman sekarang dari ahl al-sunna wal-jamaa kerana mereka telah membaca didalam Sahih Muslin bahawa Muawiya mengutuk Ali dan mengarah para sahabat untuk melakukan yang sama, dan mereka ahl al-sunna dapati ini tidak perlu dibangkang. Bahkan mereka memohon kepada Allah semoga merasa senang dengan ketua mereka Muawiya yang mana mereka gelar sebagai ‘penulis wahyu’. Ini membuktikan bahawa kecintaan mereka terhadap Ali tidak ikhlas sama sekali dan tidak mempunyai nilai yang perlu dipertimbangkan.